FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Jorge Blanco Coll

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Qualitat i Educació Ambiental
 • Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nomenament: 12/08/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1 - 46018 - València
 • blanco_jorcol@gva.es
 • 961248491
 

La Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres establides en l'ordenament jurídic, en matèria de qualitat i educació ambiental, prevenció i control integral de la contaminació, residus, sòls contaminats, contaminació atmosfèrica i acústica, intervenció administrativa ambiental, inspecció mediambiental, canvi climàtic, qualitat de l'aire i protecció del medi ambient atmosfèric.

En concret, en l'àmbit de les seues competències la Direcció General de Medi natural i Animal li correspon:

 1. La restauració ambiental de sòls degradats.
 2. El desenvolupament de l'agenda 2030 en l'àmbit d'actuació propi de la direcció general, sense perjudici de les competències que en aquesta matèria puguen correspondre a altres òrgans o departaments.
 3. L'elaboració, gestió impulse i execució d'actuacions encaminades a la descarbonització i el desenvolupament, foment i ús de les energies renovables en l'àmbit d'actuació propi de la direcció general, sense perjudici de les competències que en aquesta matèria puguen correspondre a altres òrgans o departaments.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

i Estes retribucions s'incrementaran, amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2023, en un 0,5 segons l'Acord de 3 de novembre de 2023, del Consell, pel qual s'acorda l'aplicació d'un increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic de la Generalitat .

 • Sou i complements i: 24.799,32 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 24.799,32 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 01/10/2023

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 4.257,50 €
BANCO MEDIOLANUM 2.537,00 €
Total: 6.794,50 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
HYUNDAI IONIQ 20.990,00 €
Total: 20.990,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTAMO PERSONAL 9.022,27 €
Total: 9.022,27 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 02/10/2023
Descripció Import
Guanys patrimonials (B.I. general) 150,00 €
Rendiment del treball 39.102,84 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) -14,51 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 04/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
DIPUTACIÓN DE ALICANTE TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALISTA EN RESIDUOS 01/10/2015 12/08/2023 SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 04/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
EPSAR CONSEJERO 11/09/2023 Pública
VAERSA CONSEJERO VOCAL 31/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
15/09/2023 12:00Reunión con el grupo FCC Medio AmbienteFCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U.
11/09/2023 09:00Presentación Proyecto Valorización Paja de ArrozNATURGY NUEVAS ENERGIAS S.L.U.
12/09/2023 09:00presentación del Instituto IMEDESINSTITUTO IMEDES, S.L.
12/09/2023 10:00Presentación representantes de EcovidrioSOCIEDAD ECOLÓGICA PARA EL RECICLADO DE LOS ENVASES DE VIDRIO
14/09/2023 09:00Presentación proyecto reciclaje textilTEXLIMCA, S.A.
15/09/2023 09:00Presentación KliperdvilaEMOTIONAL BUSINESS SL
18/09/2023 09:00Síntesis, Presentación proyecto.SINTESIS Y ACCION SL
19/09/2023 09:00sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor para colchonesPIKOLIN, S.L.
19/09/2023 12:00reunión representantes de CIMSACIMSA CEMENTOS ESPAÑA SAU
20/09/2023 10:00Reunión con Lobby ComunicaciónLOBBY & COMUNICACIÓN S.L
22/09/2023 10:15Asociación de Desguaces de la C. Valenciana ADECOVAAsociación de desguaces de la Comunitat Valenciana (ADECOVA)
22/09/2023 12:30Circularidad del envase de maderaASOCIACIÓN DE ASERRADORES Y FABRICANTES DE ENVASES DE MADERA
25/09/2023 09:00UBE Corporation Europe, S.A.UnipersonalUBE Corporation Europe S.A.U.
27/09/2023 09:00Planta de residuos a hidrogenoGraphene Solutions SL
29/09/2023 12:30Aguas Minerales de EspañaASOCIACIÓN AGUAS MINERALES DE ESPAÑA (ANEABE)
02/10/2023 09:00URBASERURBASER S A
20/10/2023 09:00FOVASA MEDIOAMBIENTEFOMENTO VALENCIA MEDIOAMBIENTE SLU
11/10/2023 12:00Confederación Empresarial de la CVCONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
27/10/2023 10:30ANFFECCASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE FRITAS, ESMALTES Y COLORES CERÁMICOS (ANFFECC)
27/10/2023 09:00ANFABRAASOCIACIÓN DE BEBIDAS REFRESCANTES, ANFABRA
23/10/2023 12:00Reunión con FaerchAntonio Delgado Espinós
27/10/2023 12:00COAALIPOLITICAL INTELLIGENCE
NESTLE ESPAÑA, S.A.

Curriculum vitae