FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Manuel Argüelles Linares

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general d'Energia i Mines
 • Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
 • Nomenament: 19/10/2023 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77 - Ciutat administrativa 9 d'Octubre - Torre 2 - 46018 - València
 • arguelles_man@gva.es
 • 961 209 495
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Energia i Mines exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en l'elaboració, la gestió i l'execució d'actuacions per al desenvolupament i el foment dels sectors energètic i miner.

Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.080,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 09/05/2024

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 28 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 14.241,98 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 19.528,58 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 3.057,87 €
Total: 3.057,87 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
EFYAH SOLUTION SL 3.000,00 €
Total: 3.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
29.500,00 €
Total: 29.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA VIVIENDA DR FERRAN 14 VALENCIA 94.760,54 €
Total: 94.760,54 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
caixabank 85.601,63 €
cAIXABANK 18.371,82 €
Total: 103.973,45 €

Presentada el 27/11/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 28 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 14.241,98 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 19.528,58 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 3.057,87 €
Total: 3.057,87 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
29.500,00 €
Total: 29.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA VIVIENDA DR FERRAN 14 VALENCIA 94.760,54 €
Total: 94.760,54 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
caixabank 85.601,63 €
cAIXABANK 18.371,82 €
Total: 103.973,45 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 11/12/2023
Descripció Import
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 15.316,20 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 42.044,06 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 42.044,06 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 167,13 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 167,13 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 15.316,20 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 26/12/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
PV INGEN SOLUTIONS S.L. DIRECTOR CONSTRUCCION Y RELACIONES EXTERNAS DIRECTOR CONSTRUCCION 03/05/2021 05/10/2023 NO NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 27/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA (ITE) Será la persona designada para representar al IVACE como vocal en el Consejo Rector Vocal en el consejo rector 09/11/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 28/12/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 29/12/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos