FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Antonio Esparza Sanz

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • President de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària
 • Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nomenament: 06/10/2020 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77 - Ciutat administrativa 9 d'Octubre - Torre 1 - 46018 - València
 • esparza_antsan@gva.es
 • 961208379
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

L'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària té per objecte exercir les competències de la seguretat del sistema ferroviari de competència de la Generalitat i es constitueix com a autoritat responsable. 

Corresponen a la Presidència de l'Agència les atribucions següents:

a) Exercir la superior representació institucional de l'agència en totes les seues relacions amb entitats públiques i privades i la signatura dels actes i acords de competència del Consell Rector.

b) Exercir el govern de l'Agència i el règim disciplinari del seu personal, en els termes previstos en les disposicions vigents.

c) Formular proposta de nomenament de la persona titular de la Direcció General.

d) Exercir les potestats administratives que s'atribueixen a l'agència i que no corresponguen a un altre òrgan, especialment la potestat sancionadora per infraccions greus i molt greus

e) Presidir les sessions de Consell Rector, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre'ls per causes justificades.

f) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i fixar l'ordre del dia, tenint en compte, si escau, les peticions dels i les vocals sempre que hagen estat formulades amb 48 hores d'antelació per a la seua inclusió en aquest document.

g) Dirimir amb el seu vot els empats, a l'efecte d'adoptar acords.

h) Visar les actes i certificacions dels acords de l'òrgan.

i) Fer aquelles altres tasques que siguen inherents a la Presidència del Consell Rector.

j) Dirigir els treballs del Consell i decidir el repartiment de tasques de les persones membres i de la Direcció General en el marc de les competències atribuïdes en la llei reguladora de la seguretat ferroviària i en l'estatut de l'agència.

k) Realitzar aquelles funcions que siguen inherents a la Presidència i que no siguen atribuïdes a altres òrgans

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 0 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: Càrrec sense retribucions

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Càrrec sense retribucions

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 16/11/2020

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 50 Vivendes Valencia/València Espanya 93.061,38 €
Nua propietat 50 Garatge Valencia/València Espanya 4.363,88 €
Nua propietat 50 Altres immobles urbans Castellón/Castelló Espanya 7.057,19 €
Nua propietat 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 7.059,51 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
167.216,74 €
Total: 167.216,74 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
113.263,29 €
Total: 113.263,29 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
18.894,00 €
Total: 18.894,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
8.324,49 €
9.526,55 €
Total: 17.851,04 €
Plans de pensions.
Descripció Import
6.232,77 €
2.300,91 €
Total: 8.533,68 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 06/11/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 83.154,61 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 5.368,66 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 162.475,26 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 21.150,25 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 79.476,74 €
Rendiment del treball 79.476,74 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 72.269,37 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 72.269,37 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 12.052,03 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 12.052,03 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 03/12/2021
Descripció Import
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 3.434,33 €
Rendiment del treball 82.172,25 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 169.046,87 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 8.318,60 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 16/11/2020
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 3.491,61 €
Rendiment del treball 82.414,52 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 4.701,01 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 64.736,56 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 16/11/2020

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Transfesa Logistics S.A. Transporte y logística Director de operaciones ferroviarias 01/06/2016 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 16/11/2020

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària Autoridad responsable en la seguridad del sistema ferroviario de competencia de la Generalitat Presidente 06/10/2020 Pública
Transfesa Logistics Transporte y logística Director de operaciones ferroviarias 01/06/2016 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 25/11/2020

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 25/11/2020

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos