FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Esther Labaig Gallardo

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general de Turisme
 • Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
 • Nomenament: 05/08/2023 DOGV
 • Carrer Astrònom Pierre Mechain, 2 - Grau de Castelló - 12100 - Castelló de la Plana
 • labaig_est@gva.es
 • 961209787
 

La Direcció General de Turisme exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei del Consell, en matèria de promoció i ordenació del turisme, així com les competències administratives en l'àmbit normatiu, inspector i sancionador de l'activitat turística.

Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

i Estes retribucions s'incrementaran, amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2023, en un 0,5 segons l'Acord de 3 de novembre de 2023, del Consell, pel qual s'acorda l'aplicació d'un increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic de la Generalitat .

 • Sou i complements i: 26.039,28 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.281,50 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 29.320,78 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 20/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 70.429,39 €
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 294.297,20 €
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 213.727,65 €
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 81.054,43 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 4.670,22 €
CAJAMAR 12.729,86 €
CAIXABANK 33,00 €
BANCO DE SABADELL 1.487,10 €
CAIXABANK 32.949,74 €
Total: 51.869,91 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
FIAT 500 8.000,00 €
PORCHE CAYMAN 32.000,00 €
Total: 40.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca vivienda 57.782,58 €
Hipoteca vivienda 45.623,30 €
Hipoteca vivienda 8.591,20 €
Hipoteca vivienda 48.079,00 €
Total: 160.076,09 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
CAIXABANK 10.158,88 €
Total: 10.158,88 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CAIXABANK 23.715,26 €
CAIXABANK 1.353,58 €
CAIXABANK 200,61 €
Total: 25.269,45 €

Presentada el 04/10/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 70.429,39 €
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 294.297,20 €
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 213.727,65 €
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 81.054,43 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 4.670,22 €
CAJAMAR 12.729,86 €
CAIXABANK 33,00 €
BANCO DE SABADELL 1.487,10 €
CAIXABANK 32.949,74 €
Total: 51.869,91 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
FIAT 500 8.000,00 €
PORCHE CAYMAN 32.000,00 €
Total: 40.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca vivienda c/ Rio Ebro - Benicàssim 57.782,58 €
Hipoteca vivienda Moncofa 45.623,30 €
Hipoteca vivienda c/ Enmedio - Castellón 8.591,20 €
Hipoteca vivienda c/ Falcó 48.079,00 €
Total: 160.076,09 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
CAIXABANK 10.158,88 €
Total: 10.158,88 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CAIXABANK 23.715,26 €
CAIXABANK 1.353,58 €
CAIXABANK 200,61 €
Total: 25.269,45 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 04/10/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 45.705,02 €
Rendiment de capital immobiliari -56,35 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 04/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
TURISME COMUNITAT VALENCIANA TURISMO DIRECTORA CENTRE DE TURISME DE CASTELLÓ 11/06/2008 04/08/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 04/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Patronato Visit Elche Vocal 05/08/2023 Pública
Patronato Municipal Turismo y Playas de Alicante Vocal 05/08/2023 Pública
Fundación Visit València Representante de la Comisión Ejecutiva 05/08/2023 Pública
Consell Municipal de Turisme València Vocal Suplente 05/08/2023 Pública
Turismo Orihuela Vocal 05/08/2023 Pública
Comissió Interdepartamental de Turisme Secretaria 05/08/2023 Pública
Comisión de coordinación de políticas de cambio climático de la Comunitat Valenciana Vocal Nato 05/08/2023 Pública
Consell Valencià de Turisme Vocal Nato 05/08/2023 Pública
Comité d'Ètica de Turisme de la Comunitat Valenciana Vocal Nato 05/08/2023 Pública
Comisión Sectorial de Turismo (Ministerio Industria, Comercio y Turismo) Vocal Nato 05/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae