FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Ester Olivas Cáceres

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general d'Emprenedoria i Internacionalització
 • Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
 • Nomenament: 05/08/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 2 - 46018 - València
 • olivas_est@gva.es
 • 961209753
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Emprenedoria i Internacionalització exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'estudi, avaluació i promoció de l'economia valenciana en l'àmbit de l'emprenedoria. Així mateix, establirà les directrius generals de la política creditícia en l'àmbit de les seues competències promovent els instruments financers relacionats amb l'emprenedoria i la internacionalització que a aquest efecte es constituïsquen en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes, així com elaboració, gestió i execució d'actuacions per al desenvolupament i el foment del comerç exterior, captació d'inversions sostenibles, defensa de la internacionalització dels sectors empresarials de la Comunitat Valenciana i de la seua projecció i defensa en el mercat global.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

i Estes retribucions s'incrementaran, amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2023, en un 0,5 segons l'Acord de 3 de novembre de 2023, del Consell, pel qual s'acorda l'aplicació d'un increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic de la Generalitat .

 • Sou i complements i: 26.039,28 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 26.039,28 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 01/10/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 162,48 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 31.276,77 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 24/09/2023
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 42.902,75 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 2.032,62 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 01/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Trabajador Autónomo Consultoría técnica y jurídica en materia de Políticas de la Unión Europea, Comercio Internacional y Propiedad Industrial, con especialización en Denominaciones de Origen (DOs) e Indicaciones Geográficas (IGs) Abogado Consultora en Políticas de la Unión Europea, Comercio Internacional y Propiedad Industrial - Experta en Denominaciones de Origen 01/10/2010 04/08/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 01/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, S.A.U. Empresa pública que tiene como objetivo la promoción, ejecución y gestión de proyectos de carácter turístico, cultural, deportivo, industrial, empresarial y tecnológico con sello autonómico. Miembro del Consejo de Administración 05/08/2023 Pública
Societat Valenciana Fira Alacant, SA Sociedad mercantil del sector público instrumental, que tiene por objeto, en sus términos más amplios, promocionar, programar, crear, controlar y coordinar las ferias comerciales autorizadas y declaradas internacionales, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente, así como las ferias comerciales oficiales, de carácter local, provincial, autonómico o nacional. Miembro del Consejo de Administración 05/08/2023 Pública
Societat Valenciana Fira Valéncia S.A Feria Valencia es la institución ferial de referencia en la organización y celebración de eventos nacionales e internacionales en un entorno mediterráneo único. Miembro del Consejo de Administración 05/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae