FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Simón Martínez Ruiz

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Producció Agrícola i Ramadera
 • Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Nomenament: 07/12/2023 DOGV
 • C/ de la Democracia, 77. Ciutat admtiva. 9 d'Octubre - Edifici B0 – 46018 València
 • dg_produccion_agricola@gva.es
 • 961622571
 

La Direcció General de Producció Agrícola i Ramadera exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic en matèria de modernització de regadius, estructures agràries sostenibles i dimensionament competitiu de les explotacions agràries; campanyes de divulgació i conscienciació de les i dels professionals agraris; assegurances agràries, ramaderia; relacions agràries, cooperativisme agrari i organitzacions professionals en l'àmbit de competència de la conselleria, així com en matèria d'infraestructures agràries i reordenació de les estructures productives.

El desenvolupament d'aquestes funcions per la direcció general comprén les àrees següents:

 1. Producció i Sanitat Animal, consistent a programar, gestionar i executar les activitats en matèria de sanitat animal dels animals de producció per a la prevenció, control i erradicació de les malalties subjectes a mesures de control oficial de les espècies ramaderes i aqüícoles i les zoonosis en animals, així com la planificació i coordinació de les actuacions sanitàries en l'àmbit dels animals de companyia i animals de la fauna silvestre en les malalties subjectes a mesures de control oficial i en aquests casos l'adopció de les mesures de control i erradicació; la supervisió i control dels programes sanitaris de les explotacions ramaderes i aqüícoles i de les agrupacions de defensa sanitària ramaderes i aqüícoles i, en general, en aquelles instal·lacions amb animals susceptibles de malalties de declaració obligatòria, així com, si és procedent, l'autorització per raons de sanitat animal dels mercats, fires, exhibicions, concursos, subhastes i exhibicions amb animals; programar, gestionar i controlar les activitats en matèria de foment, ordenació i registre d'explotacions, instal·lacions i transports d'interés ramader; gestionar els registres corresponents en matèries de la seua competència, en particular, el Registre d'Explotacions Ramaderes (REGA), el Registre d'Identificació Individual d'Animals (RIIA), el Registre General de Moviment de Bestiar (REMO), Registre dels Centres de Neteja i Desinfecció de Vehicles (CEDEGA i RECELIDE) i el Registre Transportistes d'animals vius (SIRENTRA); la programació, gestió i execució de les activitats de control de traçabilitat i identificació animal i el control del moviment pecuari en els animals de producció i en aquells animals en els quals la normativa així ho exigisca; la programació, gestió i execució de les activitats de control en matèria de benestar animal d'espècies de producció animal en explotacions ramaderes i en captivitat, en el transport, en l'experimentació i en el sacrifici sense perjuí de les actuacions de la Conselleria de Sanitat en escorxadors, així com la gestió del benestar animal en animals de companyia sense perjuí de les actuacions de la conselleria competent en matèria de medi natural i animal; la gestió d'ajuts i subvencions per a la modernització i la millora de les estructures productives de les explotacions ramaderes, la millora de la sanitat animal, la reducció de l'impacte mediambiental, el foment de les millores zootècniques, la reposició d'animals i les indemnitzacions per sacrifici.
 2. Estructures Agràries i Cooperativisme, consistent a millorar les estructures agràries com a element d'ordenació del territori; la relació amb les organitzacions professionals agràries valencianes i actuar com a suport en aquestes; fixar i impulsar les directrius en matèria de cooperativisme agrari, així com planificar, gestionar, coordinar i executar les mesures específiques en aquesta matèria; arrendaments rústics i històrics.
 3. Ordenació Agrària, consistent a realitzar la programació i execució de les activitats tècniques derivades de l'ordenació i millora de les produccions agràries en el marc de la normativa comunitària, incloent-hi les mesures de reestructuració i reconversió de conreus, elaborar plans d'actuació sectorial, així com els ajuts que es puguen establir i les mesures relatives als mitjans de producció; la introducció d'innovacions i avaluació de noves tècniques, la cobertura enfront de danys climatològics mitjançant el foment de la contractació d'assegurances agràries; la valoració i instrumentació d'ajuts econòmics en cas, de catàstrofes meteorològiques, de danys als cultius per plagues d'espècies cinegètiques, i de danys als cultius en espais protegits; gestionar les línies d'ajuts conjunturals a les explotacions agràries, supervisar les actuacions en matèria de maquinària agrícola.
 4. Ajuts estructurals, consistent a programar, dirigir, executar i controlar els procediments necessaris per a la gestió dels ajuts comunitaris o nacionals, els beneficiaris dels quals siguen els agricultors i ramaders l'objectiu dels quals siga modernitzar les explotacions agràries i millorar la seua competitivitat promovent la incorporació de noves tecnologies o la seua adaptació a les exigències del mercat o de la legislació sectorial o mediambiental, les mesures de millora i ajust del marc estructural de les explotacions de la Comunitat Valenciana, incloent-hi iniciatives de gestió comuna o de coordinació i millora del mercat de la terra, cessió d'explotacions o cessament d'activitat.
 5. Sanitat vegetal, consistent a desenvolupar i aplicar els programes de protecció, prevenció, defensa, control i erradicació de plagues i malalties dels cultius, incloent-hi les campanyes institucionals; difondre, fomentar i controlar els programes sanitaris de les explotacions i de les seues associacions i agrupacions, i gestionar els ajuts derivats; desenvolupar i aplicar els programes de lluita biològica i gestió integrada de plagues, i els plans derivats de l'autorització i l'ús sostenible de productes fitosanitaris; gestionar els registres d'establiments de comercialització de material vegetal, el seu control i l'expedició de passaports fitosanitaris i el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària; gestió del registre d'ITEAF (estacions d'inspecció d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris) i del registre REGANIP (Registre d'aeronaus i instal·lacions permanents), així com la seua inspecció i control; el control de les parcel·les incloses en protocols d'exportació a tercers països. Tot això en coordinació amb l'òrgan directiu competent en matèria de qualitat agroalimentària.
 6. Regadius, consistent a dirigir, controlar i gestionar els projectes i altres documents tècnics d'infraestructures hidràuliques de modernització de regadiu i ús eficient d'aigua per a reg; la redacció dels projectes i la direcció i control d'obres d'infraestructures hidràuliques de modernització de regadiu; l'aplicació de les normes sobre seguretat contingudes en la normativa sectorial aplicable en matèria d'ordenació i innovació d'infraestructures de modernització de regadiu a la Comunitat Valenciana; el suport de les polítiques d'ampliació i millores en les infraestructures de modernització de regadiu i eficiència en l'ús de l'aigua i l'optimització i programació de la modernització del sistema de regadius i la racionalització de l'ús de l'aigua per a reg; l'elaboració de la normativa sectorial sobre seguretat de preses, embassaments i basses per a reg i controlar l'aplicació de la normativa sectorial sobre seguretat de preses, embassaments i basses per a reg ubicades fora del domini públic hidràulic. Això sense perjuí de les actuacions de la conselleria competent en matèria d'infraestructures hidràuliques i estalvi de l'aigua.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.080,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 05/03/2024

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 205.049,98 €
Ple domini 33 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 12.463,59 €
Ple domini 14 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 117.165,57 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 183.872,38 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 130.278,04 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 179.689,60 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 109.494,90 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 206.000,00 €
Béns i drets afectats activitats empresarials i professionals.
Descripció Import
ACCIONES EMPRESA ABIO ARQUITECTURA INDUSTRIAL, S.L. 80.000,00 €
ACCIONES EMPRESA INGENIERIA ENERGÉTICA XXI, S.L. 1.500,00 €
Total: 81.500,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CUENTA CORRIENTE 50.000,00 €
Total: 50.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
MERCEDES BENZ SLK 15.000,00 €
VIVIENDA EN PROCESO DE DESAFECTACION 106.000,00 €
Total: 121.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
préstamo personal 50.000,00 €
HIPOTECA 140.000,00 €
HIPOTECA 210.000,00 €
Total: 400.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BANKINTER 42.997,67 €
Total: 42.997,67 €

Presentada el 06/02/2024 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 205.049,98 €
Ple domini 33 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 12.463,59 €
Ple domini 14 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 117.165,57 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 183.872,38 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 130.278,04 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 179.689,60 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 109.494,90 €
Béns i drets afectats activitats empresarials i professionals.
Descripció Import
ACCIONES EMPRESA ABIO ARQUITECTURA INDUSTRIAL, S.L. 80.000,00 €
ACCIONES EMPRESA INGENIERIA ENERGÉTICA XXI, S.L. 1.500,00 €
Total: 81.500,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CUENTA CORRIENTE 50.000,00 €
Total: 50.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
MERCEDES BENZ SLK 15.000,00 €
VIVIENDA EN PROCESO DE DESAFECTACION 106.000,00 €
Total: 121.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
préstamo personal 50.000,00 €
HIPOTECA 140.000,00 €
HIPOTECA 210.000,00 €
Total: 400.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
BANKINTER 20.000,00 €
BANKINTER 20.000,00 €
BANKINTER 25.000,00 €
BANKINTER 20.000,00 €
BANKINTER 25.000,00 €
BANKINTER 20.000,00 €
BANKINTER 15.000,00 €
BANKINTER 20.000,00 €
BANKINTER 30.000,00 €
Total: 195.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BANKINTER 42.997,67 €
Total: 42.997,67 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 19/12/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 45.683,42 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 34.181,47 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 219,93 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 52.315,55 €
Rendiment del treball 19.258,27 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 1.307,72 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 300,00 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 30/01/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
INGENIERIA ENERGÉTICA AVANZADA XXI, S.L. INSTALACIONES INDUSTRIALES ADMINISTRADOR 14/02/2012 20/12/2023 NO
ABIO ARQUITECTURA INDUSTRIAL, S.L. SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ADMINISTRADOR-DIRECTOR TECNICO 13/03/2007 20/12/2023 NO
RADA IGNIFUGACIÓN, S.L. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS DIRECTOR TÉCNICO 14/03/2022 15/12/2023 NO
ALTA SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN AUTÓNOMOS INGENIERO AGRÓNOMO AUTÓNOMO-PROFESIONAL LIBRE 01/01/2002 31/12/2023 NO

Presentada el 23/01/2024 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
INGENIERIA ENERGÉTICA AVANZADA XXI, S.L. INSTALACIONES INDUSTRIALES ADMINISTRADOR 14/02/2012 20/12/2023 NO
ABIO ARQUITECTURA INDUSTRIAL, S.L. SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ADMINISTRADOR-DIRECTOR TECNICO 13/03/2007 20/12/2023 NO
RADA IGNIFUGACIÓN, S.L. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS DIRECTOR TÉCNICO 14/03/2022 15/12/2023 NO
ALTA SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN AUTÓNOMOS INGENIERO AGRÓNOMO AUTÓNOMO-PROFESIONAL LIBRE 01/01/2002 31/12/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 23/01/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Universidad Politécnica de Valencia Profesor Asociado ASO-P3 Profesor Asociado 14/09/2022

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/02/2024

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 19/02/2024

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos