FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Santiago Gambín Candel

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director gerent de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori
 • Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nomenament: 24/11/2023 DOGV
 • C/ Solars,13 - 03203 - Elx
 • gambin_san@gva.es
 • 965 695 664
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció Gerència té les funcions següents:

a) La representació i les relacions ordinàries de l'Agència amb altres administracions o entitats públiques o privades.

b) Exercir, amb caràcter general, les competències atribuïdes a l'Agència 

c) Dirigir i impulsar l'activitat de l'Agència, en el marc de les directrius del Pla plurianual de gestió i del Programa anual d'actuació.

d) Exercir la direcció, inspecció i règim intern dels serveis de l'organisme, així com dictar instruccions sobre organització i funcionament efectiu, en desplegament del que preveuen aquests estatuts.

e) Exercir la direcció superior del seu personal i elaborar les propostes en matèria de personal, de provisió de llocs de treball, de relacions de llocs de treball i d'oferta d'ocupació pública.

f) Executar els acords adoptats pel Consell de Direcció.

g) Prestar assistència tècnica al Consell de Direcció, per a la qual cosa assistirà a les seues sessions, amb veu però sense vot.

h) Elaborar els acords que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell de Direcció.

i) Proposar al Consell de Direcció l'estructura organitzativa de l'organisme.

j) Confirmar l'acord d'adhesió dels ajuntaments a l'Agència.

k) Subscriure convenis de col·laboració amb altres entitats, públiques o privades.

l) Impugnar davant de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu les llicències municipals presumptament il·legals.

m) Actuar com a òrgan de contractació, amb totes les funcions que hi siguen inherents, i l'adquisició de béns i drets.

n) La gestió econòmica i pressupostaria de l'Agència.

o) Autoritzar les despeses per un import menor a 600.000,00 euros.

p) Disposar, reconéixer les obligacions econòmiques i ordenar els pagaments de despeses.

q) Elaborar la proposta de pressupost de l'organisme.

r) Remetre al Consell de Direcció els comptes anuals de l'organisme.

s) Proposar al Consell de Direcció el Pla plurianual de gestió i el Programa anual d'actuació, que inclouran la planificació de la inspecció urbanística a la Comunitat Valenciana.

t) Formular propostes de millora de la planificació i programació de les activitats de l'Agència per a elevar-les al Consell de Direcció

u) Elevar a l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació, propostes relatives a la planificació de la gestió de recursos informàtics i d'administració electrònica necessaris per al desenvolupament de les funcions de l'organisme.

v) Contestar a les queixes pel funcionament dels serveis de l'organisme i resoldre les peticions d'informació i accés a la documentació que es puguen presentar a l'empara de la normativa en matèria de transparència.

w) L'elaboració de propostes en els assumptes la resolució dels quals corresponga a l'òrgan col·legiat superior.

y) Totes les competències de l'Agència no atribuïdes expressament al Consell de Direcció. 

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.391,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 - Retribucions de l'1 de gener al 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 21/02/2024

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 54.384,59 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 7.706,40 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 881,10 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO SABADELL 4.862,00 €
Total: 4.862,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
HYUHNDAI i10 3.990,00 €
AUDI Q3 37.000,00 €
Total: 40.990,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
CATALANA OCCIDENTE 997,00 €
Total: 997,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CATALANA OCCIDENTE 10.490,28 €
Total: 10.490,28 €

Presentada el 07/12/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 54.384,59 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 7.706,40 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 881,10 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO SABADELL 4.862,00 €
Total: 4.862,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
HYUHNDAI i10 3.990,00 €
Total: 3.990,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
CATALANA OCCIDENTE 997,00 €
Total: 997,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CATALANA OCCIDENTE 10.490,28 €
Total: 10.490,28 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
BMW X1 20.480,00 €
Total: 20.480,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 07/12/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 27.763,65 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 07/12/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
DESPACHO DE ABOGADOS PROPIO ASESORAMIENTO JURÍDICO ABOGADO 01/04/1996 24/11/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 12/12/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
AGENCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO Miembro del Consejo de Dirección de la AVPT Miembro del Consejo de Dirección 24/11/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 18/12/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 20/12/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos