FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Ruth Usó Talamantes

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general de Salut Pública
 • Conselleria de Sanitat
 • Nomenament: 29/07/2023 DOGV
 • Avinguda Cataluña, 21 - 46020 - València
 • uso_rut@gva.es
 • 961925705
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Salut Pública exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de coordinació decentres i programes de salut pública i estratègies de salut especialment orientades a la prevenció, protecció i promoció de la salut; vigilància i control epidemiològic; drogodependència i altres addiccions; seguretat alimentària i totes aquelles actuacions que garantisquen la salut de la població.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.616,36 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 68.697,18 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 26.901,74 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.916,78€

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 28.818,52 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 30/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 52.098,45 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 24.051,70 €
Ple domini 20 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 8.844,81 €
Ple domini 10 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 4.422,41 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 2.447,67 €
MEDIOLANUM 48.766,89 €
MEDIOLANUM 168,66 €
Total: 51.383,22 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
108 ACC TELEFONICA 372,60 €
Total: 372,60 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
BMW 118D 2.550,00 €
VESPA LX 125 PIAGGIO 1.500,00 €
Total: 4.050,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA MEDIOLANUM 12.640,28 €
PRESTAMO CAIXABANK 141.234,00 €
Total: 153.874,28 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
MEDIOLANUM 60.417,77 €
Total: 60.417,77 €
Plans de pensions.
Descripció Import
MAPFRE 12.794,90 €
Total: 12.794,90 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 18/09/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 558,56 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 11.392,78 €
Rendiment del treball 106.088,70 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 229,73 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 22/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
F.U.C.V. SAN VICENTE MARTIR Docente Profesora asociada 03/10/2007 28/07/2023 si NO
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL HOSPITAL DIRECTORA MEDICA 25/02/2021 28/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 06/03/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana 28/07/2023 Pública
Comisión de Seguimiento del Plan Director de Seguridad Vial 28/07/2023 Pública
Plan Director de Seguridad Vial de Comunitat Valenciana 28/07/2023 Pública
Comité Valenciano de Control de Organismos Modificados Genéticamente 28/07/2023 Pública
Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo CEAM 28/07/2023 Pública
Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración en Materia de Salud, entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanidad, y el Ayuntamiento de Valencia 28/07/2023 Pública
Comisión de Juego de la Comunitat Valenciana 28/07/2023 Pública
Comisión de Salud Pública 28/07/2023 Pública
Comisión Interdepartamental de Juventud 28/07/2023 Pública
Comisión Interdepartamental de Salud Mental 28/07/2023 Pública
Comisión Asesora del Mapa Sanitario 28/07/2023 Pública
Comisión Autonómica de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial 28/07/2023 Pública
Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida 28/07/2022 Pública
Comisión Institucional de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) 28/07/2023 Pública
Comisión de Seguridad Alimentaria 28/07/2023 Pública
Junta de Gobierno de Fisabio 28/07/2023 Pública
Patronato Fisabio 28/07/2023 Pública
Consejo Rector de AINIA 28/07/2023 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 30/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión Institucional de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) 28/07/2023 Pública
Comisión de Seguridad Alimentaria 28/07/2023 Pública
Junta de Gobierno de Fisabio 28/07/2023 Pública
Patronato Fisabio 28/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos