FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Ana Isabel Caballer Almela

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general d'Habitatge
 • Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • Nomenament: 05/08/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 3 - 46018 - València
 • caballer_anaalm@gva.es
 • 961208362
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La Direcció General d'Habitatge exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic en matèria d'habitatge.
 
Corresponen a la direcció general les següents competències:
 1. Estudi i anàlisi de la situació de l'habitatge a la Comunitat Valenciana i de les necessitats dels sectors més desfavorits.
 2. Elaboració de plans d'ajudes al lloguer i de promoció d'habitatges socials.
 3. Gestió, ampliació i millora del parc públic d'habitatge de la Generalitat.
 4. Projectes i actuacions de regeneració urbana; promoció de sòl per a l'edificació d'habitatges i actuacions urbanes relacionades, i actuacions concertades amb les entitats locals en matèria d'habitatge públic, patrimoni, infraestructures i equipaments urbans.
 5. Gestió de l'atenció a les necessitats d'habitatge de les persones més desfavorides i de les ajudes al lloguer.
 6. Actuacions en matèria d'arquitectura, disseny i qualitat en l'edificació, amb especial atenció a la sostenibilitat, a la millora de l'accessibilitat i a l'eficiència energètica, petjada ambiental i etiqueta ecològica en l'àmbit de la construcció, així com la col·laboració amb el departament competent en matèria de medi ambient per a la gestió i el reciclatge de residus de la construcció i de la demolició.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.391,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 25.964,97 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 25.964,97 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 11/11/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Madrid Espanya 271.770,93 €
Ple domini 25 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 82.840,12 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 12.000,00 €
Ple domini 100 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 20.000,00 €
Béns i drets afectats activitats empresarials i professionals.
Descripció Import
AGRUPACIÓN DE BALNEARIOS DE VILLAVIEJA, S.L 28.800,00 €
GESTIÓN BALNEARIA, S.L 13.842,25 €
Total: 42.642,25 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAJAMAR 30.230,68 €
CAIXABANC 3.916,80 €
CAJAMAR 2.447,20 €
Total: 36.594,68 €
Rendes temporals i vitalícies.
Descripció Import
PIAS 6.000,00 €
Total: 6.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
MERCEDES ML 250 BLUETEC 14.500,00 €
OPEL CORSA-E 7.200,00 €
Total: 21.700,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO RECONVERSIÓN VARIETAL 4.602,02 €
PRESTAMO ADQUISICIÓN TIERRAS 15.000,00 €
Préstamo hipotec. 9620.250-195562-52 25.676,74 €
Total: 45.278,76 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
ALQUILER VIVIENDA HABITUAL 1.300,00 €
Total: 1.300,00 €

Presentada el 02/11/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Madrid Espanya 271.770,93 €
Ple domini 25 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 82.840,12 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 12.000,00 €
Ple domini 100 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 20.000,00 €
Béns i drets afectats activitats empresarials i professionals.
Descripció Import
AGRUPACIÓN DE BALNEARIOS DE VILLAVIEJA, S.L 28.800,00 €
GESTIÓN BALNEARIA, S.L 13.842,25 €
Total: 42.642,25 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAJAMAR 30.230,68 €
CAIXABANC 3.916,80 €
Total: 34.147,48 €
Rendes temporals i vitalícies.
Descripció Import
PIAS 6.000,00 €
Total: 6.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
MERCEDES ML 250 BLUETEC 14.500,00 €
OPEL CORSA-E 7.200,00 €
Total: 21.700,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO RECONVERSIÓN VARIETAL 4.602,02 €
PRESTAMO ADQUISICIÓN TIERRAS 15.000,00 €
Préstamo hipotec. 9620.250-195562-52 25.676,74 €
Total: 45.278,76 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
alquiler vivienda Camino Viejo de Madrid,16 Las Rozas 1.300,00 €
Total: 1.300,00 €

Presentada el 29/09/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Madrid Espanya 271.770,93 €
Ple domini 25 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 82.840,12 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 12.000,00 €
Ple domini 100 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 20.000,00 €
Béns i drets afectats activitats empresarials i professionals.
Descripció Import
AGRUPACIÓN DE BALNEARIOS DE VILLAVIEJA, S.L 28.800,00 €
GESTIÓN BALNEARIA, S.L 13.842,25 €
Total: 42.642,25 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAJAMAR 30.230,68 €
CAIXABANC 3.916,80 €
Total: 34.147,48 €
Rendes temporals i vitalícies.
Descripció Import
PIAS 6.000,00 €
Total: 6.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
MERCEDES ML 250 BLUETEC 14.500,00 €
OPEL CORSA-E 7.200,00 €
Total: 21.700,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO RECONVERSIÓN VARIETAL 4.602,02 €
PRESTAMO ADQUISICIÓN TIERRAS 15.000,00 €
Préstamo hipotec. 9620.250-195562-52 25.676,74 €
Total: 45.278,76 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 25/09/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 3.624,16 €
Rendiment del treball 11.031,11 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 450,58 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 50,00 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 25/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GESTIÓN BALNEARIA, S.L HOTELES ALOJAMIENTOS Y SIMILARES ADMINISTRADOR SOLIDARIO 26/07/2017 09/08/2023 NO

Presentada el 18/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GESTIÓN BALNEARIA, S.L HOTELES ALOJAMIENTOS Y SIMILARES (5510) ADMINISTRADOR SOLIDARIO 26/07/2017 09/08/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 11/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
PLAN CABANYAL CANYAMELAR,S.A. SOCIEDAD GESTORA PARA REHABILITACIÓN ESPACIOS CABANYAL CANYAMELAR CONSEJERA 13/11/2023 Pública
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EDIFICACIÓN MIEMBRO DEL CONSEJO 07/08/2023 Pública
Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo Miembro del Consejo 07/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 29/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EDIFICACIÓN MIEMBRO DEL CONSEJO 07/08/2023 Pública
Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo Miembro del Consejo 07/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
07/11/2023 12:00Reunión sobre Convenio de colaboración y la Univesitat Valpencia, y líneas de actuación impulso promoción vivienda Plan Vive.FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS VALENCIANA
08/11/2023 10:00Reunión sobre Convenio Formación BIM COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE VALENCIA
14/11/2023 12:00Reunión con FECOVI y con IUDESCOOP Universidad ValenciaFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS VALENCIANA
14/11/2023 01:00Reunión con la Coordinadora de CMICAVILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA
21/11/2023 12:30Reunión con Deloitte Consulting SL sobre nuevas formas de colaboración público-privada para la promoción de Vivienda asequible en régimen de alquilerDeloitte Consulting S.L.U.
23/11/2023 11:30Reunión con APROVA y EVhaAPROVA, ASOCIACION DE PROMOTORES DE VALENCIA
23/11/2023 01:00Reunión con el Ilustre Colegio de Abogados de ValenciaILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA
28/11/2023 09:00Reunión con APROVA APROVA, ASOCIACION DE PROMOTORES DE VALENCIA
28/11/2023 01:00Reunión con FECOVI (Federación de Cooperativas de Viviendas ValencianaFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS VALENCIANA
21/12/2023 12:30Reunión con el director de SOLVENTIS SGIIC SASOLVENTIS SGIIC SA
09/01/2024 10:00Reunión con el director del Grupo VisoGrupo ViSO
11/01/2024 11:00Reunión con Aliseda Servicios de Gestión Inmobiliaria SLU-08/01/2024ALISEDA SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA, SLU
16/01/2024 12:00Reunión con Solventis SGIIC SASOLVENTIS SGIIC SA
17/01/2024 10:30Reunión con Meridiana Consultores Inmobiliarios SlMERIDIANA CONSULTORES INMOBILIARIOS SL
31/01/2024 12:00Reunión con Aliseda Servicios de Gestión Inmobiliaria SLUALISEDA SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA, SLU
01/02/2024 12:00Reunión con CERCONTROL VALENCIA SLCERCONTROL VALENCIA S.L.
01/02/2024 11:00Reunión con ASEFAVE (Asociación Española de Fachadas Ligeras y Ventanas)ASEFAVE
14/02/2024 12:30Reunión con SOGEVISOSogeviso
30/01/2024 10:00Reunión con DELOITTEDeloitte Consulting S.L.U.
27/03/2024 10:30Reunión con SOLVENTIS SGIIC SASOLVENTIS SGIIC SA
27/02/2024 10:30Reunión con AECVAL (Asociación de empresas de Rehabilitadores Técnicos CV)AECVAL
03/04/2024 12:30Reunión con Solventis SGCIIC SASOLVENTIS SGIIC SA
10/04/2024 10:00Reunión con ALHORA MULTISERVEIS, S.L.ALHORA MULTISERVEIS, S.L.
30/04/2024 12:00Reunión con AENOR CONFÏA SAAENOR CONFÍA, S.A.
30/05/2024 10:00Reunión con Aptur CVAPTUR CV
08/05/2024 10:00Reunión con Gestión Inteligente de Conflictos SLUGESTION INTELIGENTE DE CONFLICTOS, S.L.U.
13/06/2024 10:30Reunión con CERMI CVCERMI CV

Curriculum vitae

cargando datos