FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Francisco Ortega Albero

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Simplificació Administrativa
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 12/10/2023 DOGV
 • Plaça Manises S/N - 46003 - València
 • ortega_fraalb@gva.es
 • 961839684
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La Direcció General de Simplificació Administrativa exerceix les funcions de:
 1. Foment de la millora de l'eficiència a través de la simplificació administrativa i agilitació dels procediments.
 2. Disseny, proposta i elaboració de plans i projectes estratègics de simplificació, reducció de càrregues o normalització de procediments de l'administració autonòmica i supervisió de la seua execució, així com l'emissió i la publicació d'informes sobre el seu grau de compliment; en particular, l'elaboració i impuls de metodologies, protocols i eines de gestió dirigits a la millora de la qualitat i l'eficiència i a l'agilitació de procediments i serveis.
 3. Coordinació de la realització d'anàlisis funcionals de procediments corporatius dels departaments del Consell, per a l'actualització de les corresponents aplicacions de gestió, així com la supervisió de l'execució dels canvis necessaris, en coordinació amb la direcció general competent en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions.
 4. Assessorament i suport als departaments del Consell i el seu sector públic instrumental en qüestions relacionades amb la simplificació administrativa i les estructures i recursos òptims per a la prestació eficient dels serveis públics.
 5. Potenciació, en coordinació amb la direcció general competent en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions, de l'ús de la interoperabilitat entre administracions per a fer-ne efectiva la plena implantació, així com l'anàlisi del seu grau d'ús, coordinació de la posada en marxa de nous serveis de consulta entre administracions i sol·licitud d'informes sobre aquest tema.
 6. Impuls i coordinació de les comissions i grups de treball que es puguen crear per al desenvolupament de les estratègies i actuacions en matèria de simplificació administrativa.
 7. Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.014,88 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 73.406,70 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 14.171,04 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 14.171,04 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 09/11/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 18.601,06 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
9.000,00 €
Total: 9.000,00 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
Acciones 700,00 €
Total: 700,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
1.500,00 €
Total: 1.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca 35.224,17 €
Préstamo 6.500,00 €
Total: 41.724,17 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
OXMANTOWN HOMES 500,00 €
PANONIA CONSULTING GROUP 1.000,00 €
Criptomonedas 350,00 €
PIAS 6.692,81 €
Total: 8.542,81 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
16.542,07 €
Total: 16.542,07 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 02/11/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 40.284,35 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 9,23 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 09/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
PwC Auditores Manager 07/09/2015 05/11/2021 NO
EY Transforma Servicios de Consultoría, SL Manager 08/11/2021 11/10/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 09/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
No me consta ninguna actividad asociada a mi cargo 12/10/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 15/11/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 20/11/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos