FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Gonzalo Peral Bernat

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Director general de la Intervenció
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Nomenament: 31/01/2017 DOGV
 • C/ de la Democracia, 77. Ciutat admtiva. 9 d'Octubre - Edifici B2 – 46018 València
 • peral_gon@gva.es
 • 961248112
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de la Intervenció assumeix les competències en matèria de coordinació de les viceintervencions generals en matèria d'expedients de despesa que se sotmeten al Consell, d'expedients sobre discrepàncies en matèria d'ordres de servei i instruccions, de normativa relacionada amb control de la despesa i en la designació de representants en actes de recepció d'inversió, i altres matèries relacionades amb els assumptes interns de la Intervenció General.

Fuente: Funciones

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

i Estes retribucions s'incrementaran, amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2023, en un 0,5 segons l'Acord de 3 de novembre de 2023, del Consell, pel qual s'acorda l'aplicació d'un increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic de la Generalitat .

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.281,50 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Complement personal d'alt càrrec i: 9.261,96 €

Complement personal que compensa la diferència retributiva que perceben aquelles persones que ocupen càrrecs per al nomenament dels quals siga requisit ser personal funcionari públic i les retribucions dels quals, exclosos els triennis, siguen inferiors a les que li corresponguen a un subdirector/a general o assimilat amb un grau de carrera professional quatre.

Normativa reguladora: disposició addicional sisena de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

 • Retribució íntegra i: 76.313,14 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 25/07/2019

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 70.375,66 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València 5.184,87 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València 5.184,87 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CUENTAS BANCARIAS 28.750,00 €
Total: 28.750,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
LA CAIXA - SEVIAM ABIERTO 112.000,00 €
Total: 112.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
VEHÍCULO SUBARU FORESTER 17.500,00 €
VEHÍCULO FORD FOCUS 3.000,00 €
Total: 20.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA 112.000,00 €
Total: 112.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 67.588,29 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 03/12/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 66.174,92 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 30/09/2020
Descripció Import
Rendiment del treball 56.915,71 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 25/07/2019
Descripció Import
Rendiment del treball 55.591,23 €

Renda 2017 >>

Renda 2017 - Presentada el 03/01/2019
Descripció Import
Rendiment net reduït 54.709,09 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 17,05 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 03/01/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE HACIENDA INTERVENTOR 03/05/2007 30/01/2017 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 03/01/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONOMICO DG DE LA INTERVENCION 27/01/2017

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 24/10/2018

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 24/10/2018

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae