FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Sonia Encarnación Díaz Español

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general de l'Agència Tributària Valenciana
 • Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Nomenament: 14/02/2019 DOGV
 • C/ Gregori Gea, 14. Planta 1. 46009. València
 • diaz_son@gva.es
 • 961 271 096
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La persona titular de la Direcció General serà la responsable de la direcció i gestió ordinària de l'Agència, i exercirà les competències inherents a aquesta direcció, en el marc de les directrius del pla pluriennal de gestió i del programa anual d'actuació, així com les que expressament li delegue la Presidència.

En particular, li correspon a la persona titular de la Direcció General:

a) L'exercici de la representació ordinària de l'Agència.

b) L'elaboració de les resolucions o instruccions sobre organització i funcionament efectiu de l'Agència, en desenvolupament del que es preveu en aquest Estatut.

c) Les relacions ordinàries amb altres òrgans de l'Administració autonòmica i amb altres administracions públiques o entitats públiques o privades. En particular, la participació ordinària, en representació de la Generalitat, en els òrgans de coordinació entre administracions tributàries en l'àmbit de l'aplicació dels tributs, quan no corresponguen a la persona titular de la conselleria competent en hisenda.

d) L'exercici de la direcció superior del personal de l'Agència, i l'elaboració de les propostes en matèria de personal a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública, excepte la prevista en la lletra c de l'apartat 2 de l'article 5.

e) L'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de l'Agència, per a la seua elevació al Consell Rector.

f) L'elaboració de la memòria justificativa i econòmica del pla pluriennal de gestió i del programa anual d'actuació i, a iniciativa pròpia o de la Subdirecció General, de les propostes de millora de la planificació i programació de les activitats de l'Agència, per a la seua elevació al Consell Rector.

g) L'elaboració de propostes de contractació, per a la seua elevació a la Presidència.

h) L'elaboració de propostes per a l'autorització i signatura de convenis amb altres entitats, i per a l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques o les seues entitats dependents a favor de l'Agència, per a la seua elevació a la Presidència.

i) L'elaboració de propostes de resolució en matèria de responsabilitat patrimonial de l'Agència i el seu personal per a la seua elevació a la Presidència.

j) La proposta a l'Advocacia General de la Generalitat dels recursos contenciosos administratius en matèria tributària.

k) La proposta a la Presidència de provisió dels llocs amb rang de subdirector general i de la resta de llocs de lliure designació.

l) La contestació de les queixes pel funcionament dels serveis de l'Agència.

En cas de vacant, absència, o malaltia, les funcions de la Direcció General les exercirà la persona titular de la Subdirecció General. 

Fuente: Funciones

 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.956,88 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Complement personal d'alt càrrec i : 9.307,14 €

El complement personal d'alt càrrec és una compensació destinada a equiparar la retribució de qui ocupa un lloc d'alt càrrec en el Consell amb la retribució que venia percebent com a personal funcionari abans d'assumir el càrrec.

Normativa reguladora: disposició addicional sisena de la Llei 9/2019 , de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. I, art. 30 de Llei 8/2023 de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024.

 • Retribució íntegra i: 77.344,88 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.937,80 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Complement personal d'alt càrrec i : 9.261,96 €

El complement personal d'alt càrrec és una compensació destinada a equiparar la retribució de qui ocupa un lloc d'alt càrrec en el Consell amb la retribució que venia percebent com a personal funcionari abans d'assumir el càrrec.

Normativa reguladora: disposició addicional sisena de la Llei 9/2019 , de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. I, art. 30 de Llei 8/2023 de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024.

 • Retribució íntegra i: 76.969,44 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023 - Retribucions des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 16/12/2019

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 112.095,56 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 8.412,28 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANKIA SA 16.923,93 €
BANKIA SA 13.092,89 €
MEDIOLANUM BANCO 12.464,45 €
MEDIOLANUM BANCO 6.000,00 €
Total: 48.481,27 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstec Hipotecari Bankia 2.914,06 €
Total: 2.914,06 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI 5.858,62 €
Total: 5.858,62 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BANKIA MAPFRE VIDA 36.000,00 €
MEDIOLANUM BANCO 8.597,67 €
Total: 44.597,67 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BANKIA MODERADO 30.124,53 €
Planes de pensiones Bankia 628,06 €
Total: 30.752,59 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
BMW 116 D 19.152,00 €
Total: 19.152,00 €

Presentada el 10/03/2019 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 112.095,56 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 8.412,28 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANKIA SA 16.923,93 €
BANKIA SA 13.092,89 €
MEDIOLANUM BANCO 12.464,45 €
MEDIOLANUM BANCO 6.000,00 €
Total: 48.481,27 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstec Hipotecari Bankia 2.914,06 €
Total: 2.914,06 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI 5.858,62 €
Total: 5.858,62 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BANKIA MAPFRE VIDA 36.000,00 €
MEDIOLANUM BANCO 8.597,67 €
Total: 44.597,67 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BANKIA MODERADO 30.124,53 €
Planes de pensiones Bankia 628,06 €
Total: 30.752,59 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
BMW 116 D 19.152,00 €
Total: 19.152,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 02/11/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 9,00 €
Rendiment del treball 70.695,27 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 67.593,44 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 485,42 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) -55,26 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 03/12/2021
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 9,00 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 1,85 €
Rendiment del treball 66.787,66 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 25/09/2020
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,18 €
Rendiment del treball 61.086,02 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 1,78 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 16/12/2019
Descripció Import
Rendiment del treball 90.147,57 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 132,41 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 16.237,71 €

Renda 2017 >>

Renda 2017 - Presentada el 10/03/2019
Descripció Import
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 142,50 €
Rendiment net reduït 87.402,21 €
Suma de guanys patrimonials (B.I. estalvi) 0,81 €
Suma de rendiments reduïts del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi 142,50 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 19/12/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Associació d'antics alumnes d'estudis financers Cursos i conferències 04/10/2010 17/12/2018 NO
Universitat Europea de València Cursos i conferències 01/03/2018 17/12/2018 NO
Associació professional d'assessors fiscals de la Comunitat Valenciana Labor formativa i de promoció professional dels Associats 08/09/2003 17/12/2018 NO
Il·lustre col·legi notarial de València Labor formativa i de promoció professional dels col·legiats 06/11/2017 17/12/2018 NO
Divulgació i formació tributària Cursos i conferències 05/09/2016 17/12/2018 NO
Col·legi oficial de titulars mercantils de València Labor formativa i de promoció professional dels col·legiats 02/10/2017 17/12/2018 NO
Col·legi de gestors administratius de València Labor formativa i de promoció professional dels col·legiats 03/01/2005 17/12/2018 NO
CEF LEVANTE, SA Cursos y conferències 01/10/2002 17/12/2018 NO

Presentada el 10/03/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Associació d'antics alumnes d'estudis financers Cursos i conferències NO
Universitat Europea de València Cursos i conferències NO
Associació professional d'assessors fiscals de la Comunitat Valenciana Labor formativa i de promoció professional dels Associats NO
Il·lustre col·legi notarial de València Labor formativa i de promoció professional dels col·legiats NO
Divulgació i formació tributària Cursos i conferències NO
Col·legi oficial de titulars mercantils de València Labor formativa i de promoció professional dels col·legiats NO
Col·legi de gestors administratius de València Labor formativa i de promoció professional dels col·legiats NO
CEF LEVANTE, SA Cursos y conferències NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 06/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo de Participación de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales Vocal 11/10/2021 Pública
Comisión de Seguimiento Interdepartamental de la Generalitat para la lucha contra el Despoblamiento Vocal 11/10/2021 Pública
Comisión de Seguimiento del Convenio Marco de colaboración entre la Generalitat y la FVMP Presidenta 13/10/2021 Pública
Comisión de Seguimiento, Vigilancia y control del Convenio entre la Dirección General del Catastro y la Generalitat Miembro 02/05/2022 Pública
Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria Vicepresidenta Segunda 10/04/2023 Pública
Consejo Territorial para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria Miembro 14/02/2019 Pública
Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic Vocal 02/06/2021 Pública
Consell Valencià de l'Emprenedoria Vocal 02/05/2019 Pública
Comissió de Transparència C. Hisenda i Model Econòmic Vocal 02/05/2019 Pública
Comissió Interdepartamental de Turisme Vocal 02/05/2019 Pública
Consell Rector Agència Tributària Valenciana Vocal 14/02/2019 Pública
Comissió Estadística C.Hisenda i Model Econòmic Vocal 02/05/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 16/12/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic Vocal Pública
Consell Valencià de l'Emprenedoria Vocal Pública
Comissió de Transparència C. Hisenda i Model Econòmic Vocal Pública
Comissió Interdepartamental de Turisme Vocal Pública
Consell Rector Agència Tributària Valenciana Vocal Pública
Comissió Estadística C.Hisenda i Model Econòmic Vocal Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 10/03/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic Vocal Pública
Consell Valencià de l'Emprenedoria Vocal Pública
Comissió de Transparència C. Hisenda i Model Econòmic Vocal Pública
Comissió Interdepartamental de Turisme Vocal Pública
Consell Rector Agència Tributària Valenciana Vocal Pública
Comissió Estadística C.Hisenda i Model Econòmic Vocal Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 27/01/2020

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 27/01/2020

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos