Aviso temporal agenda

La informació està en procés d'adaptació després de la recent modificació de l'estructura organitzativa del Consell. Disculpen les molèsties.

FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Sonia Amelia Sancho de Vicente

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general de Personal Docent
 • Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació
 • Nomenament: 29/07/2023 DOGV
 • Avinguda Campanar, 32 - 46015 - València
 • sancho_son@gva.es
 • 961970712
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Personal Docent exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de planificació, programació, disseny, proposta i execució de la política de personal docent i la seua formació, excepte en aquelles matèries atribuïdes a la conselleria amb competència en administració pública. Entre altres, exercirà les competències següents:

 • Exercir la direcció del personal docent dependent de la Conselleria, així com les competències de proposta a la Sotssecretaria en matèria de personal no docent d'administració i serveis dels centres i serveis educatius.
 • Crear, modificar i suprimir els llocs de treball de les plantilles del personal docent dels centres, i dels serveis educatius, dels llocs d'assessors tècnics docents i coordinadors tècnics docents, i dels llocs d'assessors de formació; així com l'elaboració, aprovació i publicació de les plantilles de personal docent dels esmentats llocs, centres i serveis.
 • Gestionar i actualitzar el Registre de personal docent no universitari, sense perjudici de les competències que tinguen encomanades altres òrgans o departaments de la Generalitat.
 • Elaborar i proposar per a la seua aprovació l'oferta d'ocupació pública de personal docent, així com dictar totes les resolucions i actes administratius que es requerisquen en els procediments selectius per a l'ingrés en la funció pública docent no universitària, excepte la convocatòria i l'aprovació de les bases, que es realitzarà per ordre de la persona titular de la Conselleria.
 • Establir les condicions tecnicopedagògiques que ha de reunir el personal docent públic dels nivells no universitaris.
 • Convocar, gestionar i resoldre els procediments per a la provisió de llocs de treball de caràcter docent que depenguen de la Conselleria.
 • Estudiar, proposar i desenvolupar mesures que tendisquen a la millora de les condicions de treball i de la productivitat, sense perjudici de les atribucions que corresponguen als òrgans competents en matèria de funció pública.
 • Exercir les facultats disciplinàries respecte del personal docent dependent de la Conselleria, excepte les que l'ordenament jurídic atribueix a altres òrgans.
 • Elaborar, emetre informe i proposar els projectes de disposicions, perquè siguen aprovats per l'òrgan competent, en matèria de règim jurídic de la funció pública docent no universitària.
 • Gestionar i mantindre les relacions per a assumptes de personal amb les organitzacions sindicals i els òrgans de representació del personal docent.
 • Assessorar, donar suport i brindar assistència tècnica en matèria de formació del professorat, així com coordinar i gestionar el registre i l'acreditació docent.
 • Planificar, elaborar, organitzar i executar programes d'activitats de formació del professorat.
 • Qualsevol altra que li encomane la persona titular de la Conselleria o li conferisquen les disposicions vigents.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.021,32 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 68.413,14 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 27.102,11 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.673,57 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 28.775, 68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 31/08/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 75 Vivendes Valencia/València Espanya 58.865,25 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 6.221,92 €
CAIXABANK 1.542,57 €
CAIXABANK 4.325,00 €
Total: 12.089,49 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Automóvil 4.750,00 €
Total: 4.750,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca vivienda familiar 39.771,00 €
Total: 39.771,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
CAIXABANK 114.830,91 €
Total: 114.830,91 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CAIXABANK 9.558,00 €
Total: 9.558,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 31/08/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 52.166,97 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 18/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
INSPECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE VALENCIA EDUCACIÓN INSPECTORA 01/09/2012 28/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 18/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONFERENCIA DE EDUCACIÓN - COMISIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EDUCACIÓN MIEMBRO 28/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos