FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Manuel Rosalén Caparrós

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general d'Indústria
 • Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
 • Nomenament: 12/08/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 2 - 46018 - València
 • rosalen_man@gva.es
 • 961 209 439
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Indústria exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei del Consell, en matèria d'indústria i seguretat industrial.

A més, té atribuïdes les competències en matèria de promoció de fires comercials oficials relacionades amb l'activitat industrial, de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent, en col·laboració, si escau, amb altres centres directius de la Generalitat, altres entitats del sector públic, o altres administracions públiques.

Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.956,88 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 68.037,70 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 23.693,75

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.496,79 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 25.190,55 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 03/11/2023

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
mediolanum 18.178,30 €
Total: 18.178,30 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
mutualidad abogacia 5.244,82 €
mutualidad abogacía 2.572,20 €
mutualidad abogacía 3.177,24 €
Total: 10.994,26 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
mediolanum 174.709,00 €
la caixa 820,19 €
Total: 175.529,19 €
Plans de pensions.
Descripció Import
mediolanum 12.225,00 €
la caixa 7.077,53 €
Total: 19.302,53 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 01/10/2023
Descripció Import
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 539,51 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 50.750,83 €
Rendiment del treball 62.484,00 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 142,48 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 03/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA JEFE DE SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL 01/07/2002 12/08/2023 SI

Presentada el 31/10/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
generalitat jefe de servicio de promoción y planificación industrial 12/08/2021 12/08/2023 SI

Presentada el 01/10/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
generalitat jefe de servicio de promoción y planificación industrial 12/08/2021 12/08/2023 SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 28/12/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
AGENCIA VALENCIANA DE INNOVACIÓN VOCAL DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN 19/10/2023 Pública
SOCIETAT VALENCIANA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS SA SITVAL INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 04/10/2023 Pública
CONSEJO ESTATAL DE LA PYME ORGANO COLEGIADO ADMINISTRACIÓN ESTATAL VOCAL 16/10/2023 Pública
SOCIETAT VALENCIANA FIRA ALACANT SA SERVICIOS FERIALES MIEMBRO CONSEJO ADMINISTRACIÓN 01/09/2023 Pública
SOCIETAT VALENCIANA FIRA VALÈNCIA SA SERVICIOS FERIALES MIEMBRO CONSEJO ADMINISTRACIÓN 12/09/2023 Pública
COMISIÓN SEGUIMIENTO PACTOS TERRITORIALES COMISIÓN GENERALITAT VOCAL 01/12/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA SEGUIMIENTYO Y COORDINACIÓN DE LA POSTEMERGENCIA Y LA OFICINA ÚNICA POSTEMERGENCIA ÓRGANO COLEGIADO GENERALITAT VOCAL DE LA COMISIÓN 01/12/2023 Pública
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMUNITAT VALENCIANA ORGANO COLEGIADO GENERALITAT VOCAL DEL PLENO DE LA COMISIÓN 01/12/2023 Pública
COMISIÓN DEL JUEGO DE LA COMUNITAT VALENCIANA ÓRGANO COLEGIADO GENERALITAT MIEMBRO COMISIÓN DEL JUEGO 06/11/2023 Pública
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA - ITENE INSTITUTO TECNOLÓGICO VICEPRESIDENTE PRIMERO 14/11/2023 Altres
INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA IBV INSTITUTO TECNOLÓGICO VICEPRESIDENTE SEGUNDO 11/09/2023 Altres
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIA AGROALIMENTARIA - AINIA INSTITUTO TECNOLÓGICO VICEPRESIDENTE PRIMERO 09/11/2023 Altres
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO AIMPLAS INSTITUTO TECNOLÓGICO VICEPRESIDENTE PRIMERO 09/11/2023 Altres
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE INDUSTRIAS CERÁMICAS (AICE) INSTITUTO TECNOLÓGICO MIEMBRO CONSEJO RECTOR 17/09/2023 Altres

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 12/12/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
SOCIETAT VALENCIANA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS SA SITVAL INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 04/10/2023 Pública
CONSEJO ESTATAL DE LA PYME ORGANO COLEGIADO ADMINISTRACIÓN ESTATAL VOCAL 16/10/2023 Pública
SOCIETAT VALENCIANA FIRA ALACANT SA SERVICIOS FERIALES MIEMBRO CONSEJO ADMINISTRACIÓN 01/09/2023 Pública
SOCIETAT VALENCIANA FIRA VALÈNCIA SA SERVICIOS FERIALES MIEMBRO CONSEJO ADMINISTRACIÓN 12/09/2023 Pública
COMISIÓN SEGUIMIENTO PACTOS TERRITORIALES COMISIÓN GENERALITAT VOCAL 01/12/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA SEGUIMIENTYO Y COORDINACIÓN DE LA POSTEMERGENCIA Y LA OFICINA ÚNICA POSTEMERGENCIA ÓRGANO COLEGIADO GENERALITAT VOCAL DE LA COMISIÓN 01/12/2023 Pública
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMUNITAT VALENCIANA ORGANO COLEGIADO GENERALITAT VOCAL DEL PLENO DE LA COMISIÓN 01/12/2023 Pública
COMISIÓN DEL JUEGO DE LA COMUNITAT VALENCIANA ÓRGANO COLEGIADO GENERALITAT MIEMBRO COMISIÓN DEL JUEGO 06/11/2023 Pública
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA - ITENE INSTITUTO TECNOLÓGICO VICEPRESIDENTE PRIMERO 14/11/2023 Altres
INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA IBV INSTITUTO TECNOLÓGICO VICEPRESIDENTE SEGUNDO 11/09/2023 Altres
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIA AGROALIMENTARIA - AINIA INSTITUTO TECNOLÓGICO VICEPRESIDENTE PRIMERO 09/11/2023 Altres
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO AIMPLAS INSTITUTO TECNOLÓGICO VICEPRESIDENTE PRIMERO 09/11/2023 Altres
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE INDUSTRIAS CERÁMICAS (AICE) INSTITUTO TECNOLÓGICO MIEMBRO CONSEJO RECTOR 17/09/2023 Altres

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 18/12/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 20/12/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos