FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Mª Teresa Gómez Noguera

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general de l'Oficina de Premsa de Presidència
 • Presidencia de la Generalitat
 • Nomenament: 29/07/2023 DOGV
 • Carrer Cavallers, 2 - 46001 - València
 • gomez_mtenog@gva.es
 • 963424664
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La Direcció General de l'Oficina de Premsa de la Presidència exerceix les funcions de:
 1. Elaboració, gestió i tramitació de l'actualitat informativa de la persona titular de la Presidència de la Generalitat.
 2. Direcció del personal adscrit a la direcció general que exercisca les seues funcions en llocs de treball de l'Agrupació de llocs de comunicació i relacions informatives.
 3. Tramitació i gestió dels procediments relacionats amb la promoció institucional en coordinació amb la Direcció General de Comunicació i Promoció Institucional.
 4. Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.391,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 27.102,12 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 27.102,12 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 03/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 202.816,99 €
Ple domini 50 Immobles rústics Alicante/Alacant Espanya 23.200,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
caixabank 6.400,00 €
BANKINTER 15.000,00 €
CAIXABANK 200,00 €
Total: 21.600,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
VARIOS CONCEPTOS 47.134,50 €
Total: 47.134,50 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
hipoteca 62.127,50 €
Total: 62.127,50 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
bankinter 22.740,00 €
Total: 22.740,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CAIXABANK 18.431,96 €
Total: 18.431,96 €

Presentada el 01/10/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 202.816,99 €
Ple domini 50 Immobles rústics Alicante/Alacant Espanya 23.200,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
caixabank 6.400,00 €
BANKINTER 15.000,00 €
CAIXABANK 200,00 €
Total: 21.600,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
hipoteca 62.127,50 €
Total: 62.127,50 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
bankinter 22.740,00 €
Total: 22.740,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CAIXABANK 18.431,96 €
Total: 18.431,96 €
Embarcacions i aeronaus
Descripció Import
varios conceptos 47.134,50 €
Total: 47.134,50 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 26/09/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 40.549,85 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 27/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
grupo popular corts valencianes periodista 15/09/2021 28/07/2023 NO

Presentada el 26/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
DOSDECE COMUNICACIÓN COMUNICACION EMPLEADA 28/07/2021 28/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 27/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
SIN ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO 28/07/2023 26/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos