FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Manuel Ríos Pérez

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Transports i Logística
 • Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nomenament: 05/08/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 1 - 46018 - València
 • transportes.logistica@gva.es
 • 961208063
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Transports i logística exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres establides en l'ordenament jurídic, en matèria d'infraestructures ferroviàries, planificació i logística del transport, planificació, coordinació i execució de l'oferta intermodal del transport a la Comunitat Valenciana; seguretat i coordinació del transport; gestió de la xarxa de transports i mobilitat metropolitana, exceptuant aquelles funcions atribuïdes l'Autoritat de Transport Metropolità de València.

Li corresponen, igualment, en matèria de logística les funcions relatives a la definició d'estratègies i el desenvolupament d'aquestes, amb la inclusió de la planificació, construcció i gestió de les infraestructures i les àrees logístiques públiques, bé de manera directa bé en col·laboració amb els òrgans competent en matèria de sòl de la Generalitat.

Fuente: Funciones

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 26.079,36 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 26.079,36 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 31/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 61.715,37 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Bankinter 9.001,82 €
Total: 9.001,82 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
BMW X· 15.000,00 €
JAGUAR XK 12.500,00 €
Total: 27.500,00 €

Presentada el 23/10/2023 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Bankinter 9.001,82 €
Total: 9.001,82 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
BMW X· 15.000,00 €
JAGUAR XK 12.500,00 €
Total: 27.500,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 23/10/2023
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 20.174,77 €
Rendiment del treball 35.818,34 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) -18,99 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 23/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Pensionista en la seguridad social 01/01/2017 04/08/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 06/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
FGV Vocal 29/08/2023 Pública
ATMV Vocal 16/10/2023 Pública
Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana Vocales del Pleno 06/11/2023 Pública
Instituto tescnológico del Embalaje Transportes y Logistica (ITENE) Vocal 06/06/2023 Pública
EVHA Vocal 09/08/2023 Pública
ESPACIOS ECONOMICOS EMPRESARIALES S.L VOCAL CONSEJERO 08/08/2023 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 23/10/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Instituto tescnológico del Embalaje Transportes y Logistica (ITENE) Vocal 06/06/2023 06/06/2026 Pública
EVHA Vocal 09/08/2023 08/08/2026 Pública
ESPACIOS ECONOMICOS EMPRESARIALES S.L VOCAL CONSEJERO 08/08/2023 08/08/2026 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 25/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 27/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos