FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Sabina Goretti Galindo Benito

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general de l'Aigua
 • Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nomenament: 12/08/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1 - 46018 - València
 • galindo_sabben@gva.es
 • 961241329
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de l'Aigua exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de planificació, gestió i protecció de recursos hídrics, projectes, construcció i explotació d'infraestructures hidràuliques, reutilització i estalvi de l'aigua, control i protecció de l'aigua i autorització d'abocaments.

En concret, en l'àmbit de les seues competències la Direcció General de l'Aigua li correspon el seguiment i defensa de les transferències i altres aportacions externes amb destinació a usuaris de la Comunitat Valenciana.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.971,32 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 73.363,14 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 24.799,32 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 24.799,32 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones desde el nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023 - Retribucions des del nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 04/12/2023

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Caja Rural Central 6.300,00 €
Caixa Bank 10,80 €
Total: 6.310,80 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
JOMASAINA INVEST, SL. la compraventa, promoción, construcción y arrendamiento de toda clase de terrenos, viviendas, locales, naves industriales u otras edificaciones. 20.000,00 €
Total: 20.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Volvo xc40 45.500,00 €
Total: 45.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO PERSONAL 9.027,04 €
Total: 9.027,04 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 02/11/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 29.103,22 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 25/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ayuntamiento de Orihuela Concejala Concejala de contratación, Bienestar Social, Participación y secretaria de Junta de Gobierno 01/06/2021 17/06/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 30/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consorcio del Agua Pla de L'Arc representante de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio Vocal 20/11/2023 Pública
Consorcio de Aguas de la Plana representante de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio Vocal 07/11/2023 Pública
Confederación Hidrográfica del Júcar representante de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio Vocal 02/11/2023 Pública
Consorcio del Consell de L'horta de València representante de la Conselleria Medio Ambiente, Agua, Infraestructura y Territorio Vocal 26/10/2023 Pública
Consejo Rector del IVAJ representante de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio Vocal 26/10/2023 Pública
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio representante de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio Directora General del Agua 12/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 12/12/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/12/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
20/02/2024 11:00Reunión con el grupo FLUIDRAFLUIDRA S.A.

Curriculum vitae

cargando datos