Aviso temporal agenda

La informació està en procés d'adaptació després de la recent modificació de l'estructura organitzativa del Consell. Disculpen les molèsties.

FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • José Antonio Pérez Juan

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general d'Universitats
 • Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació
 • Nomenament: 12/08/2023 DOGV
 • Avinguda Campanar, 32 - 46015 - València
 • perez_josjua@gva.es
 • 961970800
 

La Direcció General d'Universitats exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de formulació, execució i seguiment de la política universitària i de formació superior; regulació i gestió administrativa de les competències de la Generalitat relatives a universitats, centres, estructures i ensenyaments universitaris; foment i desenvolupament del Sistema Universitari Valencià, i impuls de la seua qualitat, competitivitat i internacionalització; promoció de l'accés als estudis superiors; mapa de titulacions del Sistema Universitari Valencià; proposta del model de finançament universitari i de les taxes acadèmiques universitàries i d'estudis superiors; avaluació i prospectiva, i ensenyaments artístics superiors. Entre altres, exercirà les competències següents:

 • Elaborar els estudis per a la formulació, execució i seguiment de la política universitària, de manera que, respectant l'autonomia universitària, responga a les necessitats socials, econòmiques, acadèmiques i científiques de la Comunitat Valenciana, especialment a fi d'afavorir la generació d'ocupació.
 • Impulsar, fomentar i desenvolupar el Sistema Universitari Valencià, promovent-ne l'excel·lència, competitivitat i internacionalització, en el marc de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Universitari Valencià, i de la normativa que la desplegue o complemente.
 • Impulsar i tramitar les propostes d'autorització de competència de la Generalitat en relació amb les universitats, centres, estructures i ensenyaments universitaris en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i del Sistema Universitari Valencià, quan no es trobe atribuïda a les mateixes universitats.
 • Coordinar i desenvolupar, conjuntament amb el Sistema Universitari Valencià, l'accés als estudis superiors, de tal manera que es garantisquen els principis d'objectivitat, transparència, mèrit, capacitat i equitat en les oportunitats per a tal accés.
 • Estudiar, analitzar, proposar i gestionar el procediment, partides pressupostàries i mitjans de finançament i inversió dels recursos que les universitats i els seus centres i estructures necessiten per al desplegament dels seus fins institucionals, així com per a l'R+D+I, tant amb caràcter pressupostari anual com en termes de programació pluriennal, i realitzar el seguiment i control d'aquest finançament, igual que el de les inversions corresponents.
 • Analitzar, proposar, impulsar, gestionar, executar i realitzar el seguiment de la política en matèria d'ajudes, beques i subvencions relativa a ensenyaments universitaris la competència dels quals corresponga a la Generalitat.
 • Autoritzar les operacions d'endeutament de les universitats públiques, previ informe favorable de la conselleria competent en matèria d'hisenda, així com les operacions de disposicions de fons previstes en el sistema de finançament de les infraestructures contingudes en el pla d'inversions de cada universitat prèviament aprovat.
 • Establir, en desplegament dels acords pel Consell, les instruccions necessàries per a la correcta execució i control de les operacions de crèdit, financeres i de disposició de fons del sistema de finançament de les inversions de les universitats públiques vigent a cada moment.
 • Impulsar la coordinació i la col·laboració, per raó de les matèries de la seua competència, amb els òrgans competents de l'Administració general de l'Estat o, en el seu cas, d'altres administracions públiques, sense perjudici de les atribucions legals i reglamentàries d'altres òrgans de l'Administració de la Generalitat.
 • Coordinació, control i seguiment de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva i de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana.
 • Exercir les competències que l'ordenament jurídic atribueix a l'Administració Educativa en matèria universitària, de formació superior, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, excepte les que corresponguen a les persones que ostenten la titularitat de la secretaria autonòmica i de la conselleria de la qual depenen o, si és el cas, a altres conselleries o al Consell.
 • Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que s'estableix en les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
 • Qualsevol altra que li encomane la persona titular de la conselleria o que li conferisquen les disposicions vigents.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.301,28 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.014,85 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 78.707,95 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 24.799,32 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.786,59 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 3.471,91 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 30.057,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 30/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 31.952,09 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 6.159,78 €
Ple domini 20 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 61.532,00 €
Ple domini 20 Immobles rústics Alicante/Alacant Espanya 7.976,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banco Santander 4.818,73 €
Openbank 9,32 €
Openbank 10.554,40 €
Openbank 270,92 €
Banco Santander 179,50 €
Banco Santander 20.361,18 €
Banco Santander 6,72 €
Bando Sabadell 8.870,96 €
Banco Sabadell 17.360,00 €
Total: 62.431,72 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
Cuenta de Valores Banco Sabadell 1.697,10 €
Total: 1.697,10 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Carpem Heres, S.L. Compra, venta, arrendamiento y explotación bienes 52.366,80 €
Total: 52.366,80 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Motocicleta Honda 6.580,00 €
Renault Captur 18.000,00 €
Total: 24.580,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Prestamo personal 5.550,00 €
Prestamo personal 30.000,00 €
Total: 35.550,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
Banco Santander 23.189,85 €
Total: 23.189,85 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
Allianz 120.000,00 €
Total: 120.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 24/08/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 1.757,99 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 285,00 €
Rendiment del treball 94.577,00 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 679,08 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 30/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universidad Miguel Hernández de Elche Universidad pública Catedrático de Universidad 03/11/2018 12/08/2023 NO

Presentada el 24/08/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universidad Miguel Hernández de Elche Universidad pública Catedrático de Universidad 03/11/2018 12/08/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 30/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo General de Política Universitaria Es el órgano de concertación, coordinación y cooperación de la política general universitaria vocal 12/08/2023 Pública
Mesa general de negociación de las Universidades públicas valencianas capacidad negociadora que permitirá concretar, estudiar, establecer y mejorar las condiciones laborales del personal de nuestras universidades. Vocal 12/08/2023 Pública
Comisión Gestora de los procesos de acceso y preinscripción en las Universidades públicas del Sistema universitario valenciano Acceso y admisión de estudiantes en las universidades públicas valencianas Vicepresidente 12/08/2023 Pública
Consejo interuniversitario valenciano de Estudiantes Es el órgano de consulta y asesoramiento en materia de coordinación universitaria sobre asuntos académicos y de coordinación que afectan al alumnado de más de una universidad del sistema universitario valenciano de la Comunitat Valenciana Vicepresidente 1º 12/08/2023 Pública
Consejo Valenciano de Universidades y Educación Superior Es el órgano de consulta y asesoramiento del Consell, a través de la conselleria competente en materia de Universidades y de formación superior, así como el instrumento de ayuda a la coordinación del Sistema Universitario Valenciano, de las enseñanzas artísticas superiores y de la formación superior Vicepresidente 2º 12/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 03/11/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 08/11/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos