FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Montserrat Tello Millán

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora de l'Institut Cartogràfic Valencià
 • Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nomenament: 30/12/2023 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77 - Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 1 - 46018 - València
 • tello_mon@gva.es
 • 961208687
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià assumeix la direcció, la gestió ordinària i l'execució de les competències que desenvolupa l'organisme.

En particular, corresponen a la persona titular de la Direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià les funcions següents:

 1. La representació ordinària de l'ens.
 2. Les relacions ordinàries amb altres administracions o entitats públiques o privades.
 3. Dirigir l'actuació de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 4. Desenvolupar els plans i programes d'actuació cartogràfics de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 5. L'elaboració de les instruccions sobre l'organització i el funcionament efectiu de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 6. Proposar a la Presidència la subscripció d'instruments de col·laboració amb altres entitats, i l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques, o de les seues entitats dependents a favor de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 7. L'exercici de la direcció superior del personal de l'Institut Cartogràfic Valencià i l'elaboració de les propostes en matèria de personal a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública.
 8. L'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de l'Institut Cartogràfic Valencià, per a la seua elevació al Consell Rector.
 9. L'elaboració de la memòria justificativa i econòmica del Pla cartogràfic i del Programa anual d'actuació i, a iniciativa pròpia, de les propostes de millora de la planificació i programació de les activitats de l'Institut Cartogràfic Valencià per a la seua elevació al Consell Rector.
 10. Aprovar les despeses i ordenar els pagaments de l'Institut Cartogràfic Valencià, dins dels límits legals i pressupostaris.
 11. Retre els comptes de l'organisme.
 12. La facultat de subscriure contractes en nom de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 13. L'elaboració dels acords que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell Rector.
 14. L'organització dels serveis dependents de l'Institut Cartogràfic Valencià, dins del marc de la normativa sobre funció pública que resulte d'aplicació.
 15. Gestionar els recursos econòmics de l'ens.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.080,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 - Retribucions de l'1 de gener al 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació o la informació no ha sigut facilitada per l'AEAT, en cas d'autorització per a recaptar les dades fiscals.

Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració. També podran autoritzar l'OCCI a recaptar les dades fiscals de l'AEAT.

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos