FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Bárbara Congost Mirón

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general de les Persones amb Discapacitat
 • Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • Nomenament: 08/11/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 3 - 46018 - València
 • congost_bar@gva.es
 • 961247722
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La Direcció General de les Persones amb Discapacitat exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria d'atenció a les persones amb discapacitat i la promoció de la seua autonomia personal, l'atenció residencial i el reconeixement dels seus drets.
 
Corresponen a la direcció general les competències següents:
 1. Planificar, desenvolupar, fer el seguiment i avaluació de les polítiques públiques relacionades amb l'atenció a les persones amb discapacitat i la promoció de la seua autonomia personal i el reconeixement dels seus drets.
 2. Coordinar els serveis i programes d'atenció i suport a les persones amb discapacitat i les seues famílies per a promoure l'autonomia personal, la inclusió social i la convivència.
 3. Gestionar les prestacions públiques, programes i serveis, així com dissenyar el model d'intervenció social i residencial dels centres d'atenció social del seu àmbit competencial, en col·laboració i sense perjudici de les competències atribuïdes a la Direcció General d'Infraestructures Sociosanitàries, i cooperar amb altres administracions a aquest efecte.
 4. Gestionar els concerts de programes i serveis, en col·laboració i sense perjudici de les competències atribuïdes a la Direcció General de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials, subvencions i altres prestacions econòmiques i de reconeixement de drets específics en l'àmbit de les competències pròpies de la Direcció General.
 5. Dissenyar el model d'intervenció social i residencial tant dels centres com del concert social de la seua àrea funcional.
 6. Promoure i establir línies de coordinació i actuació que possibiliten prestar l'atenció integral, social i sanitària necessària i adequada per a les persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental i les seues famílies.
 7. Establir directrius per a la coordinació dels centres de valoració i orientació de la discapacitat
 8. Procedir al reconeixement i acreditació de gossos d'assistència per a persones amb discapacitat.
 9. Dirigir i coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en matèria de la seua competència.
 10. Executar qualsevol altra funció que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, amb matèries del seu àmbit funcional.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.391,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 9.249,75 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 9.249,75 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 27/12/2023

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING Direct 2.385,30 €
ING Direct 0,00 €
Banco Sabadell 419,77 €
Total: 2.805,07 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Ramar Alquileres, S.L. 70.000,00 €
Total: 70.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Mercedes Benz Viano 25.000,00 €
Mini Cooper 5.000,00 €
Motocicleta Triumph 5.000,00 €
Total: 35.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 26/12/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 33.069,12 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 3,30 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 26/12/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
FEDER Social Vocal Junta Directiva 19/09/2020 14/12/2023 NO
Cocemfe Castelló Social Tesorera 01/09/2023 15/11/2023 NO
ASEMI Asociación sin ánimo de lucro Presidenta 15/11/2015 05/12/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 27/12/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión Valenciana de Tutelas y Defensa Judicial 08/11/2023 Pública
Comité Técnico de Coordinación de Reconocimiento de Perros de Asistencia para personas con Discapacidad de la CV Presidenta 08/11/2023 Pública
Comisionado de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad Presidente 08/11/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 28/12/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 29/12/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos