FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Elena Albalat Aguilella

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general de Família, Infància i Adolescència i Repte Demogràfic
 • Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • Nomenament: 05/08/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 3 - 46018 - València
 • albalat_ele@gva.es
 • 961247404
 
La Direcció General de Família, Infància i Adolescència i Repte Demogràfic exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de política integral en benefici de la família, la infància i la joventut; repte demogràfic; polítiques de prevenció, protecció, promoció i participació de xiquets, xiquetes i adolescents; mesures de protecció i responsabilitat penal establides per la legislació vigent en matèria d'infància i adolescència, i adopcions que siguen competència de la Generalitat.
 
Corresponen a la direcció general les competències següents:
 1. Planificar les polítiques d'infància i adolescència i d'intervenció amb les famílies i establir directrius, coordinar i impulsar els serveis i recursos en els àmbits de promoció de drets de la infància i l'adolescència, la participació tant en l'àmbit públic com en el privat, el foment de polítiques d'igualtat en la població infantil, la prevenció de les situacions de vulnerabilitat, risc i/o desemparament, i de les mesures de protecció i de responsabilitat penal establides per la legislació vigent que siguen competència de la Generalitat i de les entitats públiques.
 2. Promoure i incentivar els drets de la infància i l'adolescència i la seua participació activa en la societat com a membres de ple dret.
 3. Fomentar la cultura de la diversitat, del respecte, de la responsabilitat i de l'empatia cap a la infància i adolescència.
 4. Treballar per a aconseguir l'equitat, promocionant la igualtat d'oportunitats, l'oci educatiu i evitar la transmissió generacional de la pobresa.
 5. Establir mesures dirigides a garantir el desenvolupament integral dels xiquets, xiquetes i adolescents en els seus entorns de convivència i evitar el desarrelament.
 6. Impulsar i coordinar les actuacions de les administracions públiques per a dotar dels recursos i suports necessaris les famílies amb filles i fills en situació de vulnerabilitat i risc.
 7. Dissenyar i coordinar protocols i actuacions en matèria de risc, desemparament, tutela i guarda.
 8. Prioritzar l'acolliment familiar davant de la residencial quan haja de posar-se en marxa una mesura de protecció i treballar per al retorn quan siga possible i, si no, afavorir mesures estables davant de temporals en funció de l'interés superior del menor.
 9. Dotar de transparència i qualitat els recursos d'acolliment familiar i d'adopció, en coordinació amb la Direcció General de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials (IVAFIQ).
 10. Treballar per a la inclusió social de les persones menors d'edat en conflicte social i amb mesures judicials.
 11. Generar recursos que acompanyen o donen suport en la vida independent per a les persones joves que compleixen la majoria d'edat quan estan sota una mesura de protecció.
 12. Exercir, com a autoritat central en matèria d'adopció internacional, les competències que la Generalitat té atribuïdes en aquest àmbit.
 13. Afavorir el dret dels xiquets, xiquetes i adolescents a mantindre contacte amb els seus progenitors i familiars en les situacions de ruptura familiar quan així ho aconselle l'interés superior del menor.
 14. Impulsar la formació dels professionals i la investigació, en col·laboració amb la Direcció General de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials (IVAFIQ), així com impulsar mecanismes de coordinació entre les administracions públiques presents en la Comunitat Valenciana i tots els serveis adscrits a aquesta direcció general o que estiguen acreditats per aquesta. A més de col·laborar i proposar aquelles accions formatives en aquesta matèria que siguen competència de l'EVAP.
 15. Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions en les direccions territorials, els serveis de les xarxes públiques d'atenció primària i específica i promoure la transparència, així com fomentar la cultura de la participació i el bon tracte a la infància i l'adolescència.
 16. Elaborar les propostes dels projectes normatius i de convocatòries relatius a l'àmbit de les competències atribuïdes.
 17. Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències sense perjudici de les competències que en aquesta matèria corresponguen a la Sotssecretaria.
 18. Gestionar els concerts, en col·laboració i sense perjudici de les competències atribuïdes a la Direcció General de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials, així com les subvencions i les prestacions en matèria de la seua competència.
 19. Elaborar els documents tècnics, les instruccions i els procediments necessaris per a aconseguir coherència i coordinació entre tots els programes i les actuacions de la direcció general.
 20. Executar qualsevol altra funció que li assignen les persones titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació funcional.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.971,32 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 73.363,14 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 25.622,40 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 3.663,29 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 29.285,69 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 04/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 20.029,73 €
Multipropietat 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 2.811,19 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXA RURAL D ONDA 20.029,81 €
Total: 20.029,81 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
VOLSWAGEN T-ROC 14.539,00 €
Total: 14.539,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 02/10/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 39.051,20 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 04/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
DIPUTACIO DE CASTELLO COORDINADORA GABINETE DIPUTACION DE CASTELLON 27/07/2023 04/08/2023 NO
AJUNTAMENT DˋONDA CONCEJAL GOBIERNO MUNICIPAL CONCEJAL GOBIERNO MUNICIPAL 15/06/2019 16/06/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 07/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
POR DETERMINAR 05/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 18/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 20/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos