FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Eva Suárez Vicent

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general d'Atenció Primària
 • Conselleria de Sanitat
 • Nomenament: 29/07/2023 DOGV
 • Carrer Misser Mascó, 31-33 - 46010 - València
 • dg_aprimaria@gva.es
 • 961928473
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Dirección General de Atención Primaria ejerce las funciones establecidas en el artículo 70 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y las demás previstas en el ordenamiento jurídico, en materia de gestión de la actividad sanitaria primaria y sus urgencias.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.275,84 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.972,16 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 78.328,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 26.901,74 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.190,61 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 3.769,44 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 32.861,79 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 04/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 102.170,60 €
Multipropietat 50 Garatge Castellón/Castelló Espanya 13.000,00 €
Ple domini 25 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 200.000,00 €
Multipropietat 33 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 194.400,00 €
Multipropietat 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 100.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Caixa Bank 2.454,63 €
Total: 2.454,63 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Volvo VC40 42.000,00 €
Total: 42.000,00 €

Presentada el 30/09/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 102.170,60 €
Multipropietat 50 Garatge Castellón/Castelló Espanya 13.000,00 €
Ple domini 25 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 200.000,00 €
Multipropietat 33 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 194.400,00 €
Multipropietat 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 100.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Caixa Bank 2.454,63 €
Total: 2.454,63 €

Presentada el 03/08/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 102.170,60 €
Multipropietat 50 Garatge Castellón/Castelló Espanya 13.000,00 €
Ple domini 100 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 200.000,00 €
Multipropietat 33 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 194.400,00 €
Multipropietat 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 100.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Caixa Bank 2.454,63 €
Total: 2.454,63 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 03/08/2023
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) -5.077,74 €
Rendiment del treball 78.711,04 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 06/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Conselleria de Sanidad Pediatra Equipo de Atención Primaria CSI Burriana II Pediatra Equipo Atención Primaria 12/09/2011 28/07/2023 SI
Sociedad Valenciana de Pediatría Presidenta Presidenta 11/06/2021 22/09/2023 NO
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) Secretaria junta directiva AEPap Secretaria 15/02/2020 26/09/2023 NO
Magnífico ayuntamiento de Burriana Concejal Concejal 17/06/2023 10/08/2023 NO
Universidad CEU San Pablo Profesora asociada de prácticas Profesora 31/08/2020 27/07/2023 SI
Ilustre Colegio de Médicos de Castellón Representación institucional Vocal atención primaria urbana, vicepresidenta y presidenta 29/01/2020 16/06/2023 NO
Zookids Clínica Pediátrica Consulta privada de pediatría Pediatra 20/05/2019 27/07/2023 si NO

Presentada el 30/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Conselleria de Sanidad Pediatra Equipo de Atención Primaria CSI Burriana II Pediatra Equipo Atención Primaria 12/09/2011 28/07/2023 SI
Sociedad Valenciana de Pediatría Presidenta Presidenta 11/06/2021 22/09/2023 NO
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) Secretaria junta directiva AEPap Secretaria 15/02/2020 26/09/2023 NO
Magnífico ayuntamiento de Burriana Concejal Concejal 17/06/2023 10/08/2023 si NO
Universidad CEU San Pablo Profesora asociada de prácticas Profesora 31/08/2020 27/07/2023 SI
Ilustre Colegio de Médicos de Castellón Representación institucional Vocal atención primaria urbana, vicepresidenta y presidenta 29/01/2020 16/06/2023 NO
Zookids Clínica Pediátrica Consulta privada de pediatría Pediatra 20/05/2019 27/07/2023 si NO

Presentada el 03/08/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Magnífico ayuntamiento de Burriana Concejal Concejal 17/06/2023 10/08/2023 si NO
Universidad CEU San Pablo Profesora asociada de prácticas Profesora 31/08/2020 27/07/2023 SI
Ilustre Colegio de Médicos de Castellón Representación institucional Vocal atención primaria urbana, vicepresidenta y presidenta 29/01/2020 16/06/2023 NO
Zookids Clínica Pediátrica Consulta privada de pediatría Pediatra 20/05/2019 27/07/2023 si NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 06/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Conselleria de Sanitat Comité Asesor Mapa Sanitario 18/10/2023 Pública
Audiencia Provincial de Valencia Comisión Provincial Violencia de Género 05/10/2023 Pública
Conselleria de Sanitat Comisión Permanente Conselleria de Sanitat 02/10/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 28/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Desconozco todavía mis actividades por ser una dirección general de nueva creación 28/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos