FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Raúl Mérida Gordillo

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Medi Natural i Animal
 • Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nomenament: 29/07/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 1 - 46018 - València
 • merida_rau@gva.es
 • 961208168
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Medi Natural i Animal exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres establides en l'ordenament jurídic, en matèria d'espais naturals protegits i biodiversitat, gestió de parcs naturals, Xarxa Natura 2000, gestió forestal sostenible, vies pecuàries, caça i pesca esportiva, benestar animal, restauració hidrologicoforestal, control de l'erosió i protecció de sòls.

En concret, en l'àmbit de les seues competències la Direcció General de Medi natural i Animal li correspon:

 1. L'ordenació forestal sostenible.
 2. Les ordenacions integrals de forests i tractaments silvícoles, sense perjudici de les competències que en aquesta matèria puguen correspondre a la Conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis forestal.
 3. La protecció animal.
 4. La lluita contra la desertificació.
 5. L'ordenació i gestió de la caça i pesca continental esportiva.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 27.102,12 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 27.102,12 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 06/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 98.042,00 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 2.935,36 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 2.935,36 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
SABADELL HERENCIA PADRES 145.000,00 €
CAIXA 3.500,00 €
Total: 148.500,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 01/10/2023
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 8.758,07 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 52.201,95 €
Rendiment del treball 29.790,28 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 10/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE ALICANTE + ACTIVIDAD COMO AUTÓNOMO PROTECCION ANIMAL Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Gestor 01/07/2000 01/08/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 06/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS S.A.U.” gestión del personal y de las necesidades logísticas de los servicios de extinción de incendios forestales y emergencias 02/10/2023 Pública
CONSEJO ADMINISTRACION VAERSA SERVICIO NECESIDADES MEDIOAMBIENTALES 01/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
30/08/2023 12:00Reunión con la Comunidad de Pescadores del Palmar COMUNIDAD DE PESCADORES EL PALMAR

Curriculum vitae

cargando datos