Aviso temporal agenda

La informació està en procés d'adaptació després de la recent modificació de l'estructura organitzativa del Consell. Disculpen les molèsties.

FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • María del Rosario Escrig Llinares

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general d'Innovació i Inclusió Educativa
 • Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació
 • Nomenament: 29/07/2023 DOGV
 • Avinguda Campanar, 32 - 46015 - València
 • escrig_marlli@gva.es
 • 961970430
 

La Direcció General d'Innovació i Inclusió Educativa exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'innovació i inclusió educatives i l'avaluació general del sistema educatiu quant als ensenyaments no universitaris, així com l'anàlisi dels seus resultats. Entre altres, exercirà les competències següents:

 • Proposar, dissenyar, coordinar i executar programes, projectes i qualsevol tipus d'actuació que tinga com a fi la innovació curricular, metodològica, didàctica i d'organització en els centres docents i que implique diferents agents de la comunitat escolar.
 • Fomentar l'aplicació dels principis d'equitat i excel·lència en el sistema educatiu, implementant els sistemes de gestió i altres mesures que contribuïsquen a la seua millora contínua.
 • Dissenyar i realitzar l'avaluació general del sistema educatiu no universitari, sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans directius.
 • Ordenar i gestionar l'orientació educativa i professional, així com el suport als centres educatius i altres organismes amb competències en aquesta matèria.
 • Promoure, dissenyar, implementar i coordinar mesures que propicien la millora del clima escolar i de l'educació en igualtat.
 • Promoure l'elaboració de materials didàctics i de suport en matèria d'educació inclusiva, tant per al professorat com per a les famílies de l'alumnat.
 • Exercir les competències de proposta, gestió i execució del personal no docent d'atenció educativa en centres docents, així com proposar la provisió de llocs de treball de personal no docent d'atenció educativa dels centres i serveis educatius, d'acord amb la planificació prevista, en concret, personal educador d'educació especial, fisioterapeutes i personal educador d'educació infantil, i intèrprets de la llengua de signes destinats al suport de la inclusió educativa excepte en aquells aspectes que siguen atribuïts a la conselleria amb competències en matèria de funció pública.
 • Proposar la creació, modificació i supressió dels llocs de treball de personal no docent d'atenció educativa en centres docents.
 • Promoure, dissenyar, implementar i coordinar mesures de prevenció i intervenció davant els conflictes i la promoció de la convivència.
 • Qualsevol altra que li encomane la persona titular de la conselleria o li conferisquen les disposicions vigents.

Fuente: Funciones

 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.846,50 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.014,85 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 77.253,17 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 27.102,12 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.387,81 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 3.794,30 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 32.284,22 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 02/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 118.891,11 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 4.538,98 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANKINTER 1.000,00 €
LA CAIXA 500,00 €
SABADELL 20.467,24 €
BANKINTER 250,00 €
Total: 22.217,24 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Catalana Occidente 4.012,01 €
Total: 4.012,01 €

Presentada el 29/09/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 118.891,11 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 4.538,98 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANKINTER 1.000,00 €
LA CAIXA 500,00 €
SABADELL 20.467,24 €
BANKINTER 250,00 €
Total: 22.217,24 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 02/11/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 54.491,26 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 29/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Cortes Valencianas Diputada 26/06/2023 28/07/2023 NO
CEE. El Secanet Centro de Educación Especial Secretaria Centro 01/09/2018 25/06/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 13/05/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Observatorio Inteligencia Artificial vocal 02/11/2023 Pública
Comissió Interdepartamental de la Joventuat Vocal 25/10/2023 Pública
Consejo Valenciano LGTBI vocal 01/02/2024 Pública
Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar vocal 30/10/2023 Pública
l’Observatori Valencià per a la Igualtat de Tracte, la no Discriminació i la Prevenció dels Delictes d’Odi de la Comunitat Valenciana vocal 16/11/2023 Pública
Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana vocal 12/12/2023 Pública
OBSERVATORIO DE LA IGUALDAD Y LA CONVIVENCIA DEL SISTEMA EDUCATIVO VALENCIANO.- vocal 29/07/2024 Pública
COMISIÓN TÉCNICA DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA EN MATERIA DE JUEGO vocal 25/07/2023 Pública
COMISIÓN DE JUEGO DE LA COMUNITAT VALENCIANA vocal 29/07/2023 Pública
sobre la millora de les condicions de treball del personal educador d'educació especial vocal titular 06/10/2023 Pública
sobre la millora de les condicions de treball del personal educador d'educació especial: vocal titular 06/10/2023 Pública
sobre la millora de les condicions de treball del personal fisioterapeuta: vocal titular 06/10/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 29/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
En estos momento no tengo conocimiento de ninguna actividad inherente al cargo 28/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
03/05/2024 10:00Reunión con la Asociación AsindownFundación Asindown

Curriculum vitae

cargando datos