FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Emilio Argüeso Torres

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Secretari autonòmic del Sistema Sociosanitari
 • Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Vivenda
 • Nomenament: 26/07/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 3 - 46018 - València
 • sass@gva.es
 • 961247423
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La Secretaria Autonòmica del Sistema Sociosanitari exerceix les funcions atribuïdes per l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'impuls de polítiques de planificació estratègica, formació, qualificació professional, avaluació de polítiques públiques i de qualitat en matèria de serveis socials, així com la coordinació del mapa de serveis socials, d'infraestructures i gestió del sistema.
 
Així, correspon a la Secretaria Autonòmica del Sistema Sociosanitari liderar l'impuls normatiu i coordinar el desplegament normatiu de la Llei 3/2019, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana i de la normativa complementària que estructura el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, sense perjudici de les competències atribuïdes a la Sotssecretaria».
 
A la Secretaria Autonòmica del Sistema Sociosanitari corresponen les funcions d'inspecció dels serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 
A la Secretaria Autonòmica del Sistema Sociosanitari a través de la Direcció General d'Infraestructures Sociosanitàries correspon la coordinació i supervisió de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.943,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.326,76 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 76.269,84 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 28.498,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 4.041,60 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 32.540,02 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 28/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 31.122,69 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 11.926,54 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
LA CAIXA 35.600,00 €
Total: 35.600,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
BMW 118D 6.000,00 €
VOLVO S90 20.000,00 €
Total: 26.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA DE 135.000 EUROS 84.860,94 €
Total: 84.860,94 €
Plans de pensions.
Descripció Import
La Caixa 24.927,09 €
Total: 24.927,09 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 21/08/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 61.652,06 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,75 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 28/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
SENADO DEL REINO DE ESPAÑA SENADOR DESIGNACION TERRITORIAL 26/06/2019 29/05/2023 SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 29/04/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 Vocal del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia Vocal del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 29/04/2024 Pública
Consell de Participació Ciudadana de la Comunitat Valenciana Vocal Titular 22/11/2023 Pública
Comisión de Secretarios Autonómicos y Subsecretarios VOCAL 26/07/2023 Pública
Órgano de Coordinación y Colaboración Interadministrativa en Servicios Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Pleno del Observatorio del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Comisión Permanente del Observatorio del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Mesa Acción Concertada del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Pleno del Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Comisión Delegada del Consell de Inclusión y Derechos Sociales Vocal 26/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 28/11/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consell de Participació Ciudadana de la Comunitat Valenciana Vocal Titular 22/11/2023 Pública
Comisión de Secretarios Autonómicos y Subsecretarios VOCAL 26/07/2023 Pública
Órgano de Coordinación y Colaboración Interadministrativa en Servicios Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Pleno del Observatorio del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Comisión Permanente del Observatorio del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Mesa Acción Concertada del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Pleno del Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Comisión Delegada del Consell de Inclusión y Derechos Sociales Vocal 26/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 16/11/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión de Secretarios Autonómicos y Subsecretarios VOCAL 26/07/2023 Pública
Órgano de Coordinación y Colaboración Interadministrativa en Servicios Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Pleno del Observatorio del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Comisión Permanente del Observatorio del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Mesa Acción Concertada del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Pleno del Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Comisión Delegada del Consell de Inclusión y Derechos Sociales Vocal 26/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 14/11/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión Mixta de Seguimiento y Control del Contrato Programa Alicante Presidente 26/07/2023 Pública
Comisión Mixta de Seguimiento y Control del Contrato Programa Castellón Presidente 26/07/2023 Pública
Comisión Mixta de Seguimiento y Control del Contrato Programa Valencia Presidente 26/07/2023 Pública
Consejo de Dirección del CEE Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Consejo de Administración del IVASS Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Órgano de Coordinación y Colaboración Interadministrativa en Servicios Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Pleno del Observatorio del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Comisión Permanente del Observatorio del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Mesa Acción Concertada del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Pleno del Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Comisión Delegada del Consell de Inclusión y Derechos Sociales Vocal 26/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 14/11/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Órgano de Coordinación y Colaboración Interadministrativa en Servicios Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Pleno del Observatorio del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Comisión Permanente del Observatorio del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Mesa Acción Concertada del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Pleno del Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Comisión Delegada del Consell de Inclusión y Derechos Sociales Vocal 26/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 20/11/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 21/11/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos