FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Inmaculada Concepción Marco Ginestar

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general de la Indústria i Cadena Agroalimentària
 • Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Nomenament: 07/09/2023 DOGV
 • C/ de la Democracia, 77. Ciutat admtiva. 9 d'Octubre - Edifici B0 – 46018 València
 • dg_industria_agroalimentaria@gva.es
 • 961622566
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de la Indústria i Cadena Agroalimentària exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de seguretat en les instal·lacions de la indústria alimentària i el desplegament de polítiques que impulsen i modernitzen les infraestructures de la cadena agroalimentària i el funcionament eficient i sostenible de la cadena agroalimentària així com el control de la qualitat agroalimentària.

El desenvolupament de les funcions per la direcció general comprén les àrees següents:

 1. Indústries agroalimentàries i concentració de l'oferta, consistent a donar suport a la gestió tècnica, documental i tramitació d'ajuts de les activitats de transformació i industrialització de les petites i grans empreses, cooperatives i organitzacions de productors agroalimentaris; la programació, desplegament i aplicació de les mesures i les polítiques sectorials actives relacionades amb l'organització, foment i millora de la diferenciació i competitivitat de les indústries agràries i alimentàries fent més èmfasi en l'aplicació del coneixement innovador, la tecnologia i la digitalització; la concentració de l'oferta i la millora de l'orientació al mercat, i l'organització amb finalitats econòmiques dels productors agraris, foment de l'associacionisme mitjançant la concentració, seguiment i control de les agrupacions, organitzacions de productors i altres operadors sectorials associatius; promoure mesures de sostenibilitat, eficiència i innovació en la cadena alimentària, mesures de crisi de mercats, relacions interprofessionals, aprofitament alimentari, la gestió dels ajuts comunitaris, nacionals i autonòmics relatius a aquestes matèries.
 2. El Control de la qualitat agroalimentària, consistent a elaborar plans d'inspecció en matèria de lluita contra el frau en la producció i comercialització de productes agroalimentaris; el control oficial de les mesures que adopten la indústria i els agents comercials del sector agroalimentari en matèria d'implantació i gestió de qualitat, exclosos els punts de venda directa al consumidor i els agents de la producció primària; el control oficial de qualitat dels productes alimentaris, en les fases de manipulació, transformació, envasament, emmagatzematge i transport, amb destinació al mercat de la Unió Europea; el control oficial de la qualitat en fertilitzants, en les fases de producció, transformació, envasament, emmagatzematge, transport i comercialització majorista i minorista, amb destinació al mercat de la Unió Europea; la gestió dels laboratoris agraris; el control en escorxadors de la classificació de canals en vaquí i porcí; la instrucció dels expedients sancionadors en matèria de defensa de la qualitat agroalimentària, així com coordinar aquestes competències amb els plans i programes elaborats per l'òrgan directiu competent en matèria de sanitat vegetal.
 3. Seguretat i control de la producció agrària, consistent a gestionar el risc per a la salut derivat de la utilització dels mitjans de producció agrària. Coordinar les actuacions en matèria de seguretat alimentària, tant en l'àmbit de la producció agrícola com ramadera, incloent-hi la pesca extractiva i les explotacions aqüícoles, i programar els controls d'higiene en aquestes explotacions; proposar actuacions de recerca en animals vius i en productes d'origen animal de residus de medicaments veterinaris i altres productes que es puguen detectar i executar actuacions en matèria de comercialització i ús racional de medicaments veterinaris; dirigir les actuacions de control en els establiments i operadors del sector de l'alimentació animal, en l'àmbit dels subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum humà, garantint la seguretat de les substàncies que s'incorporen a la cadena de producció, comercialització i en la fabricació dels pinsos; gestionar el registre d'operadors d'alimentació animal així com el d'operadors de subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà; dirigir les actuacions en matèria de comercialització i utilització de productes fitosanitaris a les explotacions agràries; fomentar i controlar l'adopció de bones pràctiques agrícoles, especialment en la gestió de recursos potencialment contaminants del sòl i de l'aigua; coordinar les actuacions en matèria de dejeccions ramaderes així com els plans d'acció en zones vulnerables a la contaminació de nitrats incloent-hi el control de l'ús dels llots de depuradores en coordinació amb els centres directius competents en la matèria; la unitat d'anàlisi de sanitat animal adscrita a la conselleria; l'exercici de la potestat sancionadora en l'àmbit de les seues competències.
 4. Anàlisi i informació de la cadena alimentària, consistent a coordinar i mantindre les fonts d'informació, inclosos els registres i les bases de dades de la Comunitat Valenciana, que reporten informació sobre els operadors de la cadena alimentària i la seua activitat, així com les relacions entre ells; explotar la informació continguda en les dites fonts d'informació i, d'altres que puguen estar disponibles, amb l'objectiu de realitzar anàlisis sectorials i, si és procedent, estudis de mercat; també, analitzar costos de producció, estudiar la geografia dels diferents elements de la cadena alimentària i el seu impacte territorial, entre els quals, la generació de subproductes agroalimentaris que puguen ser valoritzats; analitzar models de contractes agraris; qualssevol altres funcions d'anàloga finalitat que li siguen encomanades.

Fuente: Funciones

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.080,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 20.193,73 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 20.193,73 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 23/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 19.347,57 €
Multipropietat 17 Vivendes Valencia/València Espanya 70.629,39 €
Multipropietat 17 Locals Valencia/València Espanya 17,00 €
Multipropietat 50 Garatge Valencia/València Espanya 4.747,55 €
Multipropietat 50 Vivendes Valencia/València Espanya 41.120,82 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO SANTANDER 1.522,11 €
BANCO SANTANDER 2.363,49 €
Total: 3.885,60 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
CAIXABANK 5.977,40 €
BIENES VARIOS 40.000,00 €
AUDI A3 22.000,00 €
Total: 67.977,40 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
POLIZA DE CRÉDITO BANCO SANTANDER 4.033,14 €
HIPOTECA SANTANDER 54.293,88 €
HIPOTECA BANCO SANTANDER 2.930,43 €
Total: 61.257,45 €
Plans de pensions.
Descripció Import
MEDIOLANUM 26.309,29 €
Total: 26.309,29 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 11/10/2023
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 35.182,35 €
Rendiment del treball 2.569,50 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 11/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
INMACULADA CONCEPCIÓN MARCO GINESTAR CONSULTORIA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y RECURSOS HUMANOS GERENTE 01/10/2017 05/09/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 14/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMITÉ VALENCIANO DE CONTROL DE ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA AL SECTOR AGRARIO VOCAL 13/11/2023 Pública
AINIA CENTRO TECNOLÓGICO VOCAL SUPLENTE 24/11/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 20/11/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 21/11/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos