FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Xavier Navarro i Garcia

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Director de l'Institut Cartogràfic Valencià
 • Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nomenament: 04/12/2015 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77 - Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 1 - 46018 - València
 • navarro_xav@gva.es
 • 961208687
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià assumeix la direcció, la gestió ordinària i l'execució de les competències que desenvolupa l'organisme.

En particular, corresponen a la persona titular de la Direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià les funcions següents:

 1. La representació ordinària de l'ens.
 2. Les relacions ordinàries amb altres administracions o entitats públiques o privades.
 3. Dirigir l'actuació de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 4. Desenvolupar els plans i programes d'actuació cartogràfics de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 5. L'elaboració de les instruccions sobre l'organització i el funcionament efectiu de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 6. Proposar a la Presidència la subscripció d'instruments de col·laboració amb altres entitats, i l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques, o de les seues entitats dependents a favor de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 7. L'exercici de la direcció superior del personal de l'Institut Cartogràfic Valencià i l'elaboració de les propostes en matèria de personal a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública.
 8. L'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de l'Institut Cartogràfic Valencià, per a la seua elevació al Consell Rector.
 9. L'elaboració de la memòria justificativa i econòmica del Pla cartogràfic i del Programa anual d'actuació i, a iniciativa pròpia, de les propostes de millora de la planificació i programació de les activitats de l'Institut Cartogràfic Valencià per a la seua elevació al Consell Rector.
 10. Aprovar les despeses i ordenar els pagaments de l'Institut Cartogràfic Valencià, dins dels límits legals i pressupostaris.
 11. Retre els comptes de l'organisme.
 12. La facultat de subscriure contractes en nom de l'Institut Cartogràfic Valencià.
 13. L'elaboració dels acords que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell Rector.
 14. L'organització dels serveis dependents de l'Institut Cartogràfic Valencià, dins del marc de la normativa sobre funció pública que resulte d'aplicació.
 15. Gestionar els recursos econòmics de l'ens.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

i Estes retribucions s'incrementaran, amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2023, en un 0,5 segons l'Acord de 3 de novembre de 2023, del Consell, pel qual s'acorda l'aplicació d'un increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic de la Generalitat .

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.919,32 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 67.689,00 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 13/11/2019

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 65.806,71 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
ACCIONS BANC SABADELL 2.844,88 €
ACCIONS INFOTV 1.000,00 €
Total: 3.844,88 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
QUOTES CAM 0,00 €
Total: 0,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTEC HIPOTECARI IBERCAJA 131.600,00 €
Total: 131.600,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 58.958,91 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) -18,15 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 03/12/2021
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 54,75 €
Rendiment del treball 58.079,33 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 25/09/2020
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 93,31 €
Rendiment del treball 56.778,02 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 11/02/2020
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 214,01 €
Rendiment del treball 55.454,11 €

Renda 2017 >>

Renda 2017 - Presentada el 30/01/2019
Descripció Import
Suma de guanys patrimonials (B.I. estalvi) 1.237,87 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 65,32 €
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 139,25 €
Rendiment net reduït 54.563,88 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 30/01/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA Tècnic de laboratori 01/10/2000 03/12/2015 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 15/03/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Agència Valenciana de Protecció del Territori Consell de Direcció 01/01/2022 Pública
Centro Nacional de Información Geográfica Comissió Permanent del Consell Superior Geogràfic 01/01/2015 Pública
Institut Cartogràfic Valencià Comissió científica de l'Institut Cartogràfic Valencià 02/12/2020 Pública
Institut Cartogràfic Valencià Comissió cartogràfica assessora i de coordinació institucional 02/12/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 07/01/2020

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 07/01/2020

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae