FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Vicente Martínez Mus

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Costes, Ports i Aeroports
 • Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nomenament: 07/09/2023 DOGV
 • C/ de la Democracia, 77. Ciutat admtiva. 9 d'Octubre -Torre 1 – 46018 València
 • martinez_vicmus@gva.es
 • 961208091
 

La Direcció General de Costes, Ports i Aeroports exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres establides en l'ordenament jurídic, en matèria d'infraestructures públiques portuàries i aeroportuàries, administració de costes, planificació, gestió i explotació de ports i infraestructures portuàries de competència autonòmica.

En concret, en l'àmbit de les seues competències la Direcció General de Costes, Ports i Aeroports li correspon:

 1. La planificació del sector portuari competència de la Generalitat.
 2. La gestió del transport marítim entre ports de la Comunitat Valenciana.
 3. La gestió de les competències de la Generalitat en matèria de titulacions nauticoesportives.
 4. La tramitació dels expedients de concessions i autoritzacions així com els de disciplina i les propostes d'utilització dels espais portuaris.
 5. La gestió i liquidació de les taxes per ús i ocupació de la zona de servei portuari i les tarifes per la prestació de serveis portuaris.
 6. Respecte de les instal·lacions aeroportuàries de competència autonòmica tramitació de tots els expedients així com la tramitació dels expedients derivats de la gestió de l'aeroport de Castelló.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

i Estes retribucions s'incrementaran, amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2023, en un 0,5 segons l'Acord de 3 de novembre de 2023, del Consell, pel qual s'acorda l'aplicació d'un increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic de la Generalitat .

 • Sou i complements i: 20.193,73 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 20.193,73 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 03/10/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 58.291,44 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 1.499,82 €
Rendiment de capital immobiliari 2.075,67 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 18/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Despacho Abogado Abogacia Titular 04/05/1994 05/09/2023 NO
Senado de España Cortes Genrales Senador 10/11/2019 05/09/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 18/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Port Castelló Puerto Consejero 18/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
15/09/2023 12:00REUNIÓNSOMOSMEDITERRANIA / SOMMEDITERRANIA

Curriculum vitae