FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Jesús Gual Sanz

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Fons Europeus i Sector Públic
 • Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Nomenament: 21/09/2023 DOGV
 • Plaça Nàpols i Sicília, 10 - 46003 - València
 • gual_jes@gva.es
 

La Direcció General de Fons Europeus i Sector Públic exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de coordinació de finançament europeu; control i coordinació d'ajudes europees a la Generalitat; promoció del desenvolupament regional en el marc de polítiques regionals de la Unió Europea; fons europeus, així com la seua verificació i control, i el coneixement, seguiment i control de la participació de la Generalitat i el seu sector públic instrumental en projectes europeus, i anàlisi, planificació, ordenació, seguiment i avaluació per a la reestructuració i racionalització del sector públic instrumental de la Generalitat, excepte els organismes autònoms i els consorcis sanitaris, així com seguiment i control d'aquestes actuacions.

Així mateix, li correspon dirigir i coordinar les unitats administratives que s'adscriuen sota la seua dependència, impulsant i coordinant la consecució dels programes i l'execució dels projectes que tinguen assignats, controlant i supervisant el compliment dels objectius.

Sota la coordinació, control i supervisió de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Economia, i adscrita a aquesta, la Direcció General de Fons Europeus i Sector Públic, exerceix, entre altres, les competències següents:

En matèria de Fons Europeus

 • Planificar, aplicar i avaluar la política regional que acorde el Consell en el marc establit per la Unió Europea, l'Administració general de l'Estat i el propi de la Generalitat, així com el que es desprenga dels acords i convenis que s'aconseguisquen amb altres administracions i entitats públiques o privades.
 • Preparar i presentar els projectes d'inversió susceptibles de ser cofinançats amb fons europeus.
 • Conéixer, difondre, planificar i realitzar el seguiment dels fons estructurals de la Unió Europea gestionats pels centres directius de la Generalitat, incloent-hi els corresponents a la cooperació territorial europea.
 • Definir i gestionar els programes d'incentius regionals i autonòmics a la inversió.
 • Definir i gestionar el programa de desenvolupament local.
 • Dirigir el programa «Eurodissea», de l'Assemblea de Regions d'Europa, com a membre del comité de direcció d'aquest, i la seua gestió.
 • Planificar la participació de la Generalitat en el Fons Social Europeu i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en la seua qualitat d'organisme intermedi dels programes operatius, així com la gestió d'una part d'aquesta.
 • Dirigir i controlar les ajudes públiques concedides per la Generalitat, en el marc de la política de competència de la Unió Europea.
 • Conéixer, estudiar i coordinar les diferents fonts de finançament comunitàries a través de la presència i participació en les corresponents comissions delegades o altres estructures, i la seua difusió als diferents òrgans gestors de la Generalitat.
 • Autoritzar i realitzar el seguiment de la participació de la Generalitat Valenciana en iniciatives i projectes europeus de gestió directa, indirecta i compartida amb finançament europeu, a través de la seua notificació a aquesta direcció general.

En matèria de sector públic:

 • Impulsar l'elaboració d'estudis i propostes d'actuació amb vista a la planificació i ordenació en matèria de reestructuració i racionalització del sector públic instrumental, així com el seu seguiment i avaluació.
 • Resoldre els expedients i emetre els informes preceptius que, d'acord amb la normativa vigent, corresponguen a la conselleria competent en matèria de sector públic.
 • Impulsar l'elaboració de normativa, propostes d'ordenació i reglamentació del sector públic instrumental.
 • Fer el seguiment de l'evolució del sector públic en l'inventari d'ens de la comunitat autònoma, sense perjudici de les competències atribuïdes a la Intervenció General.
 • Analitzar, avaluar i fer el seguiment de la situació economicofinancera, pressupostària i de gestió del sector públic instrumental i elaborar propostes en aquesta matèria.
 • Emetre l'informe preceptiu sobre les propostes de relació de llocs de treball o instrument similar i les seues modificacions, elaborades pels ens del sector públic instrumental que estiguen dins del seu àmbit competencial o, excepcionalment, pels organismes autònoms que compten amb personal laboral propi. Definir els procediments i les instruccions per a l'elaboració d'aquestes relacions de llocs de treball.
 • Coordinar l'actuació administrativa amb altres nivells de l'Administració de la Generalitat en matèria de regulació i supervisió del sector públic.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

i Estes retribucions s'incrementaran, amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2023, en un 0,5 segons l'Acord de 3 de novembre de 2023, del Consell, pel qual s'acorda l'aplicació d'un increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic de la Generalitat .

 • Sou i complements i: 25.661,77 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.305,32 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 26.967,09 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 04/10/2023

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO SANTANDER 1.307,94 €
UNICAJA BANCO 2.131,42 €
Total: 3.439,36 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
VEHÍCULO MAZDA CX5 20.000,00 €
Total: 20.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA UNICAJA BANCO 88.873,94 €
HIPOTECA BANCO SABADELL 142.203,47 €
Total: 231.077,42 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
MAPFRE SEGUROS 201.600,00 €
GENERALI SEGUROS 300.000,00 €
MUTUA MADRILEÑA 100.000,00 €
Total: 601.600,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 03/10/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 90.909,05 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,38 €
Rendiment de capital immobiliari 450,54 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 26/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ayuntamiento de Moncofa Administración Pública Interventor 01/03/2011 04/08/2023 SI

Presentada el 04/10/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Centro de Estudios Financieros Actividad formativa y docente Preparador de oposiciones 02/09/2013 03/10/2023 NO
Ayuntamiento de Moncofa Administración Pública Interventor 01/03/2011 04/08/2023 SI

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 27/11/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 27/11/2023

Presentada el 20/10/2023 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 24/10/2023

Presentada el 16/10/2023 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae