FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Jesús Gual Sanz

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Fons Europeus i Sector Públic
 • Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Cessament: 28/02/2024 DOGV
 • Nomenament: 21/09/2023 DOGV

La Direcció General de Fons Europeus i Sector Públic exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de coordinació de finançament europeu; control i coordinació d'ajudes europees a la Generalitat; promoció del desenvolupament regional en el marc de polítiques regionals de la Unió Europea; fons europeus, així com la seua verificació i control, i el coneixement, seguiment i control de la participació de la Generalitat i el seu sector públic instrumental en projectes europeus, i anàlisi, planificació, ordenació, seguiment i avaluació per a la reestructuració i racionalització del sector públic instrumental de la Generalitat, excepte els organismes autònoms i els consorcis sanitaris, així com seguiment i control d'aquestes actuacions.

Així mateix, li correspon dirigir i coordinar les unitats administratives que s'adscriuen sota la seua dependència, impulsant i coordinant la consecució dels programes i l'execució dels projectes que tinguen assignats, controlant i supervisant el compliment dels objectius.

Sota la coordinació, control i supervisió de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Economia, i adscrita a aquesta, la Direcció General de Fons Europeus i Sector Públic, exerceix, entre altres, les competències següents:

En matèria de Fons Europeus

 • Planificar, aplicar i avaluar la política regional que acorde el Consell en el marc establit per la Unió Europea, l'Administració general de l'Estat i el propi de la Generalitat, així com el que es desprenga dels acords i convenis que s'aconseguisquen amb altres administracions i entitats públiques o privades.
 • Preparar i presentar els projectes d'inversió susceptibles de ser cofinançats amb fons europeus.
 • Conéixer, difondre, planificar i realitzar el seguiment dels fons estructurals de la Unió Europea gestionats pels centres directius de la Generalitat, incloent-hi els corresponents a la cooperació territorial europea.
 • Definir i gestionar els programes d'incentius regionals i autonòmics a la inversió.
 • Definir i gestionar el programa de desenvolupament local.
 • Dirigir el programa «Eurodissea», de l'Assemblea de Regions d'Europa, com a membre del comité de direcció d'aquest, i la seua gestió.
 • Planificar la participació de la Generalitat en el Fons Social Europeu i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en la seua qualitat d'organisme intermedi dels programes operatius, així com la gestió d'una part d'aquesta.
 • Dirigir i controlar les ajudes públiques concedides per la Generalitat, en el marc de la política de competència de la Unió Europea.
 • Conéixer, estudiar i coordinar les diferents fonts de finançament comunitàries a través de la presència i participació en les corresponents comissions delegades o altres estructures, i la seua difusió als diferents òrgans gestors de la Generalitat.
 • Autoritzar i realitzar el seguiment de la participació de la Generalitat Valenciana en iniciatives i projectes europeus de gestió directa, indirecta i compartida amb finançament europeu, a través de la seua notificació a aquesta direcció general.

En matèria de sector públic:

 • Impulsar l'elaboració d'estudis i propostes d'actuació amb vista a la planificació i ordenació en matèria de reestructuració i racionalització del sector públic instrumental, així com el seu seguiment i avaluació.
 • Resoldre els expedients i emetre els informes preceptius que, d'acord amb la normativa vigent, corresponguen a la conselleria competent en matèria de sector públic.
 • Impulsar l'elaboració de normativa, propostes d'ordenació i reglamentació del sector públic instrumental.
 • Fer el seguiment de l'evolució del sector públic en l'inventari d'ens de la comunitat autònoma, sense perjudici de les competències atribuïdes a la Intervenció General.
 • Analitzar, avaluar i fer el seguiment de la situació economicofinancera, pressupostària i de gestió del sector públic instrumental i elaborar propostes en aquesta matèria.
 • Emetre l'informe preceptiu sobre les propostes de relació de llocs de treball o instrument similar i les seues modificacions, elaborades pels ens del sector públic instrumental que estiguen dins del seu àmbit competencial o, excepcionalment, pels organismes autònoms que compten amb personal laboral propi. Definir els procediments i les instruccions per a l'elaboració d'aquestes relacions de llocs de treball.
 • Coordinar l'actuació administrativa amb altres nivells de l'Administració de la Generalitat en matèria de regulació i supervisió del sector públic.

Fuente: Funciones

Agenda Alto Cargo

 
 • 27/02/2024 Reunió de Coordinació amb la secretària autonòmica i personal del Sector Públic
 • 26/02/2024 Assistència a la inauguració de CEVISAMA 2024 juntament amb la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • 26/02/2024 Reunió de coordinació amb la secretària autonòmica d'Economia i personal de Fons Europeus
 • 23/02/2024 Reunió del Consell Executiu del Fons de Fons per a la gestió dels instruments financers del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana
 • 23/02/2024 Reunió amb la directora general de Planificació i Serveis de LABORA
 • 21/02/2024 Reunió amb els directors de programes per a la gestió dels fons europeus MRR de la conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge i la directora de programes per a la gestió dels fons europeus MRR de Presidència de la Generalitat Valenciana
 • 20/02/2024 Reunió amb la directora de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Recerca i la directora general de Patrimoni Cultural
 • 20/02/2024 Reunió de Coordinació amb la secretària autonòmica i personal del Sector Públic
 • 19/02/2024 Reunió amb la secretària autonòmica d'Economia, la secretària autonòmica d'Administració Pública i el director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • 19/02/2024 Reunió de coordinació amb la secretària autonòmica d'Economia i personal de Fons Europeus
 • 16/02/2024 Consell de Direcció de la conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • 16/02/2024 Comissió Executiva de l'Autoritat de Transport Metropolità de València
 • 16/02/2024 Comissió Interdepartamental d'Eficiència de la Despesa Pública
 • 16/02/2024 Reunió amb la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública i amb el director de Diversia Ocupació SLU · AMICA
 • 15/02/2024 Reunió amb l'alcalde d'Elx
 • 15/02/2024 Comissió Interdepartamental d'Eficiència de la Despesa Pública
 • 14/02/2024 Reunió amb el director de programes per a la gestió dels fons europeus MRR de la conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
 • 13/02/2024 Reunió amb el director general d'Inclusió i Cooperació al Desenvolupament de la conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • 13/02/2024 Comissió de Seguiment del VI Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental
 • 13/02/2024 Reunió de Coordinació amb la secretària autonòmica i personal del Sector Públic
 • 12/02/2024 Reunió GVA - EEE - PowerCo - Steering Committee (CA + FIA)
 • 12/02/2024 Reunió amb la secretària autonòmica d'Economia i el director general de Patrimoni
 • 12/02/2024 Reunió de coordinació amb la secretària autonòmica d'Economia i personal de Fons Europeus
 • 09/02/2024 Consell de Direcció de la conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • 08/02/2024 Reunió amb el director general de Fira València
 • 07/02/2024 Reunió amb el director de programes per a la gestió dels fons europeus MRR de la conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació i la directora de programes per a la gestió dels fons europeus MRR de la conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
 • 05/02/2024 Trobades anuals FEDER en el Ministeri d'Hisenda
 • 31/01/2024 Reunió amb els directors de programes per a la gestió dels fons europeus MRR de la conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme i la directora de programes per a la gestió dels fons europeus MRR de Turisme CV
 • 30/01/2024 Reunió amb la directora general de Justícia de la Conselleria de Justícia i Interior
 • 30/01/2024 Reunió de Coordinació amb la secretària autonòmica i personal del Sector Públic
 • 29/01/2024 Reunió de coordinació amb la secretària autonòmica d'Economia i personal de Fons Europeus
 • 26/01/2024 Reunió amb la secretària autonòmica d'Economia i amb el director general d'Indústria
 • 25/01/2024 Reunió amb els directors de programes de totes les Conselleries
 • 25/01/2024 Reunió Trobades anuals dels programes operatius FSE 2014-2020 amb la Comissió Europea
 • 24/01/2024 Reunió de la Comissió Delegada de Seguiment i Avaluació del Sistema Nacional de Garantia Juvenil
 • 23/01/2024 Reunió de Coordinació amb la subdirectora general de MRR i els directors de programes
 • 23/01/2024 Reunió de Coordinació amb la subdirectora general de Projectes i Fons Europeus i els Caps de Servei
 • 23/01/2024 Reunió de Coordinació amb la subdirectora general del Sector Públic i els Caps de Servei
 • 19/01/2024 Reunió amb la secretària autonòmica d'Economia i el subdirector general de l'AVSRE
 • 16/01/2024 Reunió amb el Coordinador de Programes i Projectes Europeus de la Mancomunitat de L'Horta Sud
 • 16/01/2024 Reunió amb la directora general de Pressupostos i la Viceintervenció General de Control Financer i Auditories
 • 16/01/2024 Reunió de Coordinació amb la secretària autonòmica i personal del Sector Públic
 • 15/01/2024 Reunió amb la Confederació Empresarial Valenciana (CEV)
 • 15/01/2024 Reunió de coordinació amb la secretària autonòmica d'Economia i personal de Fons Europeus
 • 12/01/2024 Consell de Direcció de la conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • 12/01/2024 Reunió telemàtica amb el ministeri d'Hisenda
 • 12/01/2024 Reunió amb la directora executiva i la directora financera del Centre d'Estudis Mediambientals del Mediterrani
 • 11/01/2024 Reunió amb la viceintervenció general de Control Financer i Auditories
 • 09/01/2024 Reunió de coordinació amb els Caps de Servei del Sector Públic
 • 09/01/2024 Reunió amb el sotssecretari de la Conselleria de Sanitat
 • 09/01/2024 Reunió de coordinació amb el personal de Fons Europeus
 • 29/12/2023 Reunió amb el sotssecretari de la conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • 27/12/2023 Consell d'Administració de l'Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS)
 • 21/12/2023 Reunió amb la Confederació Empresarial Valenciana (CEV)
 • 21/12/2023 Reunió amb el director general d'Inclusió i Cooperació al Desenvolupament de la conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • 21/12/2023 Reunió amb la directora general d'Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS)
 • 20/12/2023 Reunió amb el director general d'Infraestructures Educatives de la conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
 • 20/12/2023 Reunió amb el director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral de la conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
 • 20/12/2023 Reunió amb el director general de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
 • 20/12/2023 Jornada sobre "Gestió de Fons Europeus i Subprojectes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència"
 • 18/12/2023 Comitè de Direcció Turisme Comunitat Valenciana
 • 18/12/2023 Reunió amb el director general de VAERSA i el sotssecretari de la conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • 18/12/2023 Reunió amb el director general de Ciència i Recerca de la conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
 • 18/12/2023 Reunió amb la directora general de Planificació i Serveis de LABORA
 • 15/12/2023 Consell de Direcció de la conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • 15/12/2023 Reunió amb la secretària autonòmica d'Economia i el director general de Patrimoni
 • 15/12/2023 Reunió amb representants de la Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les
 • 14/12/2023 Reunió amb el director general de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures de la conselleria de Sanitat
 • 13/12/2023 Reunió GVA - EEE - PowerCo - Steering Committee
 • 13/12/2023 Reunió amb la directora general de Dependència i de les Persones Majors de la conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • 13/12/2023 Reunió de Coordinació amb la secretària autonòmica d'Economia i personal del Sector Públic
 • 05/12/2023 Reunió amb representants del Banc Europeu d'Inversions (BEI)
 • 05/12/2023 Reunió de Coordinació amb la secretària autonòmica d'Economia i personal del Sector Públic
 • 04/12/2023 Reunió amb la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
 • 01/12/2023 Consell de Direcció de la conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • 01/12/2023 Reunió amb el Comissionat Especial per al PERTE VEC, Ministeri d'Indústria i Turisme
 • 30/11/2023 Reunió amb la directora general de Dependència i de les Persones Majors de la conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • 29/11/2023 Reunió amb la consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme i el sotssecretari de la conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • 28/11/2023 Reunió amb el director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral
 • 28/11/2023 Reunió de Coordinació amb la secretària autonòmica d'Economia i personal del Sector Públic
 • 27/11/2023 Reunió amb l'empresa PwC
 • 27/11/2023 Reunió amb el director general de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures de la Conselleria de Sanitat
 • 27/11/2023 Reunió de Coordinació amb la secretària autonòmica d'Economia i personal de Fons Europeus
 • 24/11/2023 Curso Mecanismes específics de control, verificació i supervisió dels expedients de despesa del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
 • 23/11/2023 Curso Mecanismes específics de control, verificació i supervisió dels expedients de despesa del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
 • 22/11/2023 Jornades Innovation Talks @ Ford de la Fundació per al Desenvolupament i la Innovació de la Comunitat Valenciana (FDI)
 • 21/11/2023 Reunió amb la Viceinterventora General de Control de Fons Comunitaris i Subvencions
 • 21/11/2023 Reunió de Coordinació amb la secretària autonòmica d'Economia i personal del Sector Públic
 • 21/11/2023 Reunió amb la directora general de Família, Infància i Adolescència i Repte Demogràfic de la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • 21/11/2023 Reunió amb la directora general d'Atenció Social-Sanitària (IVASS) de la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • 20/11/2023 Reunió de Coordinació amb la secretària autonòmica d'Economia i personal de Fons Europeus
 • 17/11/2023 Consell de Direcció de la conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • 17/11/2023 Reunió amb la secretària autonòmica d'Economia i el Viceinterventor General de Control Financer i Auditories
 • 16/11/2023 Reunió amb el director general d'Infraestructures Educatives de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
 • 16/11/2023 Reunió amb el director general de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
 • 16/11/2023 Reunió amb la directora general de Pressupostos
 • 15/11/2023 Reunió amb el director general de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures de la Conselleria de Sanitat
 • 15/11/2023 Reunió amb el secretari autonòmic del Sistema Sociosanitari i la directora general de Pressupostos
 • 15/11/2023 Reunió amb el SA de Medi Ambient i Territori i el director general de ca Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR)
 • 14/11/2023 Reunió GVA - EEE - PowerCo - Steering Committee (CA + FIA)
 • 13/11/2023 Reunió de coordinació amb la secretària autonòmica d'Economia
 • 13/11/2023 Reunió amb Tragsatec
 • 10/11/2023 Reunió amb la directora general d'Atenció Social-Sanitària (IVASS)
 • 10/11/2023 Reunió amb la directora general de Planificació i Serveis de LABORA
 • 09/11/2023 Assistència a la celebració de l'acte "Setmana Europea de les Regions i Ciutats 2023"
 • 08/11/2023 Reunió amb la Comissió Europea, el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i els òrgans gestors de l'OP2
 • 08/11/2023 Reunió amb AFI, Analistes Financers Internacionals
 • 07/11/2023 Reunió amb el director general de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures de la Conselleria de Sanitat
 • 07/11/2023 Reunió amb el director general de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
 • 07/11/2023 Reunió amb el director general d'Infraestructures Educatives de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
 • 07/11/2023 Reunió amb el director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
 • 07/11/2023 Comissió Executiva de l'Autoritat de Transport Metropolità de València
 • 06/11/2023 Reunió amb l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE)
 • 06/11/2023 Reunió amb la directora general de Família, Infància i Adolescència i Repte Demogràfic de la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • 03/11/2023 Reunions a l'Ajuntament de Madrid, en la Unitat Administradora del Fons Social Europeu, de la Secretaria d'Estat d'Ocupació i Economia Social i amb una consultora
 • 02/11/2023 Reunió amb el director general de Funció Pública
 • 02/11/2023 Assistència al Fòrum Europa Tribuna Mediterranea amb el President de la GV
 • 30/10/2023 Reunió amb el director general de Ciència i Recerca de la conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
 • 27/10/2023 Reunió amb el director general de Diversitat de la conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • 26/10/2023 Reunió amb la DG Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures de la Conselleria de Sanitat
 • 26/10/2023 Reunió amb el DG d'Infraestructures Educatives de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
 • 26/10/2023 Reunió amb el director general de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
 • 26/10/2023 Reunió amb la secretària autonòmica d'Economia i amb els directius de programes de Fons Europeus
 • 25/10/2023 Reunió amb el director general de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl
 • 23/10/2023 Reunió amb el sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • 19/10/2023 Reunió en la conserjería d'Hisenda, Economia i Fons Europeus de la Junta d'Andalusia
 • 18/10/2023 Consell de Direcció de l'Institut Valencià de Serveis Socials (VASS)
 • 13/10/2023 Reunió amb la secretària autonòmica d'Economia i el director general de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures de la conselleria de Sanitat
 • 11/10/2023 Reunió amb el sotssecretari de la conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • 06/10/2023 Consell de Direcció de la conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • 04/10/2023 Reunió amb la directora general de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Recerca IVCR+i
 • 03/10/2023 Reunió amb el viceinterventor general de Control Financer i Auditories i la secretària autonòmica d'Economia
 • 02/10/2023 Reunió amb la secretària autonòmica d'Economia i el gerent de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR)
 • 29/09/2023 Reunió del Consell de Direcció de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • 29/09/2023 Reunió en la Conselleria de Sanitat
 • 28/09/2023 Reunió amb el director general de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures i el Sotssecretari de la Conselleria de Sanitat
 • 27/09/2023 Reunió amb el SA de Presidència, el Sotssecretari de Presidència i la Interventora General
 • 26/09/2023 Reunió amb el director general de Patrimoni
 • 26/09/2023 Reunió de Coordinació amb la secretària autonòmica d'Economia
 • 25/09/2023 Reunió amb el Sotssecretari de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • 21/09/2023 Acte anual de comunicació de Fons Europeus a Espanya 2023

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.297,40 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 67.378,22 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 25.661,77 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.305,32 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 26.967,09 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 04/10/2023

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO SANTANDER 1.307,94 €
UNICAJA BANCO 2.131,42 €
Total: 3.439,36 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
VEHÍCULO MAZDA CX5 20.000,00 €
Total: 20.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA UNICAJA BANCO 88.873,94 €
HIPOTECA BANCO SABADELL 142.203,47 €
Total: 231.077,42 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
MAPFRE SEGUROS 201.600,00 €
GENERALI SEGUROS 300.000,00 €
MUTUA MADRILEÑA 100.000,00 €
Total: 601.600,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 03/10/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 450,54 €
Rendiment del treball 90.909,05 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,38 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 26/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ayuntamiento de Moncofa Administración Pública Interventor 01/03/2011 04/08/2023 SI

Presentada el 04/10/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Centro de Estudios Financieros Actividad formativa y docente Preparador de oposiciones 02/09/2013 03/10/2023 NO
Ayuntamiento de Moncofa Administración Pública Interventor 01/03/2011 04/08/2023 SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 26/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Palau de les Arts Reina Sofia Fundación de la Comunitat Valenciana Vocal Patronato 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana Vocal 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Mesa de Diálogo Social de la Comunitat Valenciana Vocal suplente 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Comisión de Seguimiento del III Acuerdo de la Comisión de Diálogo Social del Sector Publico Instrumental de la Generlaitat Presidente 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat Secretario 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Comisión para el Seguimiento de los Procesos de Venta y Externalización de Activos y de Entidades del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat (COVE) Vocal 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Autoridad Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) Vocal 05/09/2023 03/10/2023 Pública
Centro de Estudios Financieros Actividad formativa y docente Preparador de oposiciones 02/09/2013 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 03/10/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Palau de les Arts Reina Sofia Fundación de la Comunitat Valenciana Vocal Patronato 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana Vocal 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Mesa de Diálogo Social de la Comunitat Valenciana Vocal suplente 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Comisión de Seguimiento del III Acuerdo de la Comisión de Diálogo Social del Sector Publico Instrumental de la Generlaitat Presidente 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat Secretario 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Comisión para el Seguimiento de los Procesos de Venta y Externalización de Activos y de Entidades del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat (COVE) Vocal 05/08/2023 03/10/2023 Pública
Autoridad Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) Vocal 05/09/2023 03/10/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 27/11/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 27/11/2023

Presentada el 20/10/2023 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 24/10/2023

Presentada el 16/10/2023 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae