FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Felipe Guillermo del Baño Fernández

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Comissionat per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona
 • Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • Nomenament: 29/07/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 3 - 46018 - València
 • delbanyo_fe@gva.es
 • 961247556
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
El Comissionat per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona, amb rang de direcció general, exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de prevenció i atenció integral a les dones víctimes de violència i als seus fills i filles.
 
Corresponen al Comissionat les següents competències:
 1. Impulsar, coordinar, planificar, desenvolupar, fer el seguiment i avaluació de les polítiques públiques relacionades amb la prevenció i atenció integral a les dones víctimes de violència sobre la dona i als seus fills i filles.
 2. Coordinar els serveis i programes de prevenció, atenció i suport a les dones víctimes de violència sobre la dona i als seus fills i filles.
 3. Gestionar les prestacions públiques i programes, serveis i centres d'atenció social del seu àmbit competencial i cooperar amb altres administracions a aquest efecte.
 4. Dissenyar la política residencial i gestionar el concert social de la seua àrea funcional.
 5. Gestionar els concerts de programes i serveis, subvencions i altres prestacions econòmiques i de reconeixement de drets específic en l'àmbit de les competències pròpies de la direcció general.
 6. Coordinar la xarxa dels diferents tipus de centres dedicats a l'atenció a les dones víctimes de violència sobre la dona i als seus fills i filles.
 7. Dirigir i coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en matèries de la seua competència.
 8. Proposar i gestionar contractes de prestació de serveis en l'àmbit residencial i ambulatori de les seues competències.
 9. Executar qualsevol altra funció que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèries del seu àmbit.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.391,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 26.690,41 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 26.690,41 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 27/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 70.825,97 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 6.241,48 €
Total: 6.241,48 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
FORD FIESTA 1.200,00 €
Total: 1.200,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO HIPOTECARIO 91.500,00 €
Total: 91.500,00 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
RECIBO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA ARRENDADA A TERCERO 375,00 €
Total: 375,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 28/09/2023
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) -222,39 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 300,00 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 27/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
ABOGADO EN REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIO O AUTÓNOMOS 31/03/2016 30/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 28/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISION PROVINCIAL DE COORDINACION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA VOCAL 28/07/2023 Pública
COMISION PROVINCIAL DE COORDINACION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA VOCAL 28/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 20/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 24/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos