FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
  • Santiago Gambín Candel

  • XI legislatura (26/06/2023- )
  • Director gerent de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori
  • Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
  • Nomenament: 24/11/2023 DOGV
  • C/ Solars,13 - 03203 - Elx
  • gambin_san@gva.es
  • 965 695 664
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció Gerència té les funcions següents:

a) La representació i les relacions ordinàries de l'Agència amb altres administracions o entitats públiques o privades.

b) Exercir, amb caràcter general, les competències atribuïdes a l'Agència 

c) Dirigir i impulsar l'activitat de l'Agència, en el marc de les directrius del Pla plurianual de gestió i del Programa anual d'actuació.

d) Exercir la direcció, inspecció i règim intern dels serveis de l'organisme, així com dictar instruccions sobre organització i funcionament efectiu, en desplegament del que preveuen aquests estatuts.

e) Exercir la direcció superior del seu personal i elaborar les propostes en matèria de personal, de provisió de llocs de treball, de relacions de llocs de treball i d'oferta d'ocupació pública.

f) Executar els acords adoptats pel Consell de Direcció.

g) Prestar assistència tècnica al Consell de Direcció, per a la qual cosa assistirà a les seues sessions, amb veu però sense vot.

h) Elaborar els acords que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell de Direcció.

i) Proposar al Consell de Direcció l'estructura organitzativa de l'organisme.

j) Confirmar l'acord d'adhesió dels ajuntaments a l'Agència.

k) Subscriure convenis de col·laboració amb altres entitats, públiques o privades.

l) Impugnar davant de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu les llicències municipals presumptament il·legals.

m) Actuar com a òrgan de contractació, amb totes les funcions que hi siguen inherents, i l'adquisició de béns i drets.

n) La gestió econòmica i pressupostaria de l'Agència.

o) Autoritzar les despeses per un import menor a 600.000,00 euros.

p) Disposar, reconéixer les obligacions econòmiques i ordenar els pagaments de despeses.

q) Elaborar la proposta de pressupost de l'organisme.

r) Remetre al Consell de Direcció els comptes anuals de l'organisme.

s) Proposar al Consell de Direcció el Pla plurianual de gestió i el Programa anual d'actuació, que inclouran la planificació de la inspecció urbanística a la Comunitat Valenciana.

t) Formular propostes de millora de la planificació i programació de les activitats de l'Agència per a elevar-les al Consell de Direcció

u) Elevar a l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació, propostes relatives a la planificació de la gestió de recursos informàtics i d'administració electrònica necessaris per al desenvolupament de les funcions de l'organisme.

v) Contestar a les queixes pel funcionament dels serveis de l'organisme i resoldre les peticions d'informació i accés a la documentació que es puguen presentar a l'empara de la normativa en matèria de transparència.

w) L'elaboració de propostes en els assumptes la resolució dels quals corresponga a l'òrgan col·legiat superior.

y) Totes les competències de l'Agència no atribuïdes expressament al Consell de Direcció. 

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 07/12/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 27.763,65 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae