FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Mariola Penadés Fons

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general d'Investigació i Innovació
 • Conselleria de Sanitat
 • Nomenament: 07/09/2023 DOGV
 • C/ Misser Mascó 31-33 - 46010 València
 • penades_marfon@gva.es
 • 961928372
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Investigació i Innovació, sota la dependència de la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Planificació, Informació i Transformació Digital, exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'investigació i innovació sanitàries.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 659,48 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.972,16 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 73.052,98 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 20.193,73 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 2.901,48 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 23.095,21 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 06/11/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 8 Vivendes Málaga Espanya 7.904,83 €
Ple domini 8 Vivendes Málaga Espanya 9.222,30 €
Ple domini 5 Vivendes Barcelona Espanya 3.232,13 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 9.933,85 €
Ple domini 5 Garatge Barcelona Espanya 588,20 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 1.534,85 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 1.534,85 €
Ple domini 7 Garatge Cádiz Espanya 188,33 €
Ple domini 7 Garatge Cádiz Espanya 188,33 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CaixaBank 300,65 €
CaixaBank 14.478,29 €
Total: 14.778,94 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
PEUGEOT 308 5P ALLURE 1.6 BLUE HDI 120 19.400,00 €
Total: 19.400,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
CaixaBank 30.000,00 €
CaixaBank 30.000,00 €
Total: 60.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 17/06/2024
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 10.718,05 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 1.000,00 €
Rendiment del treball 12.948,60 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 06/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universidad Miguel Hernández de Elche Académica - educación Divulgadora científica 01/03/2022 08/04/2022 NO
Asociación de Salud Digital Salud y tecnología. Prevención y promoción de la salud. Divulgadora científica 16/02/2022 17/02/2022 NO
BeJob Empleabilidad, S.L. Formación y empleabilidad Formadora 18/05/2023 16/08/2022 NO
Learning Flow, S.L. Formación y educación Formadora 04/12/2018 23/11/2022 NO
Fundación Instituto de Educación Continua de la Universidad Pompeu Fabra Académica - Educación y formación Divulgadora científica 19/09/2022 19/09/2022 NO
Fundación Instituto de Educación Continua Formación a educadores Formadora 01/10/2022 31/10/2022 NO
Universidad Europea de Madrid Académica Profesora visitante 25/01/2023 22/02/2023 NO
Johns Hopkins University - Center for Talented Youth Académica Neuroscience Instructor 25/06/2023 06/08/2023 NO
FUNDACION FOMENTO INVESTIGACION SANITARIA Y BIOMEDICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Investigación Investigadora 29/03/2022 28/09/2022 NO
Fundación Universitaria San Pablo CEU Académica Profesora asociada 01/09/2017 04/09/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 06/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) Investigación en la Comunidad Valenciana Vocal/Patronato 07/09/2023 Pública
Fundación para la investigación del Hospital La Fe (IIS La Fe) Investigación en la Comunidad Valenciana Vocal/Patronato 06/11/2023 Pública
Fundación de la Comunitat Valenciana de Investigación de Excelencia (ValER) Investigación en la Comunidad Valenciana Vocal/Patronato 11/10/2023 Pública
Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana (INCLIVA) Investigación de la Comunidad Valenciana Vocal/Patronato 13/10/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 20/11/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 21/11/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos