FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Mª Amparo Haro Cortés

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general de Pressupostos
 • Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Nomenament: 12/08/2023 DOGV
 • Plaça Nàpols i Sicília, 6 - 46003 - València
 • haro_amp@gva.es
 • 961622401
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La Direcció General de Pressupostos exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'elaboració i programació pressupostària, anàlisi, planificació i avaluació de la despesa pública de la Generalitat i, en concret, la tramitació i resolució de tots els assumptes que les disposicions vigents atribueixen a la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública en matèria de pressupostos de la Generalitat. Així mateix, correspon a la Direcció General de Pressupostos la direcció de les nòmines de la Generalitat.
 
Així mateix, li correspon dirigir i coordinar les unitats administratives que s'adscriuen sota la seua dependència, impulsant i coordinant la consecució dels programes i l'execució dels projectes que tinguen assignats, controlant i supervisant el compliment dels objectius.
 
Sota la coordinació, control i supervisió de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda i Economia, i adscrita a aquesta, la Direcció General de Pressupostos exerceix, entre altres, les competències següents:
 1. Planificar el pressupost plurianual i coordinar el procés d'elaboració pressupostària anual.
 2. Analitzar i tramitar les modificacions pressupostàries.
 3. Dirigir la tresoreria de la Generalitat.
 4. Coordinar i controlar els processos de nòmines del personal al servei de la Generalitat.
 5. Elaborar les propostes d'autorització de la massa salarial, dels convenis o acords col·lectius del personal laboral i altres informes preceptius en matèria de personal del sector públic de la Generalitat.
 6. Impulsar i proposar la modernització dels processos de gestió pressupostària, així com d'iniciatives que contribuïsquen a una major racionalització dels programes d'ingressos i despeses públiques.
 7. Analitzar i avaluar les polítiques de despesa que permeten la presa de decisions respecte a l'establiment d'objectius i prioritats en la planificació pressupostària.
 8. Coordinar l'elaboració i el seguiment dels plans d'estabilitat financeres elaborats per la Generalitat.
 9. Elaborar els informes previstos en l'article 26 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 7.393,92 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Complement personal d'alt càrrec i : 9.307,13 €

El complement personal d'alt càrrec és una compensació destinada a equiparar la retribució de qui ocupa un lloc d'alt càrrec en el Consell amb la retribució que venia percebent com a personal funcionari abans d'assumir el càrrec.

Normativa reguladora: disposició addicional sisena de la Llei 9/2019 , de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. I, art. 30 de Llei 8/2023 de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024.

 • Retribució íntegra i: 80.781,87 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 24.421,80 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.778,49 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 27.200,29 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 26/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 63.417,80 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 6.552,66 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 69.412,27 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 1.026,08 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 7,02 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 130,65 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 55,71 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 83,72 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 1.276,69 €
Total: 1.276,69 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
MOTO SUZUKI BURGMAN 125 1.500,00 €
Total: 1.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO PERSONAL 26.198,79 €
PRESTAMO HIPOTECARIO 39.704,12 €
Total: 65.902,90 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BBVA 13.362,88 €
Total: 13.362,88 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 25/09/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 73.404,44 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 2,29 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 26/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SUBDIRECTORA GENERAL DE TESORERÍA 16/02/2013 10/08/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 08/05/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (SITVAL) Consejera 09/01/2024 Pública
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA GENERALITAT VOCAL 10/02/2024 Pública
COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, VIGILANCIA Y ESTUDIO (CIVE) VOCAL 11/08/2023 Pública
INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA) VOCAL 11/08/2023 Pública
CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL INSTITUTO VALENCIANO DE CULTURA (IVC) VOCAL 11/08/2023 Pública
COMITÉ DE DIRECCIÓN DE TURISMO VOCAL 11/08/2023 Pública
AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. (AEROCAS) - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN VOCAL 11/08/2023 Pública
AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. (AEROCAS) - COMISIÓN EJECUTIVA VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO-GENERALITAT VOCAL 11/08/2023 Pública
ESCOLA VALENCIANA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EVAP) - CONSEJO RECTOR VOCAL 11/08/2023 Pública
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES (FFES) PATRONO 11/08/2023 Pública
AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP) - COMITÉ DE DIRECCIÓ VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA SECTORIAL DE FUNCIÓN PÚBLICA VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO (II) VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL (I)) VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (MGNAL) VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA DE DIÁLOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PLENO VOCAL SUPLENTE 11/08/2023 Pública
FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DE MUNICIPIOS Y EN TIDADES LOCALES MENORES C.V. - COMISIÓN DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN VOCAL 11/08/2023 Pública
CONSELL ASSESSOR DE LA FUNCIÓ PÚBLICA VALENCIANA VOCAL 11/08/2023 Pública
CONSEJO DE COORDINACIÓN TURÍSTICA VOCAL 11/08/2023 Pública
CONSEJO DE COORDINACIÓN DE DEPORTE VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISSIÓ INTERSECTORIAL DE L'OCUPACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISIÓN SECTORIAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL ÁMBITO DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DOCENTE VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISIÓN PARITARIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASESA) VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO EN LOS PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA PRESIDENTE/A 11/08/2023 Pública
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL III ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA SECRETARIO/A 11/08/2023 Pública
COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA E INVERSIONES PÚBLICAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, VIGILANCIA Y ESTUDIO DEL II CONVENIO COLECTIVO (CIVE) VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT Vocal 11/08/2023 Pública
CONSELL INTERDEPARTAMENTAL DE RETRIBUCIONS (CIR) Vocal 11/08/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTACIÓN PÚBLICA (CIMAP) Vocal 11/08/2023 Pública
Comisión Interdepartamental para el seguimiento e impulso de las políticas de racionalización y austeridad en el gasto en el ámbito de la Generalitat - Comisión Técnica Vocal 11/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 04/04/2024 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA GENERALITAT VOCAL 10/02/2024 Pública
COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, VIGILANCIA Y ESTUDIO (CIVE) VOCAL 11/08/2023 Pública
INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA) VOCAL 11/08/2023 Pública
CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL INSTITUTO VALENCIANO DE CULTURA (IVC) VOCAL 11/08/2023 Pública
COMITÉ DE DIRECCIÓN DE TURISMO VOCAL 11/08/2023 Pública
AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. (AEROCAS) - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN VOCAL 11/08/2023 Pública
AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. (AEROCAS) - COMISIÓN EJECUTIVA VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO-GENERALITAT VOCAL 11/08/2023 Pública
ESCOLA VALENCIANA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EVAP) - CONSEJO RECTOR VOCAL 11/08/2023 Pública
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES (FFES) PATRONO 11/08/2023 Pública
AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP) - COMITÉ DE DIRECCIÓ VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA SECTORIAL DE FUNCIÓN PÚBLICA VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO (II) VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL (I)) VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (MGNAL) VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA DE DIÁLOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PLENO VOCAL SUPLENTE 11/08/2023 Pública
FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DE MUNICIPIOS Y EN TIDADES LOCALES MENORES C.V. - COMISIÓN DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN VOCAL 11/08/2023 Pública
CONSELL ASSESSOR DE LA FUNCIÓ PÚBLICA VALENCIANA VOCAL 11/08/2023 Pública
CONSEJO DE COORDINACIÓN TURÍSTICA VOCAL 11/08/2023 Pública
CONSEJO DE COORDINACIÓN DE DEPORTE VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISSIÓ INTERSECTORIAL DE L'OCUPACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISIÓN SECTORIAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL ÁMBITO DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DOCENTE VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISIÓN PARITARIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASESA) VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO EN LOS PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA PRESIDENTE/A 11/08/2023 Pública
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL III ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA SECRETARIO/A 11/08/2023 Pública
COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA E INVERSIONES PÚBLICAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, VIGILANCIA Y ESTUDIO DEL II CONVENIO COLECTIVO (CIVE) VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT Vocal 11/08/2023 Pública
CONSELL INTERDEPARTAMENTAL DE RETRIBUCIONS (CIR) Vocal 11/08/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTACIÓN PÚBLICA (CIMAP) Vocal 11/08/2023 Pública
Comisión Interdepartamental para el seguimiento e impulso de las políticas de racionalización y austeridad en el gasto en el ámbito de la Generalitat - Comisión Técnica Vocal 11/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 01/12/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, VIGILANCIA Y ESTUDIO (CIVE) VOCAL 11/08/2023 Pública
INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA) VOCAL 11/08/2023 Pública
CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL INSTITUTO VALENCIANO DE CULTURA (IVC) VOCAL 11/08/2023 Pública
COMITÉ DE DIRECCIÓN DE TURISMO VOCAL 11/08/2023 Pública
AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. (AEROCAS) - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN VOCAL 11/08/2023 Pública
AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. (AEROCAS) - COMISIÓN EJECUTIVA VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO-GENERALITAT VOCAL 11/08/2023 Pública
ESCOLA VALENCIANA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EVAP) - CONSEJO RECTOR VOCAL 11/08/2023 Pública
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES (FFES) PATRONO 11/08/2023 Pública
AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP) - COMITÉ DE DIRECCIÓ VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA SECTORIAL DE FUNCIÓN PÚBLICA VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO (II) VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL (I)) VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (MGNAL) VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA DE DIÁLOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PLENO VOCAL SUPLENTE 11/08/2023 Pública
FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DE MUNICIPIOS Y EN TIDADES LOCALES MENORES C.V. - COMISIÓN DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN VOCAL 11/08/2023 Pública
CONSELL ASSESSOR DE LA FUNCIÓ PÚBLICA VALENCIANA VOCAL 11/08/2023 Pública
CONSEJO DE COORDINACIÓN TURÍSTICA VOCAL 11/08/2023 Pública
CONSEJO DE COORDINACIÓN DE DEPORTE VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISSIÓ INTERSECTORIAL DE L'OCUPACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISIÓN SECTORIAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL ÁMBITO DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DOCENTE VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISIÓN PARITARIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASESA) VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO EN LOS PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA PRESIDENTE/A 11/08/2023 Pública
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL III ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA SECRETARIO/A 11/08/2023 Pública
COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA E INVERSIONES PÚBLICAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, VIGILANCIA Y ESTUDIO DEL II CONVENIO COLECTIVO (CIVE) VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT Vocal 11/08/2023 Pública
CONSELL INTERDEPARTAMENTAL DE RETRIBUCIONS (CIR) Vocal 11/08/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTACIÓN PÚBLICA (CIMAP) Vocal 11/08/2023 Pública
Comisión Interdepartamental para el seguimiento e impulso de las políticas de racionalización y austeridad en el gasto en el ámbito de la Generalitat - Comisión Técnica Vocal 11/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 26/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. (AEROCAS) - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN VICESECRETARIO/A 11/08/2023 Pública
AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. (AEROCAS) - COMISIÓN EJECUTIVA VICESECRETARIO/A 11/08/2023 Pública
COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO-GENERALITAT VOCAL 11/08/2023 Pública
ESCOLA VALENCIANA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EVAP) - CONSEJO RECTOR VOCAL 11/08/2023 Pública
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES (FFES) PATRONO 11/08/2023 Pública
AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP) - COMITÉ DE DIRECCIÓ VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA SECTORIAL DE FUNCIÓN PÚBLICA VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO (II) VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL (I)) VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (MGNAL) VOCAL 11/08/2023 Pública
MESA DE DIÁLOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PLENO VOCAL SUPLENTE 11/08/2023 Pública
FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DE MUNICIPIOS Y EN TIDADES LOCALES MENORES C.V. - COMISIÓN DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN VOCAL 11/08/2023 Pública
CONSELL ASSESSOR DE LA FUNCIÓ PÚBLICA VALENCIANA VOCAL 11/08/2023 Pública
CONSEJO DE COORDINACIÓN TURÍSTICA VOCAL 11/08/2023 Pública
CONSEJO DE COORDINACIÓN DE DEPORTE VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISSIÓ INTERSECTORIAL DE L'OCUPACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISIÓN SECTORIAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL ÁMBITO DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DOCENTE VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISIÓN PARITARIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASESA) VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO EN LOS PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA PRESIDENTE/A 11/08/2023 Pública
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL III ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA SECRETARIO/A 11/08/2023 Pública
COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA E INVERSIONES PÚBLICAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, VIGILANCIA Y ESTUDIO DEL II CONVENIO COLECTIVO (CIVE) VOCAL 11/08/2023 Pública
COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT Vocal 11/08/2023 Pública
CONSELL INTERDEPARTAMENTAL DE RETRIBUCIONS (CIR) Vocal 11/08/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTACIÓN PÚBLICA (CIMAP) Vocal 11/08/2023 Pública
Comisión Interdepartamental para el seguimiento e impulso de las políticas de racionalización y austeridad en el gasto en el ámbito de la Generalitat - Comisión Técnica Vocal 11/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos