FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Sebastián Fernández Miralles

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Secretari autonòmic d'Habitatge
 • Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • Nomenament: 26/07/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 3 - 46018 - València
 • sa.vivienda@gva.es
 • 961247405
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica d'Habitatge exerceix les funcions atribuïdes per l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'habitatge i la seua funció social, regeneració urbana, patrimoni públic de l'habitatge, atenció de les necessitats d'habitatge de les persones més desfavorides, disseny i execució de plans d'ajudes a l'accés a l'habitatge i promoció d'habitatges socials; qualitat en l'edificació, amb especial atenció a la implantació de models de construcció sostenible, accessible i energèticament eficient i ecològica.

Fuente: Funciones

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.943,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.326,76 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 76.269,84 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 28.868,53 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 3.912,07 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 32.780,60 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 29/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 283.767,64 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banco Sabadell 1.234,27 €
Banco Sabadell 1.557,10 €
Total: 2.791,37 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Banco sabadell 300.000,00 €
Total: 300.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca 30.122,86 €
Préstamo personal 9.844,35 €
póliza de crédito 5.000,00 €
Total: 44.967,21 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
VOLVO XC60 2.0 T4 Business Plus Auto (2020) 5P 0,00 €
Total: 0,00 €

Presentada el 25/09/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 283.767,64 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banco Sabadell 1.234,27 €
Banco Sabadell 1.557,10 €
Total: 2.791,37 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Banco sabadell 300.000,00 €
Total: 300.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca 180.000,00 €
Préstamo personal 15.000,00 €
póliza de crédito 5.000,00 €
Total: 200.000,00 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
VOLVO XC60 2.0 T4 Business Plus Auto (2020) 5P 0,00 €
Total: 0,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 11/09/2023
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 10.761,84 €
Rendiment del treball 36.112,16 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 25/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
DESPACHO PROFESIONAL SERVICIOS JURÍDICOS Y CONSULTORÍA LEGAL Abogado y consultor 20/10/2016 25/07/2023 NO
Ayuntamiento de Benidorm Administración Pública Local Funcionario de apoyo y asesoramiento 03/08/2015 25/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 28/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Generalitat Valenciana. Comisión de Secretarios y Subsecretarios. Vocal 26/07/2023 Pública
ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO (EVHA) Vice Presidente Consejo de Dirección 26/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
03/04/2024 12:30Reunión con Solventis SGCIIC SASOLVENTIS SGIIC SA

Curriculum vitae

cargando datos