Aviso temporal agenda

La informació està en procés d'adaptació després de la recent modificació de l'estructura organitzativa del Consell. Disculpen les molèsties.

FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • José Manuel Camarero Benítez

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Turisme
 • Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
 • Nomenament: 04/04/2024 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 2 - 46018 - València
 • camarero_josben@gva.es
 • 961209784
 

La Direcció General de Turisme exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei del Consell, en matèria de promoció i ordenació del turisme, així com les competències administratives en l'àmbit normatiu, inspector i sancionador de l'activitat turística.

Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.391,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des del 4 d'abril fins al 31 de desembre de 2024 - Retribuciones del cargo desde el 4 de abril hasta el 31 de diciembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 26/05/2024

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 75.266,16 €
Ple domini 50 Vivendes Teruel Espanya 33.364,17 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING 1.750,00 €
UNICAJA 1.200,00 €
CAIXABANC 3.000,00 €
Total: 5.950,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
KTM 1050 5.500,00 €
OPEL MOKA 5.000,00 €
Total: 10.500,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2023 - Presentada el 04/06/2024
Descripció Import
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 67.230,23 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 4,15 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. general) 4,15 €
Rendiment del treball 53.561,21 €

Renda 2022 >>

Renda 2022 - Presentada el 25/06/2024
Descripció Import
Rendiment del treball 48.783,04 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,73 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 26/05/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Fundació Visit Valencia de la comunitat valenciana promoció turistica Director de Marketing 16/12/2006 03/04/2024 excedencia forzosa por cargo publico NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 04/06/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
en este momento, no constan actividades inherentes al cargo 04/04/2024 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 05/06/2024

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 10/06/2024

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos