Aviso temporal agenda

La informació està en procés d'adaptació després de la recent modificació de l'estructura organitzativa del Consell. Disculpen les molèsties.

FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Jorge Cabo Martínez

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Centres Docents
 • Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació
 • Nomenament: 29/07/2023 DOGV
 • Avinguda Campanar, 32 - 46015 - València
 • cabo_jormar@gva.es
 • 961970520
 

La Direcció General de Centres Docents exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de centres docents i serveis educatius, a excepció dels ensenyaments artístics superiors i els de formació professional, així com la planificació educativa ordinària, tot això referit a Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Educació a Distància, Educació de Persones Adultes i ensenyaments de règim especial. Entre altres, exercirà les competències següents:

 • Proposar l'ordenació del règim jurídic, administratiu i econòmic dels centres docents no universitaris i la dotació dels mitjans materials dels centres i dels serveis de suport educatiu.
 • Planificar la xarxa de centres educatius d'acord amb les necessitats d'escolarització, així com l'ordenació i l'execució d'actuacions relatives al transport i menjador escolar, serveis escolars, escola-llar i altres de naturalesa anàloga.
 • La proposta d'autorització, reconeixement, homologació, transformació, modificació o supressió de centres educatius privats.
 • La tramitació, la proposta i la gestió dels concerts educatius amb els titulars dels centres privats.
 • El registre dels centres educatius, així com l'autorització i supressió dels ensenyaments que s'han d'impartir en els centres públics i privats.
 • Ordenar l'oferta educativa en cada curs escolar, establir els processos d'admissió de l'alumnat en tots els ensenyaments i coordinar els processos d'atenció a l'alumnat i les seues famílies.
 • L'edició, la gestió i el registre de l'historial acadèmic de l'alumnat i, si és el cas, dels llibres d'escolaritat acreditatius dels estudis dels diferents nivells i etapes.
 • L'expedició de títols i diplomes acadèmics i professionals d'ensenyaments no universitaris la competència dels quals li corresponga. La gestió del registre dels títols acadèmics i professionals de la Comunitat Valenciana.
 • La gestió en matèria de beques i ajudes a l'estudi no universitari, així com les ajudes i subvencions a concedir, dins de l'àmbit funcional d'aquesta direcció general.
 • Estudiar, elaborar i proposar les condicions tecnicopedagògiques que ha de reunir l'equipament escolar i el material didàctic.
 • Planificar, organitzar i gestionar l'Educació a Distància i emetre informes sobre la seua autorització.
 • Qualsevol altra que li encomane la persona titular de la Conselleria o li conferisquen les disposicions vigents.

Fuente: Funciones

 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.622,32 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.014,85 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 78.028,99 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 27.102,11 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.666,74 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 3.794,30 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 32.563,15 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 26/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 2 Garatge Alicante/Alacant Espanya 441.022,00 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 6.237,97 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 6.757,80 €
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 37.128,56 €
Ple domini 25 Altres immobles urbans León Espanya 1.095,97 €
Ple domini 25 Altres immobles urbans León Espanya 1.360,51 €
Ple domini 25 Altres immobles urbans León Espanya 2.550,60 €
Ple domini 25 Vivendes León Espanya 14.038,48 €
Ple domini 25 Vivendes León Espanya 35.190,74 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING 20.552,50 €
CAIXABANK 81.646,82 €
BANCO SANTANDER 23.074,33 €
IBERCAJA BANCO SA 2.157,75 €
Total: 127.431,40 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0TDI ADVANCE 28.580,00 €
Total: 28.580,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTAMO HIPOTECARIO IBERCAJA 55.937,42 €
Total: 55.937,42 €
Plans de pensions.
Descripció Import
VIDACAIXA - CAIXABANK 745,74 €
Total: 745,74 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 24/09/2023
Descripció Import
Guanys patrimonials (B.I. general) 28,50 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 4,45 €
Rendiment del treball 55.761,32 €
Premis en concursos o combinacions aleatòries (amb finalitats publicitàries) 28,50 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 26/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EDUCACIÓN INSPECTOR DE EDUCACIÓN 01/09/2017 28/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 26/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO CONSEJO VALENCIANO DE FORMACIÓN PROFESIONAL CONSEJERO 29/07/2023 Pública
CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, COMERDIO Y TURISMO CONSEJO VALENCIANO DE FORMACIÓN PROFESIOINAL CONSEJERO 29/07/2023 Pública
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, S.A. (CIEGSA) - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN MIEMBRO 04/08/2023 Pública
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO CONFERENCIA DE EDUCACIÓN - COMISIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS VOCAL 29/07/2023 Pública
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO OBSERVATORIO DE LA IGUALDAD Y LA CONVIVENCIA DEL SISTEMA EDUCATIVO VALENCIANO VOCAL 29/07/2023 Pública
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO CONSEJO DE LA FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS (CFPA) VOCAL 29/07/2023 Pública
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, INFRAESTRUCTURAS Y TERRITORIO FORO DE MOVILIDAD DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL 29/07/2023 Pública
CONSELLERIA DE SANIDAD COMISIÓN MIXTA INTERDEPARTAMENTAL DE SALUD ESCOLAR VOCAL 29/07/2023 Pública
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO COMISIÓN MIXTA INTEREDEPARTAMENTAL DE SALUD ESCOLAR VOCAL 29/07/2023 Pública

SI

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 18/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos