FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Ester Olivas Cáceres

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general d'Emprenedoria i Internacionalització
 • Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
 • Nomenament: 05/08/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 2 - 46018 - València
 • olivas_est@gva.es
 • 961209751
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Emprenedoria i Internacionalització exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'estudi, avaluació i promoció de l'economia valenciana en l'àmbit de l'emprenedoria. Així mateix, establirà les directrius generals de la política creditícia en l'àmbit de les seues competències promovent els instruments financers relacionats amb l'emprenedoria i la internacionalització que a aquest efecte es constituïsquen en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes, així com elaboració, gestió i execució d'actuacions per al desenvolupament i el foment del comerç exterior, captació d'inversions sostenibles, defensa de la internacionalització dels sectors empresarials de la Comunitat Valenciana i de la seua projecció i defensa en el mercat global.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.080,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 26.039,28 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 26.039,28 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 12/12/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 12 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 77.739,63 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 14.876,25 €
Total: 14.876,25 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
TOYOTA YARIS HSD 1.5 Active + P.COOL + GO 12.400,00 €
Total: 12.400,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
Banco Mediolanum S.A. - Mediolanum Activo S-A 434,44 €
Banco Mediolanum S.A. - Compromiso Mediolanum L 31.190,95 €
Banco Mediolanum S.A. - Mediolanum Europa R.V. L 8.664,93 €
Total: 40.290,32 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
Banco Mediolanum S.A. - Futuro Extra PIAS 32.441,30 €
Total: 32.441,30 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Mutualidad de la Abogacía 31.644,37 €
Total: 31.644,37 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 01/10/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 162,48 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 31.276,77 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 24/09/2023
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 42.902,75 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 2.032,62 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 01/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Trabajador Autónomo Consultoría técnica y jurídica en materia de Políticas de la Unión Europea, Comercio Internacional y Propiedad Industrial, con especialización en Denominaciones de Origen (DOs) e Indicaciones Geográficas (IGs) Abogado Consultora en Políticas de la Unión Europea, Comercio Internacional y Propiedad Industrial - Experta en Denominaciones de Origen 01/10/2010 04/08/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 07/04/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sociedad Valencia Plataforma Intermodal y Logística, S.A. S.M.E. M.P. Desarrollo logístico e intermodal asociado a los Puertos de la Autoridad Portuaria de Valencia Miembro del Consejo de Administración 26/03/2024 Pública
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia Órgano de gobierno colegiado de la Autoridad Portuaria de Valencia que ejerce las competencias que le atribuye el TRLPEMM Vocal 23/01/2024 Pública
Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Gandía Órgano colegiado de asistencia e información de la Capitanía Marítima y del Presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia Suplente 30/11/2023 Pública
Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Sagunto Órgano colegiado de asistencia e información de la Capitanía Marítima y del Presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia Suplente 30/11/2023 Pública
Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de València Órgano colegiado de asistencia e información de la Capitanía Marítima y del Presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia Suplente 30/11/2023 Pública
IVACE Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial Directora Adjunta IVACE Internacional 05/08/2023 Pública
Consejo de Acción Comercial Exterior de la Comunitat Valenciana Promoción de las exportaciones españolas Vocal 05/08/2023 Pública
ICEX - Consejo Interterritorial de Internacionalización Promoción de las exportaciones españolas y de inversiones extranjeras en España Miembro 05/08/2023 Pública
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) Promoción de las exportaciones españolas e inversiones extranjeras en España Invitado 05/08/2023 Pública
Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, S.A.U. Empresa pública que tiene como objetivo la promoción, ejecución y gestión de proyectos de carácter turístico, cultural, deportivo, industrial, empresarial y tecnológico con sello autonómico. Miembro del Consejo de Administración 05/08/2023 Pública
Societat Valenciana Fira Alacant, SA Sociedad mercantil del sector público instrumental, que tiene por objeto, en sus términos más amplios, promocionar, programar, crear, controlar y coordinar las ferias comerciales autorizadas y declaradas internacionales, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente, así como las ferias comerciales oficiales, de carácter local, provincial, autonómico o nacional. Miembro del Consejo de Administración 05/08/2023 Pública
Societat Valenciana Fira Valéncia S.A Feria Valencia es la institución ferial de referencia en la organización y celebración de eventos nacionales e internacionales en un entorno mediterráneo único. Miembro del Consejo de Administración 05/08/2023 Pública
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Valencia Fomento del emprendimiento innovador en la provincia de Valencia Vicepresidenta 02/11/2023 Privada
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche Promoción del emprendimiento innovador en la provincia de Alicante Vicepresidenta 02/11/2023 Privada
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón. Promoción del emprendimiento innovador en la provincia de Castellón Vicepresidenta 02/11/2023 Privada
Fundación Museo del Calzado Museo del Calzado Vocal 14/11/2023 Altres
Patronato de la “FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA” Fundación para el desarrollo y la innovación Patrono 14/12/2023 Altres

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 01/10/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, S.A.U. Empresa pública que tiene como objetivo la promoción, ejecución y gestión de proyectos de carácter turístico, cultural, deportivo, industrial, empresarial y tecnológico con sello autonómico. Miembro del Consejo de Administración 05/08/2023 Pública
Societat Valenciana Fira Alacant, SA Sociedad mercantil del sector público instrumental, que tiene por objeto, en sus términos más amplios, promocionar, programar, crear, controlar y coordinar las ferias comerciales autorizadas y declaradas internacionales, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente, así como las ferias comerciales oficiales, de carácter local, provincial, autonómico o nacional. Miembro del Consejo de Administración 05/08/2023 Pública
Societat Valenciana Fira Valéncia S.A Feria Valencia es la institución ferial de referencia en la organización y celebración de eventos nacionales e internacionales en un entorno mediterráneo único. Miembro del Consejo de Administración 05/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 18/12/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 20/12/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos