FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Pedro Carceller Icardo

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general d'Inclusió i Cooperació al Desenvolupament
 • Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • Nomenament: 12/08/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 3 - 46018 - València
 • carceller_ped@gva.es
 • 961247603
 
La Direcció General d'Inclusió i Cooperació al Desenvolupament exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de voluntariat, desenvolupament i gestió de la renda valenciana d'inclusió i altres prestacions socials i itineraris d'inclusió social, i gestió dels programes d'acció social de l'IRPF per a l'acció coordinada en la política d'accés a l'habitatge social per a col·lectius o persones vulnerables desenvolupada per la Secretaria Autonòmica d'Habitatge, així com la cooperació al desenvolupament, promoció i defensa dels drets humans i acció humanitària. Així mateix, li correspon coordinar, impulsar i realitzar el seguiment i l'avaluació de la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030.
 
Corresponen a la direcció general les competències següents:
 1. Planificar, fer el seguiment i executar el Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social.
 2. Planificar, fer el seguiment i executar programes en matèria d'inclusió social i desenvolupament comunitari.
 3. Gestionar i impulsar les prestacions socials, en cooperació amb les administracions locals, destinades a la inclusió social, la ruptura generacional de l'empobriment i la redistribució de la riquesa.
 4. Establir i desenvolupar les mesures estratègiques específiques destinades a evitar o pal·liar les desigualtats patides per col·lectius vulnerables i/o en situació d'exclusió social.
 5. Coordinar, fer el seguiment i l'avaluació de les prestacions no contributives d'invalidesa i jubilació (PNC), les prestacions del Fons d'Assistència Social (FAS) i les previstes en la disposició transitòria única del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seua inclusió social.
 6. Coordinar i fer el seguiment dels programes estatals i europeus d'inclusió social, especialment aquells vinculats a la inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables i en situació d'exclusió social.
 7. Fer el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències sense perjudici de les competències que en aquesta matèria corresponguen a la Sotssecretaria.
 8. Fomentar les accions de convivència social o voluntariat social a través de les entitats i associacions mitjançant les quals s'organitzen socialment.
 9. Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions de les direccions territorials.
 10. Coordinar i impulsar el projecte del Pla director de Cooperació Internacional al Desenvolupament.
 11. Efectuar el seguiment, l'avaluació i elaborar el grau d'execució anual del Pla director de Cooperació Internacional al Desenvolupament.
 12. Elaborar i efectuar el seguiment i avaluació dels plans anuals i dels plans estratègics de cooperació internacional al desenvolupament que s'han d'executar en el territori de la Comunitat Valenciana i als països desfavorits.
 13. Promoure, fomentar, secundar i coordinar el coneixement, l'aplicació i el seguiment de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.
 14. Impulsar, promocionar, fomentar i desenvolupar programes, projectes i accions de cooperació internacional al desenvolupament, així com efectuar el seguiment, l'avaluació i la justificació posterior per a la millora contínua de les polítiques i intervencions.
 15. Donar suport a les iniciatives solidàries de cooperació que duguen a terme les organitzacions no governamentals i la resta dels agents de la cooperació valenciana, i, si és el cas, efectuar-ne el seguiment i l'avaluació.
 16. Promoure i coordinar accions de caràcter humanitari, encaminades a previndre i pal·liar els efectes originats pels desastres naturals o provocats per l'ésser humà a conseqüència de guerres o conflictes armats, així com establir relacions de col·laboració amb agents públics o privats, nacionals o internacionals, per a la realització de programes conjunts en aquesta matèria.
 17. Coordinar amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i amb altres administracions públiques, organismes i institucions nacionals o supranacionals, la realització de programes conjunts en matèria de la seua competència.
 18. Impulsar, promocionar, fomentar i desenvolupar programes, projectes i accions d'educació per a la ciutadania global i sensibilització de la societat valenciana, així com el seu seguiment, avaluació i justificació.
 19. Establir i impulsar actuacions de cooperació per a la protecció de la defensa de drets humans.
 20. Secundar i promocionar actuacions de cooperació tècnica dirigida a la formació i a la qualificació de recursos humans als països socis.
 21. Donar suport a la formació, els estudis i les investigacions en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, així com promocionar iniciatives de noves formes de cooperació sense perjudici de les competències que puguen correspondre a l'Escola Valenciana d'Administració Pública.
 22. Elaborar projectes normatius i programes, així com l'esborrany de l'avantprojecte de pressupostos corresponents a les matèries de la seua competència.
 23. Gestionar i coordinar els òrgans consultius i de participació propis de la seua competència, així com, si és el cas, donar-hi suport tècnic.
 24. Gestionar i coordinar el Registre d'agents de cooperació internacional al desenvolupament.
 25. Dissenyar, coordinar i gestionar les ajudes i subvencions en les matèries pròpies de la direcció general, així com el seu seguiment, avaluació i justificació.
 26. Executar qualssevol altres competències que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèria del seu àmbit d'actuació funcional.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.391,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 24.376,38 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 24.376,38 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 12/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 115.771,43 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 7.703,56 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CaixaBank 40.490,21 €
CaixaBank 3.390,60 €
Sabadell 30.470,78 €
Total: 74.351,59 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca 54.282,90 €
Total: 54.282,90 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Mutualidad abogacía 942,70 €
Total: 942,70 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 12/10/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 1.629,16 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 6.268,16 €
Rendiment del treball 30.901,80 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 06/12/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Abogado en ejercicio 01/09/2021 23/09/2023 NO
Cáritas Diocesana de Valencia ONG Técnico de intervención social 24/10/2019 09/01/2022 NO
Cáritas Española ONG Abogado especializado en incidencia política 23/12/2021 11/08/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 06/12/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Las desconozco 12/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 18/12/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 20/12/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
05/06/2024 04:30ReuniónFUNDACION JUNTOS POR LA VIDA

Curriculum vitae

cargando datos