FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
  • XI legislatura (26/06/2023- )
  • Direcció de l'Institut Valencià d'Estadística
  • Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

A la persona titular de la Direcció de l'Institut Valencià d'Estadística li corresponen les atribucions recollides en l'article 36bis.6 de la Llei 5/1990 d'estadística de la Comunitat Valenciana:

a) La representació legal i extrajudicial de l'Institut.

b) La direcció i gestió de les activitats de l'Institut en l'àmbit de les seues competències.

c) La direcció del personal.

d) Dictar resolucions en el seu àmbit competencial, així com la resolució en via administrativa dels recursos de qualsevol acte o resolució dictada per la persona titular de la direcció. Els recursos que posen fi a la via administrativa seran resolts per la persona titular de la conselleria competent en matèria estadística.

Així mateix, li corresponen les funcions següents:

a) La Vicepresidència de la Comissió Interdepartamental d'Estadística i del Consell Valencià d'Estadística.

b) Designar la persona representant de l'Institut en les comissions estadístiques de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries.

c) Representar la Generalitat en matèria estadística davant les altres administracions públiques.

d) Proposar els nomenaments interns, així com elaborar la proposta de relacions de llocs de treball de l'Institut. e) Executar i dirigir els programes anuals de treball.

f) Dirigir les tasques quotidianes de l'Institut.

g) Aprovar els resultats de les estadístiques públiques d'interés de la Generalitat assignades a l'Institut pels plans i programes vigents.

h) Les competències que en matèria economicofinancera, pressupostària, contractual i patrimonial reconeix la normativa vigent als representants legals dels organismes autònoms.

i) Signar, en nom de l'Institut, convenis en matèria estadística amb entitats públiques o privades.

j) Qualsevol altres funcions que li reconega l'ordenament jurídic.

Fuente: Funciones

Curriculum vitae

cargando datos