FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Inmaculada Domínguez Calomarde

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general de Tributs i Joc
 • Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Nomenament: 05/08/2023 DOGV
 • Plaça Nàpols i Sicília, 6 - 46003 - València
 • dominguez_inmcal@gva.es
 • 961629810
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La Direcció General de Tributs i Joc exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'ingressos tributaris, recaptació, gestió i inspecció de tributs, i la resta de matèries d'índole fiscal que no siguen atribuïdes a l'Agència Tributària Valenciana en la seua normativa reguladora o es referisquen a les reclamacions economicoadministratives, així com en matèria de joc.
 
Així mateix, li correspon dirigir i coordinar les unitats administratives que s'adscriuen sota la seua dependència, impulsant i coordinant la consecució dels programes i l'execució dels projectes que tinguen assignats, controlant i supervisant el compliment dels objectius.
 
Sota la coordinació, control i supervisió de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda i Economia, i adscrita a aquesta, la Direcció General de Tributs i Joc exerceix, entre altres, les competències següents:
 1. Estudiar i elaborar les normes autonòmiques relatives a ingressos de naturalesa tributària o de preus públics, l'emissió d'instruccions i circulars per al seu compliment, i la interpretació d'aquestes normes, a través de la resolució de consultes o l'emissió d'informes.
 2. Analitzar, estudiar i emetre informes d'aquelles qüestions de caràcter fiscal que afecten directament o indirectament la Comunitat Valenciana i l'elaboració de les propostes de política fiscal.
 3. Elaborar les estimacions pressupostàries d'ingressos la gestió dels quals siga competència de la Generalitat i de la memòria de beneficis fiscals del pressupost de la Generalitat, així com el control del nivell d'execució dels ingressos de dret públic i dels beneficis fiscals de la Generalitat.
 4. Avaluar les propostes dels plans plurianuals de gestió i dels programes anuals d'actuació de l'Agència Tributària Valenciana per a la seua elevació a l'aprovació per la persona titular de la conselleria, i l'avaluació de totes les propostes i iniciatives de millora que efectuen els òrgans competents d'aquesta agència en l'àmbit de la planificació i programació de la seua activitat.
 5. Participar, en representació de la Generalitat, en els òrgans de coordinació normativa en matèria tributària, quan no corresponguen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
 6. Elaborar les propostes de resolució dels procediments de nul·litat de ple dret o declaració de lesivitat dels actes dictats en matèria tributària.
 7. Elaborar les propostes de contestació a les queixes presentades en matèria de la seua competència davant el Defensor del Poble, el Síndic de Greuges o les altres institucions de defensa dels drets de la ciutadania o de les persones contribuents.
 8. Elaborar informes per a determinar la postura del Consell en relació amb iniciatives parlamentàries amb incidència en l'àmbit fiscal.
 9. Supervisar el sistema d'atenció de queixes, suggeriments i altres instruments de control de qualitat i avaluació, i la proposta de contestació de les queixes formulades en l'àmbit de les competències de la direcció general.
 10. Elaborar els models de declaració de tributs o preus públics de competència de la Generalitat.
 11. Mantindre la informació dels portals tributaris i d'altres instruments d'assistència, divulgació i informació en matèria de la seua competència.
 12. Exercir les competències que la Llei 1/2020, d'11 de juny, de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia a la Comunitat Valenciana, i la resta de normes específiques en matèria de joc, assignen a la conselleria competent en matèria d'hisenda, i que no siguen atribuïdes expressament a altres òrgans per norma legal o reglamentària.
 13. Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.637,92 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.718,74 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 25.661,77 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.044,26 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 26.706,03 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 25/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 128.881,05 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 8.280,04 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 8.280,04 €
Ple domini 20 Vivendes Valencia/València Espanya 143.924,45 €
Ple domini 20 Locals Valencia/València Espanya 108.261,83 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 23.488,16 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 15.309,47 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
9.461,68 €
357,32 €
8.017,94 €
Total: 17.836,94 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
130.188,10 €
18.053,62 €
11.050,00 €
Total: 159.291,72 €
Plans de pensions.
Descripció Import
11.702,75 €
Total: 11.702,75 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 17/09/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 428,33 €
Rendiment del treball 68.447,25 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 25/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Revista tributaria OL Divulgación y formación tributaria 01/08/2013 01/08/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 25/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático VOCAL 04/08/2023 Pública
Consejo Asesor del Mecenazgo VOCAL 04/08/2023 Pública
Consejo Valenciano del Emprendimiento VOCAL 04/08/2023 Pública
Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático VOCAL 04/08/2023 Pública
Observatorio de Distribuidores de seguros y reaseguros de la CV VOCAL 04/08/2023 Pública
Comisión Técnica de coordinación interadministrativa en materia de Juego PRESIDENTA 04/08/2023 Pública
Consejo Valenciano del Cooperativismo VOCAL 04/08/2023 Pública
Comisión de Juego VOCAL 04/08/2023 Pública
Comisión de Espectáculos Públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos VOCAL 04/08/2023 Pública
Observatorio Fiscal de la CV VOCAL 04/08/2023 Pública
Consejo Rector ATV VOCAL 04/08/2023 Pública
Consejo Territorial AEAT vocal 04/08/2023 Pública
Consejo Superior AEAT vocal 04/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos