FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Francisco Javier Benito Goerlich

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Desenvolupament Rural
 • Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Nomenament: 05/08/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Edifici B0 - 46018 - València
 • dg_desenvolupamentrural@gva.es
 • 961248487
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Desenvolupament Rural exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic en matèria d'impuls de polítiques de desenvolupament rural; foment de l'agricultura ecològica, de nous models productius i sostenibles, de la competitivitat, de l'eficiència i de l'economia sostenible de les empreses agroalimentàries; desenvolupament i implantació de noves àrees de producció i d'augment de valor afegit dels productes agrícoles, ramaders i forestals, i figures de qualitat.

 

Fuente: Funciones

 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.080,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 26.039,28 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 26.039,28 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 04/10/2023

Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
ING 3.040,73 €
Total: 3.040,73 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No ha presentat la declaració de la renda per no tindre l'obligació de fer-ho, segons dades que consten en l'AEAT.

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 04/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Tratamientos Sostenibles de Valorización de Purines, S.L. Sistemas de desinfección Consejero delegado 01/01/2021 01/01/2022 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 04/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
SOCIETAT VALENCIANA FIRA ALACANT, S.A. FERIAS Y EXPOSICIONES VOCAL JUNTA 30/08/2023 Pública
SOCIETAT VALENCIANA FIRA VALENCIA SA FERIAS Y EXPOSICIONES VOCAL DE LA JUNTA 05/08/2023 Pública
CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA CAVA CONTROL D.O. VOCAL DE LA JUNTA 27/09/2023 Altres
CONSEJO REGULADOR DENOIMINACIÓN DE ORIGEN CHUFA VALENCIANA CONTROL D.O. VOCAL DE LA JUNTA 22/09/2023 Altres

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos