Aviso temporal agenda

La informació està en procés d'adaptació després de la recent modificació de l'estructura organitzativa del Consell. Disculpen les molèsties.

FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Marta Armendia Santos

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general de Formació Professional
 • Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació
 • Nomenament: 05/08/2023 DOGV
 • Avinguda Campanar, 32 - 46015 - València
 • armendia_mar@gva.es
 • 961970358
 

La Direcció General de Formació Professional exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de formació professional en tots els seus àmbits en coordinació amb els centres directius i entitats que impartisquen formació professional contínua i ocupacional. Entre altres, exercirà les competències següents:

 • L'ordenació i gestió de la formació professional.
 • Col·laborar amb altres administracions, institucions i organismes que tinguen algun tipus de responsabilitat en la formació professional.
 • Promoure el desenvolupament de la formació professional, adequant-la a les necessitats socioproductives, amb la finalitat de donar resposta al teixit productiu de la Comunitat Valenciana i elevar els nivells d'ocupabilitat.
 • Promoure els convenis de col·laboració amb altres administracions públiques, associacions empresarials, universitats i altres institucions o entitats per a la implantació i el desenvolupament de la formació professional.
 • Certificar l'acreditació d'unitats de competència incloses o no en títols de Formació Professional i certificats de professionalitat.
 • Certificar les habilitacions de les persones que exerceixen de personal assessor i avaluador en el marc dels procediments d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides per les persones a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.
 • Gestionar els programes educatius de la Unió Europea en l'àmbit funcional de la Direcció General de Formació Professional.
 • Qualsevol altra que li encomane la persona titular de la conselleria o que li conferisquen les disposicions vigents.

Fuente: Funciones

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.975,96 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.014,85 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 77.382,63 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 26.039,29 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.607,94 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 31.292,72 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 22/11/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 73.618,66 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 5.354,87 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 11.570,40 €
Ple domini 100 Locals Alicante/Alacant Espanya 30.979,84 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING Direct 524,19 €
ING Direct 1.600,05 €
Total: 2.124,24 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
BMW 118D SERIE UNO 18.000,00 €
Total: 18.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 13/09/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 4.905,18 €
Rendiment del treball 52.216,97 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 3,77 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 14/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELLERIA DE EDUCACION EDUCACION INSPECTORA DE EDUCACIÓN 01/02/2021 03/08/2023 NO

Presentada el 13/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELLERIA DE EDUCACION EDUCACION INSPECTORA DE EDUCACIÓN 01/02/2021 03/04/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 22/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSEJO VALENCIANO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARTICIPACIÓN CONSEJERO 05/08/2023 Pública
CONSEJO VALENCIANO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARTICIPACIÓN MIEMBRO 05/08/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE LA RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN SEGUIMIENTO VOCAL 05/08/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE COORDINACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA VALENCIANA COORDINACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO VOCAL 05/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 27/11/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 28/11/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos