FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Rafael Valcárcel Sánchez

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general d'Infraestructures Educatives
 • Conselleria de Educació, Universitats i Ocupació
 • Nomenament: 05/08/2023 DOGV
 • Avinguda Campanar, 32 - 46015 - València
 • valcarce@gva.es
 • 961970166
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Infraestructures Educatives exercirà les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell, i assumeix les competències en matèria de proposta, planificació, programació, gestió i execució de les infraestructures educatives i la innovació tecnològica educativa, inclòs l'aprovisionament, desenvolupament i implantació de productes, recursos en l'àmbit de les seues competències, així com la seua contractació, assistència i gestió economicoadministrativa. Entre altres, exercirà les competències següents:

 • Redacció, gestió i supervisió dels projectes tècnics de construccions escolars, i la direcció, seguiment i control de l'execució de les obres en centres educatius. Tot això, amb referència a aquells l'execució dels quals assumisca directament la Conselleria.
 • Planificar i gestionar la tramitació tecnicoadministrativa de les actuacions incloses en el programa Edificant.
 • Proposar i revisar les delegacions de competències en cooperació amb les administracions locals per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics de la Generalitat.
 • Elaborar les normes de disseny i qualitat dels centres docents.
 • Planificar i estudiar, conjuntament i en coordinació amb els centres directius competents, el programa de necessitats de construccions escolars i la realització d'estudis de viabilitat tècnica de parcel·les, també pel que fa a les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 • La revisió i actualització dels mòduls de cost de les obres, així com els preus unitaris d'estudis i treballs relacionats amb aquells.
 • Emetre informes en matèria d'infraestructures educatives i sobre tots aquells documents urbanístics referents a la reserva de sòl dotacional d'ús escolar, de conformitat amb la normativa vigent.
 • Suport tècnic i supervisió de la documentació tècnica pel que fa al compliment dels requisits mínims dels espais exigibles per la normativa específica en cada nivell d'ensenyament, en la tramitació dels expedients relatius a la creació, autorització i modificació de centres privats, així com dels centres públics que no són de titularitat de la Generalitat.
 • Potenciar, desenvolupar i aplicar les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'àmbit de l'educació.
 • La gestió de les dotacions en infraestructura de tecnologies de la informació i les comunicacions per al desenvolupament adequat del sistema educatiu.
 • La gestió de les dotacions per a l'equipament, tant de caràcter general com específic, dels centres docents públics d'ensenyament no universitari i altres dependències del departament, sense perjudici de les funcions que puguen correspondre a altres òrgans i en coordinació amb aquests.
 • Elaborar les especificacions tècniques i la qualificació de l'equipament informàtic i de les aplicacions informàtiques que es destinen als centres docents.
 • Gestionar el suport i l'assistència tècnica tant en l'equipament informàtic com en les comunicacions i en les aplicacions informàtiques dels centres docents dependents d'aquesta conselleria, en coordinació amb l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions de la Generalitat.
 • La proposta de convocatòries d'ajudes, premis i beques en matèria d'innovació tecnològica educativa.
 • Planificar i dissenyar els itineraris formatius, en col·laboració amb l'òrgan competent en la formació del professorat no universitari, en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions.
 • Planificar, prioritzar i coordinar les necessitats en matèria informàtica respecte d'aplicacions, comunicacions i suports per al departament, en coordinació amb l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions de la Generalitat.
 • Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que estableixen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • Qualsevol altra funció que li encomanen la persona titular de la Conselleria d'Educació, la titular de la Sotssecretaria o que li conferisquen les disposicions legals.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 8.206,48 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 72.287,30 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 26.039,29 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.334,83 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 29.374,11 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 04/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 168.482,19 €
Ple domini 16 Immobles rústics Valencia/València Espanya 7.770,00 €
Ple domini 50 Immobles rústics Valencia/València Espanya 3.860,00 €
Ple domini 16 Immobles rústics Valencia/València Espanya 5.869,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
cajamar 17.740,86 €
BBVA 104,18 €
Total: 17.845,04 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA VIVIENDA HABITUAL 67.313,36 €
Total: 67.313,36 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 02/11/2023
Descripció Import
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 536,81 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 3.881,90 €
Rendiment del treball 69.670,09 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 288,39 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 04/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Generalitat Valenciana Administración Pública Técnico de Organización y Métodos 01/11/2020 03/08/2023 SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 04/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS CIEGSA CONSTRUCCION vocal 12/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos