FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Mª Àngels Ramón-Llin Martínez

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general d'Infraestructures Sociosanitàries
 • Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • Nomenament: 28/10/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 3 - 46018 - València
 • ramonllin_ang@gva.es
 • 961248404
 
La Direcció General d'Infraestructures Sociosanitàries és el centre directiu dependent de la Secretaria Autonòmica del Sistema Sociosanitari que exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de planificació i coordinació de les infraestructures i centres del sistema públic de serveis socials, així com la coordinació i supervisió de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària.
 
Corresponen a la direcció general les competències següents:
 1. Coordinar i supervisar l'actuació de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària.
 2. Dissenyar i executar el Pla d'Infraestructures de Serveis Socials
 3. Garantir l'adequació permanent dels centres i serveis a les determinacions establides per la normativa i impulsar la millora de les seues condicions d'accessibilitat, habitabilitat, sostenibilitat, eficiència i qualitat en la prestació de serveis.
 4. Secundar i coordinar amb les direccions generals en la cerca d'espais per a la ubicació de nous centres de serveis socials.
 5. Inscriure en el Registre general de titulars d'activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana les entitats de l'àmbit dels serveis socials.
 6. Autoritzar i acreditar els serveis i centres de serveis socials en col·laboració amb les direccions generals i territorials competents per raó de la matèria i el territori.
 7. Proposar i gestionar els contractes de prestació de serveis, subministraments, equipaments i obres dels centres del sistema públic de serveis socials, llevat d'aquells subjectes al règim d'acció concertada i dels d'àmbit de la Direcció General d'Igualtat i de l'Institut de les Dones.
 8. Exercir la potestat sancionadora prevista en la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius.
 9. Executar els actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que s'estableix en les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 10. Exercir les competències del departament en matèria d'infraestructures, manteniment, reforma, adequació i eliminació de barreres arquitectòniques que no siguen expressament atribuïdes a un altre centre directiu.
 11. Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions de les direccions territorials.
 12. Executar qualsevol altra funció que li assignen les persones titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.391,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 11.392,15 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 11.392,15 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 08/01/2024

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 180.381,80 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 11.837,73 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 40.415,36 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 5.639,12 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 10.729,94 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 2.701,90 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 4.095,25 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 10.165,66 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 10.165,66 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 57.331,44 €
Nua propietat 100 Vivendes Valencia/València Espanya 98.823,67 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 250,00 €
CAJAMAR 1.069,90 €
Total: 1.319,90 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
PEUGEOT 206 500,00 €
MINI COUNTRYMAN ONE 10.000,00 €
Total: 10.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA VIVIENDA HABITUAL. CAIXABANK 16.478,17 €
Total: 16.478,17 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Cajamar Renta Fija 30.105,37 €
Plan Previsión Empresarial 5.323,32 €
CABK PPA DEST JUBILACIO 84.690,91 €
PPPC DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 1.350,69 €
Total: 121.470,29 €

Presentada el 08/01/2024 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 180.381,80 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 11.837,73 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 40.415,36 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 5.639,12 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 10.729,94 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 2.701,90 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 4.095,25 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 10.165,66 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 10.165,66 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 57.331,44 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 250,00 €
CAJAMAR 1.069,90 €
Total: 1.319,90 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
PEUGEOT 206 500,00 €
MINI COUNTRYMAN ONE 10.000,00 €
Total: 10.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA VIVIENDA HABITUAL. CAIXABANK 16.478,17 €
Total: 16.478,17 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Cajamar Renta Fija 30.105,37 €
Plan Previsión Empresarial 5.323,32 €
CABK PPA DEST JUBILACIO 84.690,91 €
PPPC DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 1.350,69 €
Total: 121.470,29 €

Presentada el 27/12/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 180.381,80 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 11.837,73 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 40.415,36 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 5.639,12 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 10.729,94 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 2.701,90 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 4.095,25 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 10.165,66 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 10.165,66 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 57.331,44 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 250,00 €
CAJAMAR 1.069,90 €
Total: 1.319,90 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
PEUGEOT 206 500,00 €
MINI COUNTRYMAN ONE 10.000,00 €
Total: 10.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA VIVIENDA HABITUAL. CAIXABANK 16.478,17 €
Total: 16.478,17 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Cajamar Renta Fija 30.105,37 €
Plan Previsión Empresarial 5.323,32 €
CABK PPA DEST JUBILACIO 84.690,91 €
PPPC DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 1.350,69 €
Total: 121.470,29 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 14/12/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 38.667,58 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 27/12/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
INSTITUT VALENCIA SERVICIS SOCIALS PUBLICA DIRECTORA GENERAL 11/08/2023 28/10/2023 NO
Diputació Valencia Gestió Pública Assessora 06/08/2019 10/08/2023 No NO

Presentada el 14/12/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
INSTITUT VALENCIA SERVICIS SOCIALS PUBLICA DIRECTORA GENERAL 11/08/2023 28/10/2023 NO
Diputació Valencia Gestió Pública Assessora 06/08/2019 10/08/2023 No NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 14/12/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO IVASS S.A.U. EMPLEO ESPECIAL VOCAL DEL CONSEJO ADMINISTRACION 15/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 18/12/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 20/12/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos