FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • José Vicente Todolí Masquefa

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director General d'Economia
 • Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Nomenament: 30/09/2023 DOGV
 • C/. Banys de l'Almirall, 8 - 46003 València
 • todoli_josmas@gva.es
 

La Direcció General d'Economia exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'estudi i avaluació de l'economia valenciana; d'orientació, planificació i seguiment de les polítiques econòmiques generals i de competitivitat sectorials i territorials i de l'impuls de la transformació del model econòmic; estadística i responsabilitat social, així com la promoció de l'economia. Així mateix, establirà les directrius generals de la política creditícia en l'àmbit de les seues competències, promovent els instruments financers relacionats amb l'economia sostenible que a aquest efecte es constituïsquen en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes.

Igualment, li correspon dirigir i coordinar les unitats administratives que s'adscriuen sota la seua dependència, impulsant i coordinant la consecució dels programes i l'execució dels projectes que tinguen assignats, controlant i supervisant el compliment dels objectius.

Sota la coordinació, control i supervisió de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda i Economia, i adscrita a aquesta, la Direcció General d'Economia exerceix, entre altres, les competències següents:

 • Realitzar les actuacions necessàries per a l'estudi i avaluació de l'economia valenciana, mitjançant els convenis o instruments jurídics que es consideren necessaris.
 • Planificar i establir les directrius per a l'orientació, planificació i seguiment de les polítiques econòmiques generals i de competitivitat sectorials i territorials en el marc dels instruments estratègics i operatius que s'aproven, a través de qualsevol mitjà jurídic establit en dret.
 • Planificar i establir polítiques públiques de promoció i enfortiment de l'economia que fonamenten l'establiment de les línies i incentius vinculades que, en el seu cas, consignen i executen altres òrgans superiors i directius dels diferents departaments del Consell en els seus respectius àmbits competencials.
 • Planificar i establir les directrius per a la promoció i el desenvolupament de les polítiques de responsabilitat social, fomentar la seua implantació i divulgació i executar i coordinar les polítiques de la Generalitat en aquest àmbit, afavorint la gestió del Registre d'Entitats Valencianes Socialment Responsables.
 • Dirigir i facilitar l'elaboració i difusió d'estadístiques sobre les matèries de competència del Consell, en col·laboració amb l'Institut Valencià d'Estadística i l'Institut Nacional d'Estadística, o altres organismes que es consideren convenients.
 • Establir les directrius generals de la política creditícia en l'àmbit de les seues competències, promovent els instruments financers relacionats amb l'economia que a aquest efecte es constituïsquen en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes
 • Dur a terme la inspecció, investigació, instrucció, tramitació, informe i proposta en els procediments en matèria de defensa de la competència, així com les derivades de la condició de punt de contacte per a la unitat de mercat i solució de diferències, de conformitat amb la legislació vigent.
 • Impulsar la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana, basat en el coneixement, la innovació, la sostenibilitat mediambiental, productiva i social en el marc dels instruments estratègics i operatius per al seu desenvolupament, a través de qualsevol mig jurídic establit en dret.
 • Establir i gestionar línies d'ajuda i incentius que, pel seu alt impacte, el seu caràcter transversal i integral, siguen afavoridors de la transformació del model econòmic en les seues dimensions productiva, social i mediambiental, sense perjudici de les atribucions dels òrgans superiors i directius dels departaments del Consell implicats, en els seus respectius àmbits competencials.
 • Analitzar i valorar les actuacions relacionades amb la transformació del model econòmic en col·laboració amb les unitats dels departaments del Consell i del sector públic mitjançant les instruccions i directrius que efectue aquesta direcció general.
 • Desenvolupar propostes, iniciatives i acords, en col·laboració i coordinadament amb les unitats directives competents en matèria de projectes estratègics i de projectes d'inversió finançats amb fons europeus, que contribuïsquen a l'impuls d'un model de desenvolupament equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible.
 • Assistir la persona titular de la conselleria en els fòrums i òrgans de participació social i institucional en les matèries competència d'aquesta direcció general.
 • Assumir qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.080,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 27/11/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 59.533,00 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 27.921,10 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 32.749,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 1.369,28 €
BBVA 4.061,70 €
BBVA 4.551,53 €
REVOLUT (CUENTA DÓLARES) 0,27 €
REVOLUT 0,10 €
Total: 9.982,88 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
ACCIONES CAIXABANK 163,36 €
REVOLUT CARTERA ACCIONES DOW JONES 804,00 €
REVOLUT CARTERA MATERIAS PRIMAS 122,00 €
Total: 1.089,36 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
ACCIONES VALENCIA CF 621,50 €
ACCIONES/PARTICIPACIONES AMEINON SL 39.524,00 €
ACCIONES/PARTICIPACIONES GRUPO AGS NOVA SL 24.548,00 €
REVOLUT CARTERA CRYPTOMONEDAS 53,00 €
Total: 64.746,50 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
MIQUEL BARCELÓ LÁMINA CARTEL 2.000,00 €
MARINA ANAYA AGUAFUERTE PARIS-CADIZ 2009 350,00 €
RELOJ TAG HEUER MONACO 3.500,00 €
Total: 5.850,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
ALLIANZ 1.825,30 €
Total: 1.825,30 €
Plans de pensions.
Descripció Import
MAPFRE 21.377,73 €
CASER 1.731,97 €
Total: 23.109,70 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 16/10/2023
Descripció Import
Guanys patrimonials (B.I. general) 168,15 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 6,29 €
Rendiment del treball 34.554,23 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) -2.100,71 €
Rendiment de capital immobiliari 1.622,89 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 27/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES PARLAMENT AUTONÒMIC DIPUTAT AUTONÒMIC 30/07/2023 30/09/2023 NO
MARINA-SAFOR SDAD. CORREDURÍA DE SEGUROS SL (GRUPO AGS NOVA) AGENTS I CORREDORS D'ASSEGURANCES DIRECTOR TÉCNIC - ADMINISTRADOR 01/02/2015 30/09/2023 NO
FEDERACÓ VALENCIANA MUNICIPIS I PROVÍNCIES ASSESSOR GRUP POPULAR 02/08/2021 30/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 03/01/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
AJUNTAMENT L'ALQUERÍA DE LA COMTESSA ADMINISTRACIÓ LOCAL REGIDOR 17/06/2023 Pública
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT VALENCIANA D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHÍCLES SA MIEMBRO 01/10/2023 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT VOCAL 01/10/2023 Pública
OBSERVATORI VALENCIÀ DEL TREBALL DECENT VOCAL 1 01/10/2023 Pública
COMISSIÓ PERMANENT D'INVERSIONS DEL PUNT D'ACCELERACIÓ DE L'INVERSIÓ VOCAL SUPLENT 01/10/2023 Pública
CONSELL GENERAL INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES IVF VOCAL 01/10/2023 Pública
COMITÉ CONSULTIVO COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES CNMV VOCAL TITULAR REPRESENTANTE CONSELLERÍA D'HISENDA, ECONOMÍA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 01/10/2023 Pública
JUNTA DIRECTIVA CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE CASTELLÓN CEEI VOCAL 3 01/10/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE JUVENTUD IVAJ VOCAL 01/10/2023 Pública
ALT CO0NSELL CONSULTIU I+D+i VOCAL 01/10/2023 Pública
COMISIÓN JUEGO DE LA CV VOCAL 01/10/2023 Pública
CONSELL L'HORTA DE VALÈNCIA VOCAL 01/10/2023 Pública
COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE POLÍTIQUES DE CANVI CLIMÀTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA MEMBRE 01/10/2023 Altres
OBSERVATORI DE PREUS DE CONSUM DE LA COMUNITAT VALENCIANA MIEMBRO 01/10/2023 Altres
OBSERVATORIO DE DISTRIBUIDORES DE SEGUROS Y REASEGUROS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PRESIDENTE 01/10/2023 Altres
PATRONO HONORÍFICO EN MEDIASEGUROS FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA REPRESENTANTE CONSELLERÍA D'ECONOMÍA, HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 01/10/2023 Altres
COMITÉ DE PARTES DE IVACE-ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN VOCAL REPRESENTANTE CONSELLERÍA ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN PÚBLICA 01/10/2023 Altres
PATRONATO DE LA INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA IFA VOCAL NATO 01/10/2023 Altres
COMISIÓN CONFERENCIA SECTORIAL PARA LA MEJORA REGULATORIA Y EL CLIMA DE LOS NEGOCIOS REPRESENTANTE DE LA CONSELLERÍA DE ECONOM´ÑIA, HACIENDA Y ADMOÓN PÚBLICA 01/10/2023 Altres
COMISSIÓ DE GESTIÓ DEL FONS VALENCIÀ DE RESILENCIA CONSELLER SUPLENT DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGÍA I MINES 01/10/2023 Altres
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN TRIBUNAL DEL ARBITRAJE LABORAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA REPRESENTANTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA 01/10/2023 Altres
COMISSIONS MIXTES SEGUIMENT CÀTEDRES UNIVERSITSTS PÚBLIQUES PRESIDENT 01/10/2023 Altres

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 27/11/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT VALENCIANA D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHÍCLES SA MIEMBRO 01/10/2023 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT VOCAL 01/10/2023 Pública
OBSERVATORI VALENCIÀ DEL TREBALL DECENT VOCAL 1 01/10/2023 Pública
COMISSIÓ PERMANENT D'INVERSIONS DEL PUNT D'ACCELERACIÓ DE L'INVERSIÓ VOCAL SUPLENT 01/10/2023 Pública
CONSELL GENERAL INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES IVF VOCAL 01/10/2023 Pública
COMITÉ CONSULTIVO COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES CNMV VOCAL TITULAR REPRESENTANTE CONSELLERÍA D'HISENDA, ECONOMÍA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 01/10/2023 Pública
JUNTA DIRECTIVA CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE CASTELLÓN CEEI VOCAL 3 01/10/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE JUVENTUD IVAJ VOCAL 01/10/2023 Pública
ALT CO0NSELL CONSULTIU I+D+i VOCAL 01/10/2023 Pública
COMISIÓN JUEGO DE LA CV VOCAL 01/10/2023 Pública
CONSELL L'HORTA DE VALÈNCIA VOCAL 01/10/2023 Pública
COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE POLÍTIQUES DE CANVI CLIMÀTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA MEMBRE 01/10/2023 Altres
OBSERVATORI DE PREUS DE CONSUM DE LA COMUNITAT VALENCIANA MIEMBRO 01/10/2023 Altres
OBSERVATORIO DE DISTRIBUIDORES DE SEGUROS Y REASEGUROS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PRESIDENTE 01/10/2023 Altres
PATRONO HONORÍFICO EN MEDIASEGUROS FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA REPRESENTANTE CONSELLERÍA D'ECONOMÍA, HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 01/10/2023 Altres
COMITÉ DE PARTES DE IVACE-ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN VOCAL REPRESENTANTE CONSELLERÍA ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN PÚBLICA 01/10/2023 Altres
PATRONATO DE LA INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA IFA VOCAL NATO 01/10/2023 Altres
COMISIÓN CONFERENCIA SECTORIAL PARA LA MEJORA REGULATORIA Y EL CLIMA DE LOS NEGOCIOS REPRESENTANTE DE LA CONSELLERÍA DE ECONOM´ÑIA, HACIENDA Y ADMOÓN PÚBLICA 01/10/2023 Altres
COMISSIÓ DE GESTIÓ DEL FONS VALENCIÀ DE RESILENCIA CONSELLER SUPLENT DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGÍA I MINES 01/10/2023 Altres
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN TRIBUNAL DEL ARBITRAJE LABORAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA REPRESENTANTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA 01/10/2023 Altres
COMISSIONS MIXTES SEGUIMENT CÀTEDRES UNIVERSITSTS PÚBLIQUES PRESIDENT 01/10/2023 Altres

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 09/01/2024

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 11/01/2024

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos