FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • José Vicente Anaya Roig

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials
 • Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • Nomenament: 29/07/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 3 - 46018 - València
 • anaya_josroi@gva.es
 • 961248402
 
La Direcció General del Sistema Sociosanitari i de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de gestió i organització del sistema sociosanitari, especialment del contracte-programa municipal i la implementació de l'acció concertada.
 
Així mateix, exerceix les funcions establides en l'article 125 de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.
 
Corresponen a la direcció general les competències següents:
 1. Dissenyar, coordinar i gestionar la implantació, seguiment, definició i avaluació del model de finançament dels serveis socials, amb l'assistència funcional de les corresponents direccions generals competents en les matèries objecte de finançament.
 2. Fomentar relacions jurídiques, administratives, tècniques, econòmiques i de col·laboració interadministratives en matèria de serveis socials per a la idònia regulació i implementació dels contractes programa.
 3. Impulsar la creació, així com la posada en funcionament, gestió i seguiment de l'òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials, previst en la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.
 4. Generar polítiques d'harmonització, impuls i desenvolupament de l'acció concertada amb entitats d'iniciativa social, incloent-hi el disseny i coordinació del model general de concerts.
 5. Harmonitzar, impulsar i gestionar l'acció concertada per a la prestació de serveis de places residencials de titularitat d'entitats d'iniciativa social en coordinació funcional amb les direccions generals, d'acord amb el seu àmbit d'actuació.
 6. Elaborar un pla director de subvencions en matèria de serveis socials, definint el model i la seua complementarietat amb el sistema públic de serveis socials, en col·laboració amb les direccions generals i la Sotssecretaria.
 7. Dirigir, coordinar, realitzar el seguiment i avaluar els plans d'actuació que desenvolupe el Consell en matèries de la seua competència.
 8. Prestar assessorament a les entitats locals i a les entitats d'iniciativa social que actuen en l'àmbit de competències d'aquesta direcció general.
 9. Impulsar les iniciatives i les actuacions necessàries amb altres administracions públiques de la Comunitat Valenciana per a aconseguir una coordinació eficaç en polítiques socials de la seua àrea.
 10. Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències sense perjudici de les competències que en aquesta matèria corresponguen a la Sotssecretaria.
 11. Dissenyar, desenvolupar i implantar el Sistema d'Informació Valencià en Serveis Socials i la història social única, en coordinació amb altres conselleries.
 12. Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions de les direccions territorials.
 13. Dissenyar la planificació de serveis socials, definint els objectius, estratègies i directrius que s'han de seguir en el sistema públic valencià de serveis socials i que inclou, entre altres, l'elaboració del Pla estratègic de serveis socials de la Comunitat Valenciana i del Mapa de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana.
 14. Impulsar i dissenyar el desplegament normatiu de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.
 15. Coordinar i harmonitzar, sense perjudici de les competències pròpies de la Sotssecretaria, l'acció normativa que despleguen les direccions generals en relació amb el seu àmbit sectorial que afecte el sistema de serveis socials.
 16. Impulsar la creació i desenvolupament de l'Observatori del sistema públic de serveis socials, previst en la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.
 17. Impulsar la normalització de la qualitat, així com impulsar i, si és el cas, elaborar estudis, propostes i plans d'actuació estratègics i de qualitat en el sector dels serveis socials valencians en col·laboració amb les direccions generals i sense perjudici de les competències atribuïdes en matèria de qualitat a la Sotssecretaria o altres òrgans o departaments.
 18. Establir les prioritats formatives i els criteris metodològics i de continguts en matèria de serveis socials mitjançant la planificació formativa dirigida a les persones professionals dels serveis socials, en col·laboració i coordinació amb les direccions generals del departament, d'acord amb l'article 125.2.f) de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.
 19. Impulsar la innovació i cooperació amb aquelles institucions i entitats que tinguen com a finalitat les activitats investigadores, formatives, d'avaluació i de gestió de la qualitat en serveis socials.
 20. Elaborar i implementar procediments d'avaluació dels centres i programes de serveis socials, amb la col·laboració de les direccions generals i la Inspecció de Serveis Socials.
 21. Establir els estàndards de qualitat i fomentar la seua millora en totes les actuacions pròpies del sistema públic valencià de serveis socials, amb la col·laboració de les direccions generals i en col·laboració i sense perjudici de les competències atribuïdes a la Sotssecretaria.
 22. Transferir els resultats científics i fomentar la qualitat en totes les actuacions pròpies del sistema públic valencià de serveis socials, principalment quant a la determinació de les bones pràctiques i la certificació de la qualitat, en col·laboració i sense perjudici de les competències atribuïdes en matèria de qualitat a la Sotssecretaria o altres òrgans o departaments.
 23. Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions de les direccions territorials.
 24. Executar qualsevol altra funció que li assignen les persones titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.971,32€

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 73.363,14 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 26.690,41 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 3.812,81 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 30.503,22 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 07/11/2023

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 1.697,77 €
Total: 1.697,77 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 13/08/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 42.612,36 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 13/08/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AYUNTAMIENTO DE AYORA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ALCALDE 21/06/2019 16/06/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 16/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
AYUNTAMIENTO DE AYORA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ALCALDE 17/06/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 20/11/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 21/11/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos