FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • José Antonio Redorat Fresquet

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general d'Administració Local
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 05/08/2023 DOGV
 • Plaça Manises, 3 - 46001 - València
 • redorat_jos@gva.es
 • 963424687
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La Direcció General d'Administració Local exerceix les funcions de:
 1. Gestió i execució de la política de la Generalitat en matèria d'Administració local, així com la proposta de normativa en el marc del que disposa el títol VIII de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
 2. Coordinació de l'actuació del Consell amb la que duen a terme altres administracions públiques amb competència en matèria de règim local, amb especial referència a la coordinació amb les diputacions provincials d'Alacant, Castelló i València d'acord amb el que preveu l'article 66 de l'Estatut d'Autonomia.
 3. Gestió de totes les competències relatives al personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal que la legislació bàsica de funció pública atribueix a les comunitats autònomes.
 4. Impuls de la racionalització de l'organització territorial i gestió dels procediments relatius a l'organització i demarcació territorial dels municipis de la Comunitat Valenciana, excepció feta dels que corresponguen a altres òrgans per raó del seu caràcter tècnic especialitzat.
 5. Resolució dels assumptes referits al règim jurídic, personal, organització, béns i serveis de les entitats locals, de conformitat amb el que es disposa en la normativa de règim local i sobre la base del principi de col·laboració entre administracions públiques.
 6. Participació, en representació de la Generalitat, en tots aquells òrgans que tenen com a objecte la matèria de règim local, la norma de creació dels quals preveja una participació de la comunitat autònoma, llevat que expressament siga atribuïda a un altre departament, així com la coordinació de l'actuació interna del Consell en tot allò relacionat amb l'administració local.
 7. Participació en la comunicació i cooperació de la Generalitat amb les administracions locals, sense perjudici d'altres mecanismes de cooperació i col·laboració legalment previstos.
 8. Gestió de totes aquelles funcions en matèria de tutela financera de les entitats locals que la normativa de caràcter bàsic, en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, atribueix a les comunitats autònomes.
 9. Gestió de les mesures de foment i dels fons de la Generalitat destinats a les entitats locals.
 10. Coordinació i informació a les entitats locals dels fons europeus que financen programes locals.
 11. Promoció d'accions en l'àmbit municipal que atorguen valor afegit a l'acció municipal.
 12. Impuls, aplicació i seguiment de mesures de lluita contra el despoblament.
 13. Gestió de les mesures de foment i dels fons de la Generalitat destinats a la lluita contra el despoblament.
 14. Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.325,32 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.014,88 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 74.732,02 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 25.661,77 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 522,13 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 2.876,72 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 29.060,63 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 26/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 80.578,68 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Deutsche bank 1.000,00 €
Caixa rural Benicarló 24.750,00 €
Total: 25.750,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Audi a4 8.000,00 €
Honda pcx 125 2.000,00 €
Total: 10.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
Generali 1.202,00 €
Mediolanum 463,00 €
Total: 1.665,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
Nationale nederlanden 14.500,00 €
Total: 14.500,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Generali 57,59 €
Nationale nederlanden 1.288,00 €
Nationale nederlanden 14.747,00 €
Deutsche bank 2.000,00 €
Total: 18.092,59 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 02/11/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 32.353,29 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) -3,07 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 26/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Generalitat valenciana docencia Profesor secundaria 01/09/2017 04/08/2023 SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 14/05/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consell Técnic de Delimitació Territorial President 07/02/2024 Pública
Comisión Interdepartamental para la Lucha contra el Despoblamiento de los municipios valencianos Secretario 12/03/2024 Pública
Comisión Territorial de Urbanismo provincial (Alicante, Castellón y Valencia) Vocal 04/08/2023 Pública
Comisión del juego de la CV Vocal 04/08/2023 Pública
Comisión mixta de cooperación entre la GV y la FVMP Secretario y miembro 04/08/2023 Pública
Comisión de colaboración y coordinación del fondo de cooperación municipal de la CV Vocal 04/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 26/10/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión Territorial de Urbanismo provincial (Alicante, Castellón y Valencia) Vocal 04/08/2023 Pública
Comisión del juego de la CV Vocal 04/08/2023 Pública
Comisión mixta de cooperación entre la GV y la FVMP Secretario y miembro 04/08/2023 Pública
Comisión de colaboración y coordinación del fondo de cooperación municipal de la CV Vocal 04/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 27/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 31/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos