FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Vicente Martínez Mus

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Costes, Ports i Aeroports
 • Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nomenament: 07/09/2023 DOGV
 • C/ de la Democracia, 77. Ciutat admtiva. 9 d'Octubre -Torre 1 – 46018 València
 • martinez_vicmus@gva.es
 • 961208436
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Costes, Ports i Aeroports exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres establides en l'ordenament jurídic, en matèria d'infraestructures públiques portuàries i aeroportuàries, administració de costes, planificació, gestió i explotació de ports i infraestructures portuàries de competència autonòmica.

En concret, en l'àmbit de les seues competències la Direcció General de Costes, Ports i Aeroports li correspon:

 1. La planificació del sector portuari competència de la Generalitat.
 2. La gestió del transport marítim entre ports de la Comunitat Valenciana.
 3. La gestió de les competències de la Generalitat en matèria de titulacions nauticoesportives.
 4. La tramitació dels expedients de concessions i autoritzacions així com els de disciplina i les propostes d'utilització dels espais portuaris.
 5. La gestió i liquidació de les taxes per ús i ocupació de la zona de servei portuari i les tarifes per la prestació de serveis portuaris.
 6. Respecte de les instal·lacions aeroportuàries de competència autonòmica tramitació de tots els expedients així com la tramitació dels expedients derivats de la gestió de l'aeroport de Castelló.

Fuente: Funciones

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.391,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 20.193,73 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 20.193,73 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones desde el nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023 - Retribucions des del nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 26/12/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 33.504,15 €
Ple domini 25 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 33.504,15 €
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 68.348,70 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Caixabank 15.000,00 €
CAIXABANK 600,00 €
CAIXABANK 297,00 €
CAIXA RURAL NULES 2.600,00 €
Total: 18.497,00 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
ASESORIA 130, S.L 68.000,00 €
Total: 68.000,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
MUTUALIDAD ABOGACÍA 95.282,76 €
Total: 95.282,76 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Volkswagen Golf 1.6 10.000,00 €
Volkswagen Polo 1.2 6.000,00 €
Total: 16.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO HIPOTECARIO VIVIENDA 9.900,00 €
PRESTAMO HIPOTECARIO II VIVIENDA 53.200,00 €
PRESTAMO ACTIVIDAD CAIXA RURAL NULES 12.500,00 €
Total: 75.600,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 03/10/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 2.075,67 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 1.499,82 €
Rendiment del treball 58.291,44 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 18/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Despacho Abogado Abogacia Titular 04/05/1994 05/09/2023 NO
Senado de España Cortes Genrales Senador 10/11/2019 05/09/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 18/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Port Castelló Puerto Consejero 18/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 28/12/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 29/12/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
15/09/2023 12:00REUNIÓNSOMOSMEDITERRANIA / SOMMEDITERRANIA
09/01/2024 10:30Reunión con Señalizaciones Villar, S.ASEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.
15/12/2023 10:00Reunión con Fundación FEMEVALFundación FEMEVAL para la Form. Empr. de la C.V.
19/01/2024 09:30Unión Empresas NáuticasUNION EMPRESAS NAUTICAS UEN
01/02/2024 11:30AIR NOSTRUMREMBER II-P INVESTMENT
30/01/2024 12:00ENAGAS TRANSPORTES S.A.UENAGAS TRANSPORTE SAU
08/02/2024 01:00Reunión AA.VV Defensa Playas Norte de DeniaAsociación de vecinos para la Defensa de las Playas Norte de Dénia
08/02/2024 12:00Reunión Deportes Náuticos Carlos Serrano, S.LDEPORTES NAÚTICOS CARLOS SERRANO, SL
07/03/2024 12:00ENAGAS TRANSPORTE, S.A.UENAGAS TRANSPORTE SAU
06/03/2024 09:30Gravity WaweGRAVITY WAVE
28/02/2024 12:30Plataforma Vecinal Playa de la AlmadrabaPLATAFORMA VECINAL PLAYA DE LA ALMADRABA
26/12/2023 10:00DISRUPTIVO GROUPDISRUPTIVO SHOWS GROUP S.L.
27/03/2024 09:30Reunión Mª Ángeles Roldán HernándezMARIA ANGELES ROLDAN HERNANDEZ
27/03/2024 09:30Reunión con Dª Mª Ángeles Roldán HernándezMARIA ANGELES ROLDAN HERNANDEZ
15/04/2024 11:30Reunión Dª Emilia Ferrer GastaldoGrupo de interés Ferrer
02/04/2024 09:30Reunión grupo ETRAElectronic Trafic, S.A
16/04/2024 10:00Reunión "101 Olas, S.L"101 OLAS S.L
02/05/2024 10:00Reunión "Estudios, Asesoría y Obras,S.L" (ETAYO)ESTUDIOS, ASESORÍA Y OBRAS S.L.
23/04/2024 10:30Federación Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunidad ValencianaFEPROVA
21/05/2024 12:00Reunión con Deportes Náuticos Carlos Serrano, S.LDEPORTES NAÚTICOS CARLOS SERRANO, SL
14/05/2024 11:30Air NostrumREMBER II-P INVESTMENT
23/05/2024 12:00Reunión con Innova Cruceros, S.LINNOVA CRUCEROS S.L
23/05/2024 10:00Reunión empresa "Viltec Vilanova Design S.L.U"VILTEC VILANOVA DESIGN, S.L.U.
10/06/2024 12:30"Asociación Neorurales"NEORURALES
04/06/2024 11:30Reunión "Ocean Infraestructures Management, S.L"Ocean Infrastructures Management SLU
13/06/2024 01:00Reunión con Somos MediterràniaSOMOSMEDITERRANIA / SOMMEDITERRANIA

Curriculum vitae

cargando datos