FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • María Isabel Sáez Martínez

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general de Comerç, Artesania i Consum
 • Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
 • Nomenament: 05/08/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 2 - 46018 - València
 • saez_marmar2@gva.es
 • 961209446
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Comerç, Artesania i Consum exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei del Consell, en matèria d'ordenació territorial de l'activitat comercial en la Comunitat Valenciana, comerç interior, artesania i protecció i defensa de les persones consumidores i usuàries.

En particular té atribuïdes les competències en matèria de fires comercials de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent.

Així mateix, la persona titular d'aquesta direcció general exercirà la vicepresidència segona del Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana i de la seua Junta Rectora, de conformitat amb el que es disposa en els seus estatuts.

Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.080,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 26.039,28 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 26.039,28 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 08/01/2024

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 61.878,50 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
caixa popular 302,98 €
CAIXA POPULAR 3.592,79 €
Total: 3.895,78 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
MERCEDES BENZ CLASE C 200 18.000,00 €
MINI COOPER 18.500,00 €
Total: 36.500,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
vida caixa 371,02 €
caixa popular 92,62 €
caixa popular 115,04 €
caixa popular 1.635,02 €
Total: 2.213,70 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 10/11/2023
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 2.779,12 €
Rendiment del treball 27.417,41 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 249,54 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 07/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO AYUNTAMIENTO CONCEJAL NO LIBERADO 01/06/2020 01/06/2023 NO
AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO AYUNTAMIENTO CONCEJAL LIBERADO 01/07/2023 04/08/2023 SI NO
GLOBAL GESTIÓN INMOBILARIA 01/06/2022 31/05/2023 NO
ASECAM ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DIRECTORA DE COMUNICACIÓN 17/10/2006 30/06/2023 SI NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 08/01/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Cámaras oficiales de Comercio: Alicante. Alcoy, Castellón , Orihuela y Valencia Cámaras oficiales de Comercio Titular en sus órganos colegiados, comité ejecutivo y pleno 10/08/2023 Pública
Ayuntamiento de Castellón Consejo de Comercio Consejo sectorial de Comercio 10/08/2023 Pública
Ayuntamiento de Orihuela Miembro del Consejo turismo Miembro del Consejo Sectorial de Turismo 10/08/2023 Pública
Ayuntamiento de Denia Consejo de Comercio municipal Miembro del Consejo de Comercio municipal 10/08/2023 Pública
Ayuntamiento de Santa Pola Comercio local, hostelería y turismo Miembro del Consejo de Comercio local, hostelería y turismo 10/08/2023 Pública
Ayuntamiento de Valencia Consejo de Comercio local Miembro del Consejo de Comercio local 10/08/2023 Pública
Ayuntamiento de Onda Consejo de Comercio local y hostelería Miembro del Consejo de Comercio local y hostelería 10/08/2023 Pública
Ayuntamiento de Alicante Consejo local de comercio Vocal del Consejo local de comercio 10/08/2023 Pública
Comisión de cooperación de consumo Comisión de cooperación de consumo Vocal 10/08/2023 Pública
Comisión de Artesanía de la Generalitat Comisión de Artesanía de la Generalitat Presidenta 10/08/2023 Pública
Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de la CV Gestión del Centro de Artesanía de la CV Vicepresidenta primera de la Junta rectora 10/08/2023 Pública
Consejo Asesor de la Venta no sedentaria en la CV Consejo Asesor de la Venta no sedentaria en la CV Presidenta 10/08/2023 Pública
Observatorio del Comercio Valenciano Observatorio del Comercio Valenciano Vicepresidenta del Pleno 10/08/2023 Pública
Consejo de Consumidores y usuarios Consejo de Consumidores y usuarios Vicepresidenta 10/08/2023 Pública
Comisión de Precios de La GVA Comisión de Precios Presidenta 10/08/2023 Pública
IViA Investigaciones Agrarias Vocal Miembro del consejo 10/08/2024 Pública
Societat Valenciana Fira Alacant SA Fira Alacant Vocal Miembro del Consejo 10/08/2023 Pública
Societat Valenciana Fira Valencia.SA Fira Valencia Vocal Miembro del Consejo 10/08/2023 Pública
Sociedad Valenciana de Inspección técnica de Vehículos, SA Sociedad Valenciana de Inspección técnica de Vehículos, SA Miembro del Consejo 10/08/2023 Pública
Ayuntamiento de Sagunto Concejal Portavoz Concejal Portavoz 17/06/2023 Pública
GVA CONSELLERIA DIRECTORA GENERAL 04/08/2023 Pública
Fundación Museo del Calzado Fundación Museo del Calzado Vocal 12/09/2023 Altres
Observatorio de la artesanía nacional Observatorio de la artesania Vocal 10/08/2023 Altres

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 09/01/2024

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 11/01/2024

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos