FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Luis Cervera Torres

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general d'Esport
 • Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura i Esport
 • Nomenament: 07/09/2023 DOGV
 • Av. Campanar, 32 - 46015 València
 • cervera_luitor@gva.es
 • 961970355
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de l'Esport exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de foment i promoció de l'activitat esportiva, dinamització de la pràctica esportiva ciutadana, relació i col·laboració amb les entitats i organismes esportius, cooperació amb entitats privades que fomenten l'esport, i, especialment, per la seua singularitat, les vinculades a la pilota valenciana, i coordinació dels esdeveniments de caràcter esportiu organitzats per la Generalitat

Fuente: Funciones

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.080,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 - Retribucions de l'1 de gener al 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 20.193,73 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 20.193,73 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 14/11/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 107.201,06 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 65.788,75 €
Nua propietat 25 Vivendes Valencia/València Espanya 40.203,81 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 11.357,04 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 11.357,04 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 6.614,36 €
Nua propietat 25 Garatge Valencia/València Espanya 6.068,51 €
Nua propietat 25 Garatge Valencia/València Espanya 6.068,51 €
Nua propietat 25 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 2.285,77 €
Nua propietat 25 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 2.285,77 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO DE SANTANDER 1.181,00 €
BANCO DE SANTANDER 69.084,47 €
Total: 70.265,47 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
BANC BBVA 3.622,76 €
Total: 3.622,76 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
AUDI Q3 41.917,94 €
Total: 41.917,94 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 03/11/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 98.152,58 €
Rendiment de capital immobiliari 2.224,12 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 03/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
LEVANTE UD SAD FUTBOL PROFESSIONAL DIRECTOR DE PROJECTES I OPERACIONS 06/09/2021 06/09/2023 06/09/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 21/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ D'ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS DE LA C.V. REPRESENTANT DE LA CONSELLERIA 23/10/2023 Pública
JUNTA RECTORA PARC NATURAL CHERA-SOT DE CHERA REPRESENTANT CONSELLERIA JUNTA RECTORA 29/09/2023 Pública
CIRCUIT DEL MOTOR I PROMOCIÓ ESPORTIVA S.A. PROMOCIÓ DE L'ESPORT DEL MOTOR CONSELLER 11/09/2023 Pública
COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL MIEMBRO COMISIÓN PARA LA ACADEMIA OLÍMPICA MEMBRE DE LA COMISSIÓ 30/03/2022 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 27/11/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 28/11/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos