FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Ignacio Martínez Arrúe

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general d'Ordenació Educativa i Política Lingüística
 • Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
 • Nomenament: 05/08/2023 DOGV
 • Avinguda Campanar, 32 - 46015 - València
 • martinez_ign@gva.es
 • 961970734
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Ordenació Educativa i Política lingüística exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'ordenació acadèmica, i la proposta de mesures, iniciatives i actuacions per a la millora de la qualitat de l'educació; així com, en matèria de política lingüística, la traducció i correcció de textos, i la gestió del multilingüisme en l'àmbit dels ensenyaments no universitaris. Entre altres, exercirà les competències següents:

 • Ordenar els ensenyaments que ofereix el sistema educatiu, a excepció de l'ensenyament universitari, la formació professional, els ensenyaments de règim especial i els ensenyaments artístics superiors, així com adaptar l'ordenació acadèmica a les diferències individuals de l'alumnat.
 • Elaborar els currículums educatius i establir els criteris per a impartir-los en els centres docents dels ensenyaments a què es refereix l'apartat anterior.
 • Promoure l'elaboració de materials didàctics i de suport al professorat i a les famílies de l'alumnat.
 • Elaborar l'estadística educativa no universitària.
 • Oferir en els centres docents el suport i l'assessorament tècnic necessari en les actuacions relatives a l'experimentació, l'aplicació, el desenvolupament i la millora del plurilingüisme, així com la seua avaluació amb la finalitat de realitzar les propostes de millora necessàries.
 • Estudiar, proposar i executar plans d'actuació per a garantir la plena efectivitat de la cooficialitat del valencià i del castellà en el sistema educatiu, així com dissenyar, promocionar, assessorar i informar, amb caràcter previ, els programes d'educació plurilingüe en els nivells no universitaris i les sol·licituds d'exempció del valencià.
 • Dirigir, analitzar, coordinar i executar la política lingüística d'acord amb la planificació lingüística de la Generalitat i amb la normativa legal vigent.
 • Impulsar els treballs i les actuacions establits en el Pla d'acompanyament lingüístic al personal de l'Administració de la Generalitat i la coordinació institucional d'aquest, sense perjudici de les competències que puguen correspondre a altres òrgans de l'Administració de la Generalitat en aquesta matèria.
 • Informar, proposar i, si correspon, elaborar els projectes de normes i disposicions relacionades amb la política lingüística, amb la normalització, la promoció i el foment de l'ús del valencià i la gestió del multilingüisme, i emetre informe sobre els projectes normatius de caràcter general que es relacionen i que siguen promoguts per les diverses conselleries i òrgans dependents de l'Administració de la Generalitat.
 • Articular la coordinació de les actuacions que, en matèria de política lingüística, duu a terme la Generalitat.
 • Dirigir, coordinar i gestionar els registres de certificacions de llengües i regular els certificats acreditatius de competències lingüístiques obtinguts en el sistema educatiu valencià, públic o mantingut amb fons públics.
 • Validar l'acreditació de la competència lingüística de les titulacions i certificats emesos per diferents entitats públiques i privades que s'adeqüen al model establit en el MECRL, per mitjà de la Comissió de Competències Lingüístiques.
 • Coordinar els programes europeus de foment de la diversitat cultural i lingüística entre la població adulta.
 • Qualsevol altra que li encomane la persona titular de la Conselleria o li conferisquen les disposicions vigents.

Fuente: Funciones

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.956,88 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 68.037,70 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 26.039,29 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.607,94 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 27.647,22 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 29/08/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 36.797,48 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 10.735,35 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 5.667,59 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Grupo Cooperativo Cajamar 1.064,29 €
Openbank 1.421,78 €
Openbank 22.765,16 €
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 39.220,00 €
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2.255,51 €
Total: 66.726,74 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 29/08/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari -392,16 €
Rendiment del treball 51.610,57 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 29/08/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
02/10/2021 20/05/2023 NO
Inspector de Educación 07/09/2015 04/08/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 29/08/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià Registrar, expedir, homologar, validar los certificados oficiales administrativos de conocimientos de valenciano y organizar las pruebas para obtenerlos Presidente 05/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 11/09/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 11/09/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
10/10/2023 12:00Reunión con la Asociación de Profesorado de Música de Primaria i Secundaria de la Comunidad Valenciana (AULODIA).AULODIA. Associació del Professorat de Música de Primària i Secundària de la Comunitat Valenciana
06/03/2024 01:00Reunión con el representante de la Plataforma de Música en Valenciano a la xarxa.Plataforma #músicaenvalencià
14/03/2024 12:00Reunión con el Sindicato de profesores de Religión. APPRECEAPPRECE
21/03/2024 10:00Reunión con la Asociación Española de Ética y Filosofía Política, la Sociedad de Filosofía del País Valencià y la Red Española de Filosofía.ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA
13/03/2024 10:00Reunión con USOCV como sindicato mayoritario del profesorado de religión.USOCV- UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
04/03/2024 10:00Reunión Associació CONFLUÈNCIA 340.CONFLUÈNCIA 340
27/03/2024 11:00Reunión con la Asociación Cercle Isabel de Villena.Cercle Isabel de Villena
12/04/2024 12:00Reunión con la Fundació Full - Fundació pel LLibre i la LecturaFUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA
15/04/2024 12:00Reunión con la Associació de Direccions d'EOIs de la Comunidad Valenciana.ADEOICV
18/04/2024 10:00Reunión con la Patronal Valenciana de Actividades Extraescolares. (PAVAEX) PATRONAL VALENCIANA EMPRESAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PAVAEX.
10/05/2024 12:00Reunión con la Asociación Cultural Falla Reis Catòlics.A.C. FALLA REIS CATÒLICS
10/05/2024 10:00Reunión con el Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y deporte de la Comunidad Valenciana.COL·LEGI DE LLICENCIATS EN EDUCACIÓ FÍSICA I EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Curriculum vitae

cargando datos