FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Joaquín Gómez Bau

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Política Agrària Comuna (PAC)
 • Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Nomenament: 05/08/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Edifici B4 - 46018 - València
 • direcciongeneral_pac@gva.es
 • 961247277
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Política Agrària Comuna (PAC) exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic en matèria de foment i garantia agrària, la Política Agrària Comuna i la R+D+i en el sector agroalimentari i transferència tecnològica.

El desenvolupament de les funcions per la direcció general comprén les àrees següents:

 1. Els pagaments directes i la sol·licitud única, consistent a programar, dirigir, executar i controlar els procediments necessaris per a la gestió dels ajuts comunitaris o nacionals, cofinançats amb fons comunitaris, tant del primer com del segon pilar de la PAC, adreçades a titulars d'explotacions agràries i l'objectiu de les quals siga donar suport a una renda viable dels productors, especialment dones i joves, i promoure la resiliència de les explotacions agrícoles; promoure una activitat i un desenvolupament agrari i rural sostenible econòmicament, socialment i mediambientalment, contribuint a una gestió més eficient dels recursos naturals i la potenciació dels serveis ecosistèmics en qualsevol zona del territori rural; mantindre actualitzades les bases de dades necessàries per a la tramitació dels ajuts PAC; emetre informes i estadístiques en relació amb els pagaments directes de la PAC i ajudes a superfícies per al desenvolupament rural a la Comunitat Valenciana; participar i coordinar grups de treball sobre orientació i desenvolupament de la PAC.
 2. Control i suport tècnic, consistent a programar, dirigir i executar els plans de control necessaris per a l'aplicació de la PAC a la Comunitat Valenciana, posant especial èmfasi en l'aplicació del coneixement, la tecnologia i la digitalització necessària per millorar i ser més eficients en la prestació dels serveis, inclosa la coordinació de les tècniques de monitoratge requerides pels plans de control anteriors. Aplicar les mesures d'intervenció en els mercats derivada de la PAC; suport tècnic a l'aplicació dels diferents programes sectorials de l'Organització Comuna de Mercats Agraris (OCMA), els sistemes d'informació geogràfica relacionats amb les funcions relatives a la Política Agrària Comuna, el Registre Vitícola, el Bici, així com el de nous registres que siguen necessaris per a l'aplicació de la PAC.
 3. La Gestió agrària sostenible, consistent a gestionar les mesures de foment previstes en la reglamentació comunitària tendent a la utilització sostenible de la superfície agrària, així com les destinades a pal·liar la problemàtica de l'agricultura en les zones de muntanya desfavorides, i elaborar informes de seguiment sobre l'aplicació de les mesures que se li encomanen i les propostes de millora per incrementar la seua eficàcia. Coordinar el manteniment i suport tècnic i normatiu dels registres administratius interconnectats i bases de dades, amb la informació de les explotacions agràries de la Comunitat Valenciana, així com de la implantació, manteniment i formació del quadern digital d'explotació agrícola.
 4. Transferència de tecnologia, consistent en la detecció i actuació sobre els problemes que afecten les produccions agràries i ramaderes, l'experimentació i adaptació de les innovacions en les tècniques de producció agropecuària, la introducció i l'assaig de nous materials vegetals, el suport a la recerca agrària, la transferència de tecnologia als sectors productius agraris, l'assessorament i l'assistència tècnica als agricultors i ramaders, la divulgació de la informació sobre els avenços tecnològics, l'estudi dels cultius adaptat a les característiques de cada comarca, l'estudi dels microclimes per adaptar-ne els cultius, el desenvolupament i la implantació de noves tecnologies, la formació contínua a través de l'organització de cursos, conferències i demostracions. Les estacions experimentals i instituts tecnològics en allò que estiga relacionat amb les seues competències.

Fuente: Funciones

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.080,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 26.039,28 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 26.039,28 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 10/08/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 72.552,69 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 614,49 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 7.983,79 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 59.938,05 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO SANTANDER 801,64 €
BANCO SANTANDER 399,29 €
Total: 1.200,93 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
TOYOCA CH-R 28.000,00 €
Total: 28.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PASIVO 955,62 €
PASIVO 1.704,00 €
PASIVO 4.359,70 €
PRESTAMO CONSUMO 41.306,76 €
Total: 48.326,08 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 09/08/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 37,57 €
Rendiment del treball 31.423,02 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 09/08/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AGRICULTORES (AVA-ASAJA) ORGANIZACIÓN PROFESIONAL AGRARIA VETERINARIO SERVICIOS TECNICOS 09/12/2004 04/08/2023 SI NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 06/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA)- CONSEJO RECTOR VOCAL 05/08/2023 Pública
AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA-CONSEJO ASESOR VOCAL 05/08/2023 Pública
CONFERENCIA GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONCITEC) VOCAL 05/08/2023 Pública
COMISIÓN DE COOPERATIVISMO AGRARIO VALENCIANO VOCAL 05/08/2023 Pública
ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT (ACCI+D+I) VOCAL 05/08/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE COORDINACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA VALENCIANA VOCAL 05/08/2023 Pública
OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA-PLENO VICEPRESIDENTE 05/08/2023 Pública
OBSEVATORIO DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA-COMISIÓN EJECUTIVA VICEPRESIDENTE 05/08/2023 Pública
CONSEJO ASESOR Y DE PARTICIPACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE VOCAL 05/08/2023 Pública
CONSEJO ASESOR DE GANADERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA VICEPRESIDENTE 05/08/2023 Pública
No me constan ningún tipo de actividad actual durante el mandato 04/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 13/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
No me constan ningún tipo de actividad actual durante el mandato 04/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 21/09/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 25/09/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos