FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Miguel Ángel Ivorra Devesa

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental
 • Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nomenament: 29/07/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 1 - 46018 - València
 • ivorra_migdev@gva.es
 • 961208545
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Urbanisme Paisatge i Avaluació Ambiental exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'estratègia territorial de la Comunitat Valenciana; ordenació del territori i del litoral: paisatge, urbanisme, planejament, inspecció i disciplina urbanística i coordinació territorial, definició i coordinació de fórmules de governança territorial, planificació i desenvolupament d'actuacions en matèria de sòl i impuls i coordinació dels projectes d'inversió estratègica sostenible, avaluació ambiental estratègica i impacte ambiental incloent els sistemes indicadors i les avaluacions ambientals.

En concret, en l'àmbit de les seues competències la Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental li correspon:

 1. La delimitació de la infraestructura verda en la cartografia temàtica de l'Institut Cartogràfic Valencià i elaboració de cartografies territorials, sense perjudici de les competències que en aquesta matèria tinga atribuïdes l'Institut Cartogràfic Valencià.
 2. L'elaboració, aprovació i gestió de plans d'ordenació del territori.
 3. L'avaluació dels riscos naturals i induïts sobre el territori.
 4. El manteniment i gestió de l'arxiu documental i cartogràfic, i de la plataforma urbanística digital i del Sistema d'Informació Urbanística.
 5. La inspecció urbanística, sense perjudici de les competències que tinga atribuïdes l'Agència Valenciana de Protecció del Territori.
 6. La tramitació d'assumptes que han de sotmetre's a les comissions territorials d'Urbanisme, i exercir la secretaria permanent d'aquestes.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.971,32 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 73.363,14 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 27.102,12 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 27.102,12 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023 - Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 20/10/2023

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Bankinter 823,47 €
Total: 823,47 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 20/10/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 156,01 €
Rendiment del treball 32.307,07 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 20/10/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 156,01 €
Rendiment del treball 32.307,07 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 20/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AJUNTAMENT DE LA NUCIA ADMNISTRACIÓ PÚBLICA Regidor d'Urbanisme 15/06/2019 16/06/2023 NO

Presentada el 20/10/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AJUNTAMENT DE LA NUCIA ADMINISTRACIÓ Regidor d'Urbanisme 15/06/2019 16/06/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 27/02/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Pla Cabayal Canyamelar Administració Vocal 13/11/2023 Pública
PATRONAT EL PALMERAR D'ELX Patronat Vocal Junta Gestora del Patronat 20/11/2023 Pública
IVE Administració Vocal 11/12/2023 Pública
CONSORCI D'AIGÜES DE LA MARINA BAIXA Administració Vocal 07/12/2023 Pública
JUNTA DE GOVERN DE LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER Administració Representant 02/11/2023 Pública
COMISSIÓ PROVINCIAL DE L'AIGUA DE LA DIPUTACIÓ D'ALACANT Administració Vocal suplent 11/12/2023 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE LA JOVENTUT Administració Vocal suplent 26/10/2023 Pública
COMISSIÓ D'ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Activitats Socioculturals de la Comunitat Valenciana Vocal 25/10/2023 Pública
AJUNTAMENT DE LA NUCIA Regidor Regidor 17/06/2023 Pública
COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME CASTELLÓ Aprovació d'actes administratius per als que és competent President 29/07/2023 Pública
COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME ALACANT Aprovació d'actes administratius per als que és competent President 29/07/2023 Pública
COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME VALÈNCIA Aprovació d'actes administratius per als que és competent President 29/07/2023 Pública
COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME CASTELLÓ Inoforme dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló President 29/07/2023 Pública
COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME ALACANT Informe dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant President 29/07/2023 Pública
COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME VALÈNCIA Informe dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme de València President 29/07/2023 Pública
EVha Té com a propòsit reforçar la funció social de l'habitatge, promovent i gestionant habitatges públics Vocal 29/07/2023 Pública
VAERSA Tractament i gestió de residus, manteniment i protecció de les condicions ambientals de qualsevol espai natural, protecció de la flora i fauna i recursos Vocal 29/07/2023 Pública
ESPAIS ECONOMICS EMPRESARIALS Adquisició per qualsevol títol i la tinença de terrenys i béns immobles, per a proporcionar i obtenir sòl industrial o d'altres usos complementaris a aquest, Conseller delegat 29/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 20/10/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME CASTELLÓ Aprovació d'actes administratius per als que és competent President 29/07/2023 Pública
COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME ALACANT Aprovació d'actes administratius per als que és competent President 29/07/2023 Pública
COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME VALÈNCIA Aprovació d'actes administratius per als que és competent President 29/07/2023 Pública
COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME CASTELLÓ Inoforme dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló President 29/07/2023 Pública
COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME ALACANT Informe dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant President 29/07/2023 Pública
COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME VALÈNCIA Informe dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme de València President 29/07/2023 Pública
EVha Té com a propòsit reforçar la funció social de l'habitatge, promovent i gestionant habitatges públics Vocal 29/07/2023 Pública
VAERSA Tractament i gestió de residus, manteniment i protecció de les condicions ambientals de qualsevol espai natural, protecció de la flora i fauna i recursos Vocal 29/07/2023 Pública
ESPAIS ECONOMICS EMPRESARIALS Adquisició per qualsevol títol i la tinença de terrenys i béns immobles, per a proporcionar i obtenir sòl industrial o d'altres usos complementaris a aquest, Conseller delegat 29/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 27/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 31/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos