FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • David González Martínez

 • Director de l'Institut Valencià d'Estadística
 • Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Nomenament: 14/09/2021 DOGV
 • C/ Isabel la Catòlica, 8 – 46004 València
 • gonzalez_davmara@gva.es
 • 961972256
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

A la persona titular de la Direcció de l'Institut Valencià d'Estadística li corresponen les atribucions recollides en l'article 36bis.6 de la Llei 5/1990 d'estadística de la Comunitat Valenciana:

a) La representació legal i extrajudicial de l'Institut.

b) La direcció i gestió de les activitats de l'Institut en l'àmbit de les seues competències.

c) La direcció del personal.

d) Dictar resolucions en el seu àmbit competencial, així com la resolució en via administrativa dels recursos de qualsevol acte o resolució dictada per la persona titular de la direcció. Els recursos que posen fi a la via administrativa seran resolts per la persona titular de la conselleria competent en matèria estadística.

Així mateix, li corresponen les funcions següents:

a) La Vicepresidència de la Comissió Interdepartamental d'Estadística i del Consell Valencià d'Estadística.

b) Designar la persona representant de l'Institut en les comissions estadístiques de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries.

c) Representar la Generalitat en matèria estadística davant les altres administracions públiques.

d) Proposar els nomenaments interns, així com elaborar la proposta de relacions de llocs de treball de l'Institut. e) Executar i dirigir els programes anuals de treball.

f) Dirigir les tasques quotidianes de l'Institut.

g) Aprovar els resultats de les estadístiques públiques d'interés de la Generalitat assignades a l'Institut pels plans i programes vigents.

h) Les competències que en matèria economicofinancera, pressupostària, contractual i patrimonial reconeix la normativa vigent als representants legals dels organismes autònoms.

i) Signar, en nom de l'Institut, convenis en matèria estadística amb entitats públiques o privades.

j) Qualsevol altres funcions que li reconega l'ordenament jurídic.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

i Estes retribucions s'incrementaran, amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2023, en un 0,5 segons l'Acord de 3 de novembre de 2023, del Consell, pel qual s'acorda l'aplicació d'un increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic de la Generalitat .

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.583,72 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 72.353,40 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 05/10/2021

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 70.114,02 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Sabadell 4.339,31 €
Total: 4.339,31 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Opel Astra CDTI 17.000,00 €
Total: 17.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstec habitatge 48.478,25 €
Préstec personal 6.915,38 €
Total: 55.393,63 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 13/09/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 63.166,60 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 27/06/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 37.403,14 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 05/10/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 29.020,92 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 05/10/2021

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ajuntament d'Oliva Alcalde 13/06/2019 14/09/2021 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 07/10/2021

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió Interdepartamental d'Estadística Òrgan col·legiat que articula les funcions de coordinació i ordenació general de l'organització estadística de la Comunitat Valenciana, en particular l'orientació estratègica del Pla Valencià d'Estadística (PVE), el seu desenrotllament i control. Vicepresident 14/09/2021 Pública
Consell Valencià d'Estadística Òrgan col·lagiat per canalitzar la participació dels agents socials, orientada a la millora permanent del diàleg entre productors i usuaris d'estadística oficial, per a potenciar les sinergies oportunes en la tasca de millora de la qualitat dels servicis d'informació estadística pública valenciana. Vicepresident 14/09/2021 Pública
Consell Rector de l'Institut Valencià d'Estadística Aprovar la proposta d'avantprojecte de pressupostos de l'Institut. Aprovar els comptes anuals de l'Institut. Aprovar la memòria anual d'activitats de l'Institut. Vocal 14/09/2021 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 13/10/2021

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 13/10/2021

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae