FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • José Vicente Todolí Masquefa

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director General d'Economia
 • Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Nomenament: 30/09/2023 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77 - Ciutat administrativa 9 d'octubre - Torre 2 - 46018 - València
 • todoli_josmas@gva.es
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Economia exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'estudi i avaluació de l'economia valenciana; d'orientació, planificació i seguiment de les polítiques econòmiques generals i de competitivitat sectorials i territorials i de l'impuls de la transformació del model econòmic; estadística i responsabilitat social, així com la promoció de l'economia. Així mateix, establirà les directrius generals de la política creditícia en l'àmbit de les seues competències, promovent els instruments financers relacionats amb l'economia sostenible que a aquest efecte es constituïsquen en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes.

Igualment, li correspon dirigir i coordinar les unitats administratives que s'adscriuen sota la seua dependència, impulsant i coordinant la consecució dels programes i l'execució dels projectes que tinguen assignats, controlant i supervisant el compliment dels objectius.

Sota la coordinació, control i supervisió de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda i Economia, i adscrita a aquesta, la Direcció General d'Economia exerceix, entre altres, les competències següents:

 • Realitzar les actuacions necessàries per a l'estudi i avaluació de l'economia valenciana, mitjançant els convenis o instruments jurídics que es consideren necessaris.
 • Planificar i establir les directrius per a l'orientació, planificació i seguiment de les polítiques econòmiques generals i de competitivitat sectorials i territorials en el marc dels instruments estratègics i operatius que s'aproven, a través de qualsevol mitjà jurídic establit en dret.
 • Planificar i establir polítiques públiques de promoció i enfortiment de l'economia que fonamenten l'establiment de les línies i incentius vinculades que, en el seu cas, consignen i executen altres òrgans superiors i directius dels diferents departaments del Consell en els seus respectius àmbits competencials.
 • Planificar i establir les directrius per a la promoció i el desenvolupament de les polítiques de responsabilitat social, fomentar la seua implantació i divulgació i executar i coordinar les polítiques de la Generalitat en aquest àmbit, afavorint la gestió del Registre d'Entitats Valencianes Socialment Responsables.
 • Dirigir i facilitar l'elaboració i difusió d'estadístiques sobre les matèries de competència del Consell, en col·laboració amb l'Institut Valencià d'Estadística i l'Institut Nacional d'Estadística, o altres organismes que es consideren convenients.
 • Establir les directrius generals de la política creditícia en l'àmbit de les seues competències, promovent els instruments financers relacionats amb l'economia que a aquest efecte es constituïsquen en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes
 • Dur a terme la inspecció, investigació, instrucció, tramitació, informe i proposta en els procediments en matèria de defensa de la competència, així com les derivades de la condició de punt de contacte per a la unitat de mercat i solució de diferències, de conformitat amb la legislació vigent.
 • Impulsar la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana, basat en el coneixement, la innovació, la sostenibilitat mediambiental, productiva i social en el marc dels instruments estratègics i operatius per al seu desenvolupament, a través de qualsevol mig jurídic establit en dret.
 • Establir i gestionar línies d'ajuda i incentius que, pel seu alt impacte, el seu caràcter transversal i integral, siguen afavoridors de la transformació del model econòmic en les seues dimensions productiva, social i mediambiental, sense perjudici de les atribucions dels òrgans superiors i directius dels departaments del Consell implicats, en els seus respectius àmbits competencials.
 • Analitzar i valorar les actuacions relacionades amb la transformació del model econòmic en col·laboració amb les unitats dels departaments del Consell i del sector públic mitjançant les instruccions i directrius que efectue aquesta direcció general.
 • Desenvolupar propostes, iniciatives i acords, en col·laboració i coordinadament amb les unitats directives competents en matèria de projectes estratègics i de projectes d'inversió finançats amb fons europeus, que contribuïsquen a l'impuls d'un model de desenvolupament equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible.
 • Assistir la persona titular de la conselleria en els fòrums i òrgans de participació social i institucional en les matèries competència d'aquesta direcció general.
 • Assumir qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 16/10/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 34.554,23 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 6,29 €
Rendiment de capital immobiliari 1.622,89 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) -2.100,71 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 168,15 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae