Aviso temporal agenda

La informació està en procés d'adaptació després de la recent modificació de l'estructura organitzativa del Consell. Disculpen les molèsties.

FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • José María Larena Berrocal

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general d'Infraestructures Educatives
 • Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació
 • Nomenament: 02/07/2024 DOGV
 • Avinguda Campanar, 32 - 46015 - València
 • 961970166
 

La Direcció General d'Infraestructures Educatives exercirà les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell, i assumeix les competències en matèria de proposta, planificació, programació, gestió i execució de les infraestructures educatives i la innovació tecnològica educativa, inclòs l'aprovisionament, desenvolupament i implantació de productes, recursos en l'àmbit de les seues competències, així com la seua contractació, assistència i gestió economicoadministrativa. Entre altres, exercirà les competències següents:

 • Redacció, gestió i supervisió dels projectes tècnics de construccions escolars, i la direcció, seguiment i control de l'execució de les obres en centres educatius. Tot això, amb referència a aquells l'execució dels quals assumisca directament la Conselleria.
 • Planificar i gestionar la tramitació tecnicoadministrativa de les actuacions incloses en el programa Edificant.
 • Proposar i revisar les delegacions de competències en cooperació amb les administracions locals per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics de la Generalitat.
 • Elaborar les normes de disseny i qualitat dels centres docents.
 • Planificar i estudiar, conjuntament i en coordinació amb els centres directius competents, el programa de necessitats de construccions escolars i la realització d'estudis de viabilitat tècnica de parcel·les, també pel que fa a les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 • La revisió i actualització dels mòduls de cost de les obres, així com els preus unitaris d'estudis i treballs relacionats amb aquells.
 • Emetre informes en matèria d'infraestructures educatives i sobre tots aquells documents urbanístics referents a la reserva de sòl dotacional d'ús escolar, de conformitat amb la normativa vigent.
 • Suport tècnic i supervisió de la documentació tècnica pel que fa al compliment dels requisits mínims dels espais exigibles per la normativa específica en cada nivell d'ensenyament, en la tramitació dels expedients relatius a la creació, autorització i modificació de centres privats, així com dels centres públics que no són de titularitat de la Generalitat.
 • Potenciar, desenvolupar i aplicar les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'àmbit de l'educació.
 • La gestió de les dotacions en infraestructura de tecnologies de la informació i les comunicacions per al desenvolupament adequat del sistema educatiu.
 • La gestió de les dotacions per a l'equipament, tant de caràcter general com específic, dels centres docents públics d'ensenyament no universitari i altres dependències del departament, sense perjudici de les funcions que puguen correspondre a altres òrgans i en coordinació amb aquests.
 • Elaborar les especificacions tècniques i la qualificació de l'equipament informàtic i de les aplicacions informàtiques que es destinen als centres docents.
 • Gestionar el suport i l'assistència tècnica tant en l'equipament informàtic com en les comunicacions i en les aplicacions informàtiques dels centres docents dependents d'aquesta conselleria, en coordinació amb l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions de la Generalitat.
 • La proposta de convocatòries d'ajudes, premis i beques en matèria d'innovació tecnològica educativa.
 • Planificar i dissenyar els itineraris formatius, en col·laboració amb l'òrgan competent en la formació del professorat no universitari, en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions.
 • Planificar, prioritzar i coordinar les necessitats en matèria informàtica respecte d'aplicacions, comunicacions i suports per al departament, en coordinació amb l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions de la Generalitat.
 • Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que estableixen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • Qualsevol altra funció que li encomanen la persona titular de la Conselleria d'Educació, la titular de la Sotssecretaria o que li conferisquen les disposicions legals.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Presentada el 16/07/2024

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 93.425,23 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 6.773,63 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 6.773,63 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 2.770,16 €
Total: 2.770,16 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 7.734,84 €
Total: 7.734,84 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 2.368,03 €
Total: 2.368,03 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 15.360,20 €
Total: 15.360,20 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació o la informació no ha sigut facilitada per l'AEAT, en cas d'autorització per a recaptar les dades fiscals.

Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració. També podran autoritzar l'OCCI a recaptar les dades fiscals de l'AEAT.

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 16/07/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Banca Gestor de Banca Personal 04/04/2005 02/07/2024 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 16/07/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CIEGSA Consejero Delegado 28/06/2024 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos