Aviso temporal agenda

La informació està en procés d'adaptació després de la recent modificació de l'estructura organitzativa del Consell. Disculpen les molèsties.

FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Andrés Lluch Figueres

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral i Director de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball - INVASSAT
 • Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació
 • Nomenament: 12/08/2023 DOGV
 • Avinguda Campanar, 32 - 46015 - València
 • lluch_andfig@gva.es
 • 963868855
 

La Direcció General de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de treball, conciliació laboral, inspecció de treball, seguretat laboral i relacions laborals, així com en matèria de cooperativisme i economia social. Així mateix, establirà les directrius generals de la política creditícia en l'àmbit de les seues competències, i promourà els instruments financers relacionats amb el cooperativisme i l'economia social, que a aquest efecte es constituïsquen en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes. Entre altres, exercirà les competències següents:

 • Fomentar la cultura emprenedora, l'esperit empresarial i l'autoocupació. Elaborar propostes per al desenvolupament de polítiques públiques i programes de foment de l'emprenedoria.
 • Efectuar la prospecció financera de vies de finançament per a les polítiques de suport a l'emprenedoria.
 • Dur a terme anàlisis d'experiències en el marc de la Unió Europea sobre programes de suport a l'emprenedoria.
 • Fomentar la responsabilitat social empresarial.
 • Impulsar i donar suport a mesures a favor de les dones emprenedores, joves i treballadores i treballadors afectats per expedients de regulació d'ocupació.
 • Donar suport a les persones emprenedores i a les empreses naixents, mitjançant l'oferta de serveis especialitzats i assessorament.
 • Exercir les competències de la Generalitat en matèria d'assessorament, inscripció, fiscalització i, si escau, intervenció de societats cooperatives.
 • Exercir les funcions registrals atribuïdes a l'Oficina Central del Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, així com les de coordinació de les oficines del registre, vigilància, formació, estadística i publicació també atribuïdes a aquest.
 • Exercir les funcions en matèria de qualificació administrativa i registre de societats laborals.
 • Gestionar en el seu àmbit funcional el seguiment i control de les mesures de foment de l'economia social.
 • Exercir com a autoritat laboral a la Comunitat Valenciana.
 • Regular les condicions individuals i col·lectives de treball en els casos que legalment corresponga.
 • Resoldre els expedients sancionadors de l'ordre social i de prevenció de riscos laborals.
 • Exercir les funcions de mediació, arbitratge i conciliació laboral i d'oficina pública de registre d'actes electorals sindicals, així com les competències de l'exercici d'autoritat pública.
 • Gestionar els registres administratius d'associacions empresarials, sindicals, de treballadores i treballadors autònoms, d'empreses acreditades del sector de la construcció, d'empreses de treball temporal, el registre dels convenis col·lectius de treball i la inspecció i, si escau, sanció.
 • Executar les disposicions d'aplicació en l'àmbit de les persones treballadores autònomes.
 • Exercir les competències atribuïdes a la Comunitat Valenciana en l'àmbit del benestar laboral de persones treballadores.
 • Duu a terme les actuacions tendents a garantir una acció coordinada en el servei públic de la Inspecció de Treball i Seguretat Laboral a la Comunitat Valenciana.
 • Prestar assistència tècnica i pressupostària al Consell del Treball Autònom de la Comunitat Valenciana.
 • Qualsevol altra que li encomane la persona titular de la Conselleria o li conferisquen les disposicions vigents.
   

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.495,00 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.014,85 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 78.901,67 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 24.799,32 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.116,49 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 3.471,91 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 30.387,72 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 09/11/2023

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 2.000,00 €
Total: 2.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 09/11/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 66.661,17 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 29/12/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
ajuntament de Teulada funcionario de carrera jefe de area de rrhh y modernizacion y calidqad 01/01/2021 10/08/2023 12/08/2023 por incorporacion a la GVA NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 13/05/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSEJO VALENCIANO DEL COOPERATIVISMO MIEMBRO NATO 13/05/2024 Pública
COMISION PERMANENTE DEL INVASSAT PRESIDENTE 13/05/2024 Pública
CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA VOCAL SUPLENTE 13/05/2024 Pública
COMISION PARITARIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VOCAL 13/05/2024 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACION DE UNIVERSIDADES PUBLICAS VOCAL 13/05/2024 Pública
COMISION SECTORIAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PRESIDENTE 13/05/2024 Pública
COMISION SECTORIAL DE SEGURIDAD YU SALU EN EL TRABAJO DEL AMBITO DE JUSTICIA, ADMISNTRACION PUBLICA Y DOCENTE PRESIDENTE 13/05/2024 Pública
PATRONATO FUNDACION ESTATAL PARA LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES PATRONO 13/05/2024 Pública
CONSEJO CONSULTIVO TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL TITULAR 13/05/2024 Pública
CONSELL VALENCIA LGTBI VOLCAL TITULAR 13/05/2024 Pública
COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MIEMBRO NATO 13/05/2024 Pública
RED INTERTERRITORIAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MIEMBRO NATO 13/05/2024 Pública
CONSEJO PARA EL FOMENTO DE LA EONOMIA SOCIAL VOCAL SUPLENTE 13/05/2024 Pública
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACION PATRONO 13/05/2024 Pública
FUNDACION TRINUAL DE ARBITRAJE LABORAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (tal) MIEMBRO NATO 13/05/2024 Pública
INVASSAT VOCAL DEL CONSEJO GENERAL DEL INVASSAT 28/11/2023 Pública
CONSEJO VALENCIANO DEL COOPERATIVISMO Miembro Nato 28/12/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 29/12/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
INVASSAT VOCAL DEL CONSEJO GENERAL DEL INVASSAT 28/11/2023 Pública
CONSEJO VALENCIANO DEL COOPERATIVISMO Miembro Nato 28/12/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 29/12/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 29/12/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos