FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Francisco Juan Espinós Gutiérrez

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Pesca
 • Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Nomenament: 05/08/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Edifici B0 - 46018 - València
 • dg.pesca@gva.es
 • 961247178
 

La Direcció General de Pesca exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, modernització d'infraestructures pesqueres, pesca i aqüicultura, així com el desplegament de polítiques destinades al sector pesquer i els seus professionals.

El desenvolupament d'aquestes funcions per la direcció general comprén les àrees següents:

 1. Ordenació del sector pesquer, consistent a organitzar, promoure i modernitzar el sector pesquer així com controlar el cens de la flota operativa, els canvis de modalitats, canvis de port base, i supeditar la construcció i modernització dels vaixells pesquers; coordinar i fomentar la diversificació econòmica del sector pesquer i planificar les polítiques d'integració i igualtat en el sector; impulsar la modernització en el sector; promocionar l'associacionisme, fomentar la constitució d'organitzacions de productors, i el seu reconeixement; realitzar les activitats formatives del sector; col·laborar i preparar els processos electorals de les confraries de pescadors i de les seues federacions; així com determinar els agents autoritzats a exercir aquesta activitat i, en general, establir mesures que faciliten la transparència dels mercats pesquers; tramitar les línies d'ajuts i altres mesures destinades a la millora estructural del sector, així com els registres associats a les funcions pròpies.
 2. Gestió de recursos pesquers, consistent a administrar l'activitat pesquera en les aigües interiors de la Comunitat Valenciana, i controlar l'esforç pesquer, establint com a mesures ordinàries les vedes espaciotemporals, els horaris d'activitat i les parades biològiques; coordinar i planificar l'activitat investigadora en matèria de recursos pesquers; elaborar propostes de plans de gestió de l'activitat pesquera, així com plans de seguiment dels recursos pesquers; analitzar les zones de marisqueig de mol·luscos bivalves a través de la presa de mostres per a la classificació d'aquestes i el posterior manteniment d'aquesta classificació; proposar la declaració i determinar l'activitat corresponent en les zones de protecció pesquera, autoritzar la instal·lació dels diferents tipus d'esculls artificials, en aigües interiors de la Comunitat Valenciana i el seu posterior seguiment; recopilar i processar la informació relativa al control de l'activitat pesquera, referida especialment a notes de primera venda, i esforç de la flota; coordinar, a escala autonòmica, la transposició de les mesures adoptades per la Secretaria General de Pesca; inspeccionar, vigilar, controlar i sancionar les activitats relacionades amb els recursos pesquers.
 3. Sector de l'aqüicultura, consistent a organitzar, promoure i modernitzar el sector de l'aqüicultura; controlar el cens de la flota auxiliar, planificar les polítiques d'integració i igualtat en el sector; definir la política de promoció dels productes aqüícoles de la Comunitat Valenciana; coordinar i donar suport a la innovació en el sector; fomentar la constitució d'organitzacions de productors aqüícoles, controlar les zones de producció de mol·luscos bivalves, així com establir la classificació d'aquestes; foment de la recerca en noves espècies adaptables als sistemes de producció aqüícola; realitzar les activitats formatives del sector, així com gestionar les llicències i autoritzacions corresponents; gestionar les línies d'ajuts i altres mesures de foment destinades a la millora estructural del sector aqüícola, així com gestionar els registres associats a les funcions pròpies; inspeccionar, vigilar, controlar i sancionar les activitats relacionades amb els recursos pesquers; desenvolupar el Pla Estratègic d'Aqüicultura de la Comunitat Valenciana en el marc del pla nacional.
 4. Primera venda, processament, transformació i promoció de productes pesquers i procedents de l'aqüicultura, consistent a autoritzar els establiments relacionats amb la comercialització pesquera i aqüícola; promocionar la renovació dels establiments relacionats amb la comercialització pesquera, gestionar les llicències i autoritzacions corresponents; millorar les infraestructures i els mecanismes relatius al processament i transformat dels productes de la pesca i l'aqüicultura; creació i promoció de marques i distintius de qualitat dins l'àmbit de la pesca i l'aqüicultura; tramitar les línies d'ajuts i altres mesures destinades a la millora estructural del processament i la transformació dels dos sectors.

Fuente: Funciones

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.275,84 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 69.356,66 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 25.838,90 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 25.838,90 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 02/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Locals Valencia/València Espanya 26.554,45 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 8.259,27 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 90.377,45 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 54.928,14 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 6.388,69 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 6.388,69 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 6.388,69 €
Nua propietat 100 Vivendes Valencia/València Espanya 34.090,06 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 77.538,58 €
CAIXABANK 37.974,88 €
BBVA 50.511,00 €
BANCO SANTANDER 17.816,78 €
Total: 183.841,24 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
MERCEDES E 2.000,00 €
BMW Z4 4.000,00 €
Total: 6.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
CAIXABANK 9.804,60 €
Total: 9.804,60 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
CAIXABANK 24.071,36 €
CAIXABANK 24.955,72 €
SANTANDER HORIZONTE 2027 19.452,13 €
Total: 68.479,22 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CAIXABANK 71.756,67 €
Total: 71.756,67 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 29/09/2023
Descripció Import
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 0,19 €
Rendiment del treball 63.887,10 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 02/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA ENSENYAMENT SUPERIOR PROFESSOR TITULAR 10/10/1997 05/08/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 29/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSEJO DE NAVEGACIÓN Y PUERTO DEL PUERTO DE VALÈNCIA VOCAL 09/11/2023 Pública
CONSEJO DE NAVEGACIÓ Y PUERTO DEL PUERTO DE SAGUNTO VOCAL 09/11/2023 Pública
CONSEJO DE NAVEGACIÓN Y PUERTO DEL PUERTO DE GANDÍA VOCAL 09/11/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 12/12/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/12/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
30/05/2024 10:00Reunión con DG Desarrollo Rural y Directora de Proyecto Sustentable m

Curriculum vitae

cargando datos